• Novinky

      • Vianočná súťaž žiackej školskej rady

      • Milé spolužiačky a spolužiaci.

       Žiacka školská rada Vás pozýva zapojiť sa do súťaže - Nakresli alebo odfoť, ako kratívne tráviš tohtoročné vianočné prázdniny. Súťaž trvá od pondelka 28.12.2020 do nedele 10.1.2021. Na vašich obrázkoch alebo fotkách môže byť čokoľvek, čo neubližuje, nezosmiešňuje, ale je to zaujímavé a kreatívne, napríklad: ako pomáhate svojim rodičom pri pečení perníčkov, pri upratovaní, odfoťte prírodu...

       Z vašich kreatívnych nápadov vylosujeme dvoch víťazov, ktorí budú odmenení. Fotku pošlite špeciálnej pedagogičke p. Janurovej na EduPage alebo na e-mail: ivana.janurova@zaymuska.sk.

       Tešíme sa na vaše kreatívne kresby a fotky. Vaša žiacka školská rada

      • Požehnané Vianoce!

      • Milí kolegovia, rodičia, žiaci.

       Dovoľte mi popriať Vám všetkým hlboké prežitie Vianočných sviatkov a požehnané rodinné spoločenstvo. 

       Reklamy na nás zo všetkých strán útočia, že to najdôležitejšie na Vianociach sú jedlo, svetielka, darčeky na poslednú chvíľu – čím viac a čím veľkolepejšie... Ja nám všetkým prajem, aby sa nám podarilo to, prečo sú Vianoce Vianocami: prijať Ježiša Krista.

       Do nášho srdca nech prinesie túžbu byť ako On a napodobňovať Ho v skutkoch Lásky,
       do našich vzťahov nech cez nás prinesie pozornosť, nehu a dobroprajnosť,
       do našich rodín nech cez nás prinesie pokoj, zdravie a radosť z darovania sa,
       do našej spoločnosti nech cez nás prinesie jednotu, obetavosť a pravé hodnoty,
       do našej školy nech cez nás prinesie radosť, ochotu budovať spoločenstvo, úctu a rešpekt k sebe navzájom.

       Požehnané sviatky narodenia nášho Boha, nech nikto v našom okolí nie je sám a nech vás naplní radosť z nádeje v Dobro a Lásku.

       Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Karanténa triedy 4.A

      • Na základe pokynu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline je trieda 4.A z dôvodu potvrdenia pozitívneho prípadu COVID-19 jedného jej žiaka od 16.12.2020 v domácej karanténe a jej výučba prebieha dištančne do 18.12.2020.

       Pripomíname, že v pondelok 21.12.2020 a v utorok 22.12.2020 sú z rozhodnutia Ministerstva školstva PRÁZDNINY pre všetkých žiakov.

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • V tomto roku prebiahal už tretí ročník celoslovenskej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ide o  spôsobenie radosti osamelým seniorom v domovoch dôchodcov, ktorým niekto neznámy pripaví krabicu plnú lásky - drobností, ktoré ich potešia. Často to pre nich býva jediný darček, ktorý si pod stromčekom nájdu. 

       Na Zaymuske sa do prípravy krabíc zapojilo viac ako 30 žiakov a pedagógov a ich darčeky sme osobne zaviezli na určené zberné miesta. Z nich krabičky putovali do zariadení: Domov vďaky Rajec, CSS Turie,  DSS v Čadci  a Diecézna katolícka charita v Žiline. 

       Okrem praktických darčekov boli v krabičkách aj drobnosti ako krížovky, hrnčeky, či osobné listy žiakov pre neznámych starkých. Ale predovšetkým bolo v krabičkách veľa lásky, pretože o tú v tomto krásnom a požehnanom charitatívnom projekte šlo.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zbierky akýmkoľvek spôsobom zapojili a vyprosujeme pre nich hojné Božie požehnanie. PaedDr. Janka Ďaďová a Mgr. Ivana Kačurová. 

      • Advent na Zaymuske

      • Symbolom tohtoročného Adventu na Zaymuske je svetlo betlehemskej hviezdy. Tak, ako hviezda ukazovala mudrcom cestu do Betlehema, tak symbolicky spolu so slovami Sv. Písma sprevádza deti v príprave na Vianoce.

       Počas jednotlivých týždňov si žiaci prvého stupňa pripomínajú udalosti, ktoré predchádzali príchodu nášho Pána. Následne majú určený konkrétny skutok, či úmysel, za ktorý sa majú počas daného týždňa modliť. Svoje modlitby, dobré skutky a účasť na sv. omšiach si maľujú na šaty anjelov, aby na konci Adventu vytvorili "Anjelský chór", ktorý bude hlásať "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

       Žiaci na druhom stupni si vyrábali vlastné adventné kalendáre, ktoré ich až do Vianoc budú pozývať ku konaniu dobrých skutkov, k modlitbe a k zdržanlivosti od rôznych "lákadiel".  Taktiež venovali čas modlitbám a pomoci iným pri aktivite "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" alebo v akcii "Pošli pohľadnicu".  PaedDr. Janka Ďaďová a Mgr. Ivana Kačurová 

      • Mikuláš na Zaymuske

      • Svätý Mikuláš sa štvrtého decembra so svojimi anjelmi celý deň venoval deťom v Zaymuske. Na začiatku nebeská výprava v zúženom počte obehla všetky triedy na prvom stupni, potešila deti a ich učiteľov radostným príbehom, sladkosťami, srdiečkami a trblietkami. Mikuláš si s úsmevom vypočul milé básničky od detí a odmenil poslušných žiakov balíčkom sladkostí.

       Poobede sa vydal na chodby školy a navštívil aj pani upratovačky, pani kuchárky a pani učiteľky v zborovni. Matúš Buček, 9.B. 

       Ďakujeme žiakom 9.B triedy za obrovskú radosť, ktorú priniesli do tried našej školy.  

      • Adventné aktivity v ŠKD

      • V čase adventu naše domácnosti skrášľuje na stole adventný veniec a často aj vianočná ruža. Adventný čas je časom stíšenia sa vo svojom vnútri, ktoré by sa malo naplniť pokojom, ako aj radosťou z očakávania narodenia Ježiška. Toto obdobie máme všetci veľmi radi, tak deti, ako aj dospelí. My, deti 3.B a 3.A, sme si začiatok adventu v ŠKD spestrili aj výrobou adventných venčekov, ktorými sme si vyzdobili triedu a dali si predsavzatie, že v tomto čase budeme k sebe milší, priateľskejší a vľúdnejší. 

       Deti sa veľmi tešili na prichádzajúci sviatok sv. Mikuláša, ktorý majú vo veľkej obľube. Tento deň sme venovali výrobe Mikulášov, na čo sme použili rôzne zaujímavé techniky. Tieto výrobky zdobili naše triedy a interiér školy.

       Deti z 3.B vyrábali z kartónov BETLEHEM, ktorý je krásnou ozdobou na chodbe a pripomína nám prichádzajúci radostný čas narodenia Ježiška. Prajeme všetkým požehnaný adventný čas. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa cez Edupage

      • Milí rodičia,

       potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa sa dá vypísať už aj elektronicky cez Edupage. Vypísať ho môžete z rodičovského účtu (rovnako ako elektronickú ospravedlnenku). Po odoslaní elektronického vyhlásenia už nemusíte vypisovať dokument v papierovej forme.

       Návod ako podať potvrdenie pre webovú verziu Edupage nájdete tu: https://help.edupage.org/?p=u38/u178/u1132&lang_id=2

       Návod pre aplikáciu Edupage v mobile:

       Na úvodnej stránke v menu sa nachádza ponuka Žiadosti/Vyhlásenia. Následne vľavo dole nájdete Pridať žiadosť/vyhlásenie. Vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti, vyplňte dátum (deň, keď sa dieťa vracia do školy) a odošlite.

      • Olympiáda v anglickom jazyku

      • Aj napriek dištančnému vyučovaniu na druhom stupni naša škola zorganizovala za sťažených podmienok školské kolo anglickej olympiády. Olympiáda sa konala online cez program ZOOM. 19. novembra 2020 súťažili žiaci v kategórii 1A a o deň neskôr v kategórii 1B. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať našu školu na okresnom kole. 

       Po obnovení prezenčného vyučovania budú výhercovia a aj ostatní súťažiaci ocenení. Naša škola ďakuje všetkým zapojeným za ich aktívnu účasť v sťažených a náročných podmienkach tejto doby. Mgr. Korina Bieliková

      • Šarkaniáda v ŠKD

      • Veselo si šarkan letí – pozerajte milé deti... V tomto znení vyrábali deti v oddeleniach milé a veselé šarkany. Tento rok sme nemohli púšťať šarkany na lúke, ako to robievame každoročne. Neodradilo nás to! Pustili sme sa do výroby šarkanov, ktoré teraz zdobia naše triedy a vestibul Zaymusky. Ďakujeme za krásne práce našich žiakov. Mgr. Jaroslava Bielečková