• Novinky

      • Milé spolužiačky a spolužiaci!

      • Žiacka školská rada si pre vás pripravila čítanie na pokračovanie. Pozývame vás vypočuť si novú časť vždy v sobotu o 17:00. Nahrávka vám v danom čase príde v správe do EduPage.

       Prajeme vám príjemné počúvanie!  Vaša Žiacka školská rada 

       Čítajú:

       - p. uč. Jakub Behrík

       - šk. psychologička Jana Hanuliaková

       - Alena Bálintová (7.B)

       - Kristína Čižmáriková (6.A)

       - Alex Vidra (5.B)

       Technická realizácia:

       - Damián Blahušiak (5.C)

       - Matúš Buček (9.B)

      • Detská rozprávková Žilina

      • Krajské kultúrne stredisko v Žiline každoročne vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž pre deti Detská rozprávková Žilina. Na tejto súťaži sa už tradične zúčastňujú aj žiaci našej školy a tento rok sa zapojili všetci piataci, takže bolo z čoho vyberať.

       Súťažiaci mali vymyslieť svoju vlastnú rozprávku. Vymysleli naozaj veľa pekných, nápaditých, tvorivých, častokrát vtipných rozprávok, v mnohých sa našli krásne myšlienky, posolstvá aj prekvapivé pointy.

       Do súťaže sme poslali 13 najlepších rozprávok. 30. novembra sa dozvieme mená víťazov a ich práce budú publikované v zborníku.

       Našim mladým spisovateľom a ich rozprávkam držíme palce!  Mgr. Jana Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Odporúčam ti knihu

      • Októbrové hodiny literatúry v triedach piatych a šiestych ročníkov sme okrem predpísaného učiva venovali aj knihám, ktoré radi čítame. Tipov na dobré čítanie totiž nikdy nie je dosť. Do školy sme si priniesli svoje obľúbené knihy i knihy, ktoré práve čítame, aby sme o nich porozprávali svojim spolužiakom a pani učiteľkám slovenského jazyka J. Sedliakovej, B. Parízekovej a D. Várošovej. Zistili sme, že sa nám páčia podobné literárne žánre a mohli sme sa porozprávať o knihách, ktoré sme čítali viacerí. Na naše obľúbené knihy sme napísali recenzie, aby sme naše tipy na dobré knižné príbehy mohli zdieľať aj so spolužiakmi z iných tried. Túto akciu si určite ešte tento školský rok zopakujeme. Mgr. Dominika Várošová

      • Piataci ilustrujú rozprávku Ikabog

      • V októbri sme si spoločne na hodinách literatúry prečítali niekoľko kapitol z pripravovanej knihy Ikabog, ktorú napísala známa autorka rozprávok pre deti J. K. Rowlingová. Autorka nového rozprávkového príbehu vyzvala deti, aby jej knižku sami ilustrovali, preto slovenské vydavateľstvo Ikar, ktoré knižku vydá, usporiadalo pre deti súťaž, aby k jednotlivým kapitolám nakreslili ilustrácie a vydavateľstvu ich poslali. Naši piataci sa šikovne zhostili úlohy ilustrátorov a do súťaže poslali svoje ilustrácie. Držíme im palce, aby sme ich umelecké výtvory videli v knižke. Mgr. Janka Sedliaková, Mgr. Dominika Várošová

      • Karanténa pre triedy 1.B a 3.B

      • Na základe pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline sú triedy 1.B a 3.B v domácej karanténe a ich výučba prebieha dištančne od 26.10.2020. Toto karanténne opatrenie končí dňom 29.10.2020.

       Pripomíname, že v piatok 30.10.2020 a v dňoch 2.11., 6.11. a 9.11.2020 sú z rozhodnutia Ministra školstva PRÁZDNINY pre všetkých žiakov.

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Špeciálnopedagogická a psychologická podpora

      • Vážení rodičia, aj v čase dištančného vzdelávania ponúkame odbornú špeciálnopedagogickú a psychologickú podporu:

       • žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

       • žiakom a rodičom 5., 8. a 9. ročníkov ohľadom výberu strednej školy a podávania prihlášok,

       • žiakom a rodičom, ktorí z akýchkoľvek dôvodov potrebujú podporu vo vzdelávaní alebo v prežívaní záťažovej situácie.

       Konzultácie realizujeme individuálnou formou telefonicky, mailom alebo prostredníctvom videohovoru každý pracovný deň v čase 9:00-12:00 hod. alebo po individuálnom dohovore. 

       V prípade potreby nás prosím kontaktujte:

       Jana Hanuliaková - školský psychológ, výchovný poradca, ja.hanuliakova@gmail.com, 0910 852 193

       Ivana Janurová - školský špeciálny pedagóg (prioritne pre 2. stupeň), kariérny poradca, ivana.janurova@zaymuska.sk, 0910 852 193

       Gabriela Šeptáková - školský špeciálny pedagóg (prioritne pre 1. stupeň), septakova10@gmail.com, 0910 852 193

       Ďakujeme za spoluprácu. S pozdravom J. Hanuliaková, I. Janurová, G. Šeptáková

      • Zber papiera na Zaymuske

      • Posledný septembrový týždeň naši žiaci aktívne nosili papier do zberu. Spolu priniesli 1 955,10 kg. 

       Najlepší zberači boli odmenení:  1. a  2. miesto získali súrodenci Matej Tobiáš Cingel (3.A) - 185 kg a Krístína Cingelová (4.B) - 185 kg.  Na 3. mieste skončila Emma Dlábiková (7.B) - 183 kg. 

       Najlepšou triedou sa stala 3.A – 282,50 kg.

       Všetkým blahoželáme a tešíme sa na zber o rok! Ing. Stanislava Kaducová, ekonómka  

       Vedeli ste, že...?

       • Každá tona recyklovaného papiera ušetrí približne 17 stromov
        + 4 000 kW energie, 26 000 litrov vody, 3 metre kubické miesta na skládke a 1 500 litrov oleja.
       • Recyklovaný papier vypúšťa približne o 70 % menej škodlivín do ovzdušia 
        1 tona recyklovaného papiera ušetrí 27 kg emisií v ovzduší v porovnaní s papierom z primárnych surovín.
       • Papier je možné recyklovať 5 až 8-krát Opakovanou recykláciou sa skracujú celulózové vlákna, takýto papier je potom možné kompostovať.
       • Papier tvorí približne 14 % hmotnosti množstva komunálneho odpadu
        Po bioodpade tvorí papier hmotnostne najväčšiu položku v našom odpade. 
        (zdroj:internet) 
      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi opäť pozvala školy, farnosti aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej úmyslom bolo modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete.

       Modlitby ruženca sa zúčastnili deti približne z 80 krajín – od Ghany cez Sýriu až po Papuu Novú Guineu. Na našej škole prebiehala počas jednej vyučovacej hodiny v pondelok 19. 10. 2020, kedy sa triedni učitelia so svojimi žiakmi pripojili k tejto modlitbe. Počas modlitby bol deťom predstavený príbeh svätej Kataríny Labouré, ktorá v zjaveniach dostala od nebeskej Matky medailu. Tá dostala prívlastok „zázračná“, nakoľko sa začali vďaka nej diať veľké počty uzdravení. Venovali sme sa i misiám na Srí Lanke, za ktoré sme obetovali modlitbu ruženca. Všetkých nás povzbudzovali aj slová sv. pátra Pia: ,,Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa môže zmeniť." 

       Slovami o. Martina z ACN prosme spoločne nech nás všetkých spoločná celosvetová modlitba ruženca naplní novou odvahou a dôverou v Božiu láskyplnú ochranu, ktorú nám chce dať prostredníctvom svojej svätej Matky. Mária, Kráľovná posvätného ruženca, oroduj za nás!  

      • Vyhodnotenie súťaže "Katedrála Najsvätejšej Trojice"

      • V umeleckej súťaži ,,Katedrála Najsvätejšej Trojice", ktorá sa konala počas dištančného vzdelávania v máji 2020, boli Zaymusáci najlepší. V októbri nám Biskupský úrad zaslal ceny, a tak sme mohli odmeniť našich šikovných a tvorivých žiakov. Vo svojich kategóriách zvíťazili Róbert Hmira (bývalá 5.A) i Daniel Szabó (bývalá 2.B). Ocenenie za svoj výtvor získal aj Marek Szabó z bývalej 4.C triedy. Chlapcom blahoželáme a prajeme im ešte veľa úspechov v ich začínajúcej umeleckej kariére. Mgr. Ivana Kačurová

      • Organizácia a režim dištančného vzdelávania pre žiakov 2. stupňa ZŠ od 26.10. do 27.11.2020

       1. Žiaci 2. stupňa sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu s novou časovou dotáciou pre všetky  predmety. Rozvrh bude žiakom k dispozícii pondelok 26.10. V pondelok budú mať iba triednicku hodinu okolo 11:00, o presnom čase bude žiakov informovať triedny učiteľ pondelok ráno.  
       2. Vzdelávanie bude prebiehať hlavne prostredníctvom edupage (výklad v podobe poznámok, zadanie, pracovný list, test, kontrolné otázky, komunikácia, informácie o hodnotení a klasifikácii žiaka).
       3. Pre videohodiny hodiny budú učitelia využívať aplikáciu ZOOM. Každý žiak školy má prístup ešte na program SmartBooks a na portál Bezkriedy.sk.
       4. Hodina v rozvrhu znamená, že v deň, v ktorom je daná hodina, budú učitelia zadávať úlohy alebo realizovať videohodinu a súčasne je to pre žiakov termín na dokončenie a odovzdanie predtým zadaných úloh.
       5. Učiteľ môže zadávať zadania na každú hodinu samostatne (týka sa to hlavne MAT, SJL, ANJ) alebo môže zadať úlohu na viac hodín, alebo na celý čas dištančného vzdelávania.
       6. Učitelia budú žiakom prideľovať úlohy a realizovať videohodiny prednostne v čase medzi 8:00 a 14:00, ak sa so žiakmi nedohodnú inak. Vyhodnotenie úloh a komentár môžu učitelia zadávať aj v neskorších hodinách.
       7. Ak má žiak akýkoľvek problém s dištančným vzdelávaním, príp. iné súvisiace problémy, môže sa s dôverou obrátiť na príslušného učiteľa, prípadne na triedneho učiteľa alebo špeciálneho pedagóga prostredníctvom Edupage, mailu, telefonicky.
       8. Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania poskytovaného školou, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Informácie o zdravotnom stave žiaka a o jeho schopnosti, resp. neschopnosti zúčastňovať sa dištančného vzdelávania je povinný poskytnúť zákonný zástupca žiaka triednemu učiteľovi do 24 hodín.
       9. Koordinátorom dištančného vzdelávania v triede je triedny učiteľ.
       10. Ministerstvo ohlásilo zmenu termínu jesenných prázdnin! Prázdniny sa neuskutočnia v čase 29.-30.10.2020, ale budú v termínoch 30.10., 2.11., 6.11. a 9.11. Vždy v piatok a v pondelok okolo celoplošného testovania.

       Ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami sa nám podarí prežiť tento náročný čas aktívne a zmysluplne a zachovať si pritom zdravé telo i myseľ a radostného ducha. Mgr. Radoslav Kačur

      • Projekt Kto chýba?

      • Naša škola sa zapojila do projektu "Kto chýba?". Projekt je sústredený na zlepšenie a podporu vzdelávania integrovaných žiakov. Jeho cieľom je viesť k inklúzii, čiže k plnému začleneniu a prijatiu žiaka do kolektívu a k takému systému vzdelávania, aby žiaci s oslabením mohli byť spokojnejší a šťastnejší vo vzdelávacom procese. S našou školou spolupracuje Mgr. Lívia Muntagová, ktorá je konzultantkou našej školy. Jej úlohou počas školského roka bude venovať sa škole, podporovať odborných zamestnancov pri vzdelávaní a zlepšovaní výchovno-vzdelávacieho procesu či poskytovaní špeciálnopedagogickej pomoci žiakom. Prvým krokom bolo odborné vzdelávanie zamestancov v tzv. bálintovskej skupine, určené pre asistentky, špeciálne pedagogičky a školského psychológa. Mgr. Jana Hanuliaková

      • Október - mesiac ruženca i mesiac úcty k starším

      • V dňoch 5. - 6.10.2020 sme si v ŠKD pripomenuli október - mesiac Ružencovej Panny Márie. Deti sa v každom oddelení pomodlili jeden desiatok ruženca. Modlitba bola zameraná na úmysel zastavenia šírenia Covidu 19, za zdravie všetkých chorých a opustených ľudí, ako aj za ľudí, ktorí sa o nich starajú. V mesiaci október sa zameriavame aj na úctu voči starším ľuďom. Každý rok navštevujeme starkých s nacvičeným kultúrnym programom. V tomto pandemickom čase to však nebolo možné. Vyrobili sme preto jeden veľký desiatok ruženca, ktorý symbolicky venujeme Domu sociálnych služieb v Žiline a na všetkých budeme myslieť v modlitbách. Túto akciu pripravila v spolupráci s ostatnými vychovávateľkami p. vychovávateľka Janka Ivanišová. Ďakujeme. Mgr. Jaroslava Bielečková

        

      • Jeseň v ŠKD

      • Mesiac október je „čarovný“ jesenný mesiac, ktorý farbí lístie do zlata či do mnohých odtieňov žltej a červenej. Napriek nepriaznivému počasiu, ktoré obmedzilo naše vychádzky von, sme našli spôsob, ako využiť tieto jesenné krásy prírody. Deti pod vedením pani vychovávateliek tvorili rôzne jesenné dekorácie z farebného lístia. Dekorácie teraz skrášľujú naše prostredie v triedach i na chodbách. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Jesenná olympiáda v ŠKD

      • Ako sa hovorí: "V zdravom tele zdravý duch." Preto sme si posledné pekné jesenné dni spríjemnili športovou olympiádou, ktorá sa uskutočnila dňa 14.10.2020. Deti za jednotlivé ročníky súťažili v rôznych disciplínach, ako napríklad: rýchlostný beh, beh cez prekážky, švihadlový beh a nakoniec si svoje sily zmerali v preťahovaní sa lanom. Vďaka nadšeným súťažiacim bolo toto popoludnie plné radosti zo športu a pohybu. Zodpovedná za akciu bola p. vychovávateľka Eva Jančanská. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Beseda v Krajskej knižnici

      • Dňa 9.10. sme sa so žiakmi tried 3.A a 3.B zúčastnili na besede v Krajskej knižnici v Žiline. Téma besedy znela: „Bájky“. Deti sa hravou formou naučili, čo sú to bájky a dozvedeli sa veľa nových informácií o spisovateľoch slovenskej a českej tvorby, ktorí sa venovali písaniu bájok. Program besedy spestrili rôzne zaujímavé aktivity. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Sladká pomoc v misijnom mesiaci

      • V spolupráci s Pápežskými misijnými dielami chceme aj my prispieť k pomoci pre deti a mládež v misijných krajinách. V októbri majú katechéti k dispozícii čokoládky Sladká pomoc. Predajná cena čokoládky je 50 centov. Čistý zisk z predaja – 25 centov za každú čokoládku – pôjde na podporu projektov pre deti v Keni, Rwande, Etiópii a v Ugande v rámci Pápežského misijného diela detí.

       Otec Ivan Kňaze, riaditeľ PMD na Slovensku:  „Sladká pomoc je misijnou aktivitou, ktorá robí našu kresťanskú lásku konkrétnejšou. Chceme motivovať dobrovoľníkov na Slovensku, aby prejavovali solidaritu s Cirkvou na celom svete a robili niečo pre deti a mladých ľudí v najchudobnejších krajinách sveta. Kampaň Sladká pomoc ukazuje, aké ľahké je dosiahnuť veľké veci mnohými malými skutkami.“

       (z webu PMD www.misijnediela.sk/sladka-pomoc/)  

      • Beh zdravia

      • Deti z ŠKD si zmerali svoju pohybovú zdatnosť s rovesníkmi v súťaži BEH ZDRAVIA dňa 23.9.2020 v parku na Bôriku. Žiaci behali podľa ročníkov malý a veľký okruh. Deťom sa tak prirodzený pohyb, akým beh je, veľmi zapáčil a nakoniec si zabehli všetci prítomní. Víťazi behu boli ocenení diplomom a ostatní bežci veľkým potleskom a sladkosťou. Mgr. J. Bielečková 

      • Ochutnávka ovocia v ŠKD

      • Jeseň nám prináša dary, medzi ktoré patria aj plody našej záhrady. V rámci prírodovedno-environmentálnej činnosti sme si v 3.B urobili ochutnávku ovocia, a to nielen domáceho, ale aj tropického. Deti so zaviazanými očami mali podľa vône uhádnuť, o aký druh ovocia ide. Nakoniec sme sa s veľkou chuťou pustili do jedenia ovocia. Veď je pred nami zima a my sa chceme chrániť pred chorobami aj dopĺňaním vitamínov. Mgr. J. Bielečková 

      • Pasovanie prvákov v ŠKD

      • Dňa 21. a 28.9. 2020 sme slávnostne pasovali nových prváčikov 1.A, 1.B a 1.C za čestných členov ŠKD – Zaymusáčikov. Podmienkou bolo absolvovanie rôznych športových disciplín, ktoré deti s radosťou zvládli. Potom ich pani vychovávateľka slávnostne pasovala a ocenila medailou.

       Z dôvodu dodržiavania bezpečnostných opatrení počas COVID-19 sme museli pasovanie prváčikov urobiť jednotlivo po oddeleniach. Všetky deti prejavili veľkú radosť a nadšenie pri súťažiach a necítili žiadne obmedzenie. Mgr. J. Bielečková 

      • Európsky deň jazykov na Zaymuske

      • Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra na podporu interkultúrneho porozumenia a zachovania bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Tohto roku sme sa na Zaymuske do projektu zapojili aj my, a to v piatok 25. septembra 2020.

       Naši piataci sa naučili pomenovať základné farby v piatich európskych jazykoch: v angličtine, francúzštine, maďarčine, nemčine a taliančine. Dozvedeli sa informácie o týchto jazykoch a o krajinách, kde sa daným jazykom hovorí. Zaspievali si typické pesničky, kreslili, zahrali sa, zatancovali, či dokonca „zarepovali“. 

       V tejto aktivite chceme pokračovať aj na budúci rok, kde by sme chceli zaradiť aj ruský jazyk. Tešíme sa o rok na EDJ. Mgr. Korina Bieliková