• Novinky

      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez EDUPAGE!

      • Vážení rodičia.

       Pri pondelkovom nástupe detí do školy je "zatiaľ" potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka.

       Prosíme Vás o zadanie tohto vyhlásenia pre školu cez EDUPAGE. Postup:
       1. Po prihlásení do EDUPAGE si zvolíte Žiadosti/Vyhlásenia.
       2. Červeným "pluskom" pridáte nové.
       3. Vyberiete "Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu" 1.stupeň = 11a, 2.stupeň = 8a
       4. V samotnom vyhlásení vyplníte všetky potrebné políčka, nahráte prílohy a vyberiete zelené tlačidlo "Uložiť". Ak sa rozhodnete nepriložiť kópie negatívnych testov alebo kópie potvrdení výnimiek, je nevyhnutné tieto predložiť k nahliadnutiu v pondelok ráno pri vstupe žiakov do školy!!!

       V pondelok 26.4.2021 sa vstupuje do školy: 1. stupeň cez vestibul, 5.-7.ročník cez vchod k zborovni zo školského ihriska pri Auparku, 8. - 9.ročník cez žiacky vchod od Komenského ulice. Ďalšie dni už všetci cez žiacky vchod do šatní. Nezabudnite si odčipnúť príchod do školy!

       Keď žiak prichádza do školy po víkende až v utorok alebo neskôr, je povinný odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti a príslušné kópie potvrdení dozorkonajúcemu učiteľovi hneď pri vstupe do školy. 

      • Biblická olympiáda

      • Téma biblickej olympiády „Z tmy do svetla“ sa stala podnetom na hľadanie prepojenia troch biblických kníh, konkrétne v Knihe Exodus, Knihe proroka Jonáša a v Evanjeliu podľa Jána. Sväté písmo spolu s Tradíciou je PRAMEŇOM Božieho zjavenia,  je to slovo Boha ľuďom v každom čase.

       Školského kola sa 23.2.2021 v online priestore zúčastnilo 11 žiakov a všetkým prajeme, aby neustávali v práci so Svätým písmom aj naďalej. Postupujúcemu trojčlennému družstvu v zložení Anastázia Urdová (86,5%), Mária Elisabeth Berki (75,7%) a Mária Boroňová (73,0%), želáme veľa úspechov v reprezentácii školy na dekanátnom kole.  Mgr. Ľuboš Bytčánek

      • Výučba na Zaymuske od 22.2.2021

      • Na základe informácií z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Vám oznamujem, že od pondelka 22.2.2021 na CZŠ R. Zaymusa pokračuje výučba nasledovne:

       1. stupeň – prezenčne                      2. stupeň – dištančne

       Prezenčné vyučovanie je podmienené prísnejšími hygienickými opatreniami:

       Zamestnanci školy musia pri nástupe do zamestnania predložiť a) negatívny test na COVID-19 – PCR alebo antigénový, nie starší ako 7 dní, alebo b) doklad o platnej výnimke – lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia nie staršie ako 3 mesiace. Škola realizuje hygienické opatrenia podľa platných predpisov (častejšia dezinfekcia priestorov, vetranie, obmedzenie vstupu do budovy školy...).

       Žiaci prvého stupňa musia pondelok pri príchode do školy na vrátnici odovzdať vypísané a podpísané čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v jednej domácnosti s potrebnými prílohami: a) kópia negatívneho PCR alebo Ag testu nie staršieho ako 7 dní; alebo b) kópia potvrdenia o platnej výnimke; alebo c) originál jedného z uvedených potvrdení k nahliadnutiu zodpovednému zamestnancovi školy. Rodičia, ktorí nemajú možnosť vytlačiť si toto vyhlásenie doma, budú môcť vypísať ho v pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy + predložiť potrebnú prílohu. Žiaci 1. stupňa nemusia mať negatívny test (aj keď už majú 10 rokov).

       Zákonný zástupca bude po podpísaní čestného vyhlásenia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za prípadné uvedenie nepravdivých údajov. Vo vlastnom záujme a aj v záujme ochrany zdravia druhých –  ak nemáte výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať...

        

       Ak príde dieťa do školy samé a nebude mať so sebou riadne vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie, rodič bude kontaktovaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť.

        

       Vyučovanie (+ ŠKD 6:30 – 16:00) a školská jedáleň ostáva nastavené tak, ako v týždni 8. – 12.2.2021. Podrobnosti sú uvedené v článku na webe školy zo 6.2.2021. Ak už teraz viete, že do školy vaše dieťa nenastúpi, odhláste ho z obedov ešte dnes!

       Pondelok 22.2.2021 príchod žiakov ráno od 6:30 cez vestibul (tam aj zber čestných vyhlásení), ďalšie dni príchod od 6:30 cez žiacky vchod (cez šatne).

        

       Manuálu Návrat do škôl 8.2.2021 zo stránky MŠVVaŠ SR vyplýva:

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

       2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

        

       Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí (OČR alebo pandemická OČR) ak:

       - im bola nariadená karanténa/izolácia,

       - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

       - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

        

       Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

        

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

       Škola sa riadi nasledujúcimi záväznými informáciami a vyhláškami:

       Rozhodnutie MŠVVaŠ SR číslo 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021: https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf 

       Manuál MŠVVaŠ SR Návrat do škôl 2021: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf

       Uznesenie Vlády SR č. 77 z 5.2.2021: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/49/

       Platná Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (časť 47, strana 102): https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/ciastka_19_2021.pdf

       Informácia Ministerstva zdravotníctva SR o regionálnej epidemiologickej situácii: https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-16-02-2021-okresy-automat

       Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu: https://drive.google.com/file/d/1bEb_q9BdL14125LT8Z2zaE7UwqOXtg9a/view?usp=sharing

      • Tehlička pre misie 2021

      • Počas pôstneho obdobia sa naša škola opäť zapája do celoslovenského projektu Tehlička pre misie. Projekt organizuje občianske združenie SAVIO a tento rok spúšťa už svoj 16. ročník.  

       Tehlička 2021 pomôže vyzbieranými finančnými prostriedkami zrekonštruovať saleziánsky komunitný dom v Jakutsku a vytvoriť tak teplo domova pre ľudí z najchladnejšieho miesta na Zemi.

       Ako môžeme pomôcť my?

       Tí, ktorí majú vyučovanie v škole, si môžu tehličku zakúpiť od katechétov pred alebo po hodinách KNB.

       Tí, ktorí sa  zatiaľ učia dištančne, si môžu doma urobiť jednoduchú pokladničku, do nej budú ukladať peniaze, ktorých sa rozhodnú zrieknuť a po príchode do školy ich vymenia za tehličky u svojich katechétov.

       Cena tehličky je dobrovoľná.

       Široká verejnosť má možnosť podporiť zbierku darovaním online, zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu zbierky.

       Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK6911000000002620852641, variabilný symbol 2103035001.

       Verejná zbierka potrvá od 17. februára 2021 do 14. apríla 2021. Finančná podpora je možná až do 31. októbra 2021.

       Všetky bližšie informácie si môžete pozrieť na www.tehlicka.sk

       Mgr. Katarína Križňanová

      • Vzdelávanie učiteľov

      • Dňa 4. 2. 2021 sa uskutočnil online seminár pre učiteľov na tému Sebarozvoj. Viedla ho autorka knihy Ako sa žirafa Karolína naučila čítať, Mgr. Lívia Muntágová. Webinár bol realizovaný za účelom skvalitnenia práce so žiakmi so špeciálno - pedagogickými potrebami. Tento projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Kto chýba? Mgr. Jana Hanuliaková

      • Februárová súťaž ŽŠR

      • Milí Zaymusáci!
       Žiacka školská rada pre Vás pripravila ďalšiu súťaž. Včera sme si pripomenuli sviatok svätého Valentína, a aj táto súťaž bude o prejavovaní lásky. Nakresli, napíš, natoč alebo odfoť, ako prejavuješ lásku rodine a blízkym. Súťaž trvá do konca februára 28. 2. 2021. Nakresliť, napísať, natočiť alebo odfotiť môžete čokoľvek, čo neubližuje, nezosmiešňuje, ale ukazuje, ako máte toho druhého radi, je to zaujímavé a kreatívne, napríklad: pomôž doma, zavolaj starým rodičom, zaspievaj, urob alebo prines nákup.
       Kresbu, text, video alebo fotku pošlite na email zsrzaymuska@gmail.com. Ak máte otázky, pýtajte sa zástupcov ŽŠR.
       Tešíme sa na vaše kreatívne kresby, fotky a videá.

       Súťaž organizujú:
       Šimon Gašpar (6.B)
       Anastázia Urdová (8.A)
       Andrej Molko (8.B)
       Lucia Miksáková (9.A)
       Matúš Buček (9.B)

       Vaša Žiacka školská rada ❤

      • Hviezdoslavov Kubín

      • V dňoch 10.2. a 11.2. sa na Zaymuske konalo školské kolo 67. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín na II.stupni. Tento rok súťaž nadobudla netradičnú podobu. Museli sme sa popasovať so sťaženými podmienkami dištančnej výučby. Napriek týmto prekážkam sme sa tešili z množstva nadšencov umeleckej literatúry. Popoludnia strávené počúvaním a prednesom pôsobivých ukážok nám priniesli príjemné spestrenie a radosť z umeleckého zážitku. Sme radi, že každý rok nám pribúdajú nové talenty. Mgr. Barbora Parízeková 

      • Ilustrácia našej žiačky v knihe J. K. Rowlingovej

      • Ilustrácia nie je len taký hocijaký obrázok. Je to obrázok, ktorý vystihuje hlavnú myšlienku textu literárneho diela a vďaka nej sa čitateľ lepšie stotožní s predstavami autora. Vytvoriť takýto obrázok preto nie je vôbec jednoduché. Je to veľká výzva, navyše, ak ide o text svetoznámej autorky J. K. Rowlingovej. Skvelá pani spisovateľka vyzvala deti, aby jej nový príbeh ilustrovali. Slovenské vydavateľstvo Ikar preto usporiadalo pre deti súťaž, v ktorej mali k jednotlivým kapitolám nakresliť ilustrácie. Konkurz na detského ilustrátora zaujal viacerých piatakov a zopár starších žiakov. Do výberu 34 ilustrácií, ktoré sa spomedzi 1600 zaslaných kresieb stali súčasťou knihy Ikabog, sa dostala práca našej talentovanej žiačky Natalie Emily Reynolds zo VII.A triedy. Natalia získala špeciálny certifikát, knihu Ikabog a pre triedu balík kníh v hodnote 300 eur. Tešíme sa, že tieto tituly nám pomôžu vybudovať pútavú triednu knižnicu, ktorú budú žiaci používať aj na vyučovaní. Vďaka, Natalia! Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v umeleckej tvorbe!
       Mgr. Tuti Halajová

      • Zaymuska začína pondelok 8.2.2021

      • Vážení rodičia.

       Na základe výsledkov rokovania Vlády SR z 5.2.2021 bolo zverejnené Rozhodnutie MŠVVaŠ SR k čiastočnému otvoreniu škôl a školských zariadení: https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf  

       RÚVZ v Žiline k dnešnému dňu nevydal pre svoje územie žiadne obmedzujúce opatrenia k vyššie ohlásenému otváraniu škôl a školských zariadení. Okres Žilina nie je v čiernej zóne podľa regionálneho Covid semaforu. https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Epidemiologicka_situacia_210203.pdf

       V zmysle týchto skutočností i dohovoru na on-line porade riaditeľov škôl DCZA dňa 4.2.2021, katolícke školy a školské zariadenia na území Žilinskej diecézy prechádzajú na prezenčnú výučbu žiakov podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021 https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf Ich prevádzka sa riadi manuálom zverejneným na stránka MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf.

       Rodič musí vypísať a podpísať Čestné vyhlásenie. Ráno ho žiak odovzdá pri vstupe do školy. Rodičia, ktorí si ho doma nemajú ako vytlačiť, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy. Prílohou tohto vyhlásenia má byť kópia o negatívnom teste na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke. Túto prílohu škola nemusí kontrolovať, avšak zákonný zástupca bude po podpísaní tohto vyhlásenia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za prípadné uvedenie nepravdivých údajov. Vo vlastnom záujme, ak nemáte výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať...

       Ak príde dieťa do školy samé a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie, rodič bude kontaktovaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť.

       Organizačné informácie k nástupu do školy

       Školská jedáleň bude od 8.2. fungovať. Na stravu prihlasujeme všetky deti z 1.stupňa, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania), že dieťa 8.2.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď vedúcej ŠJ alebo svojej triednej pani učiteľke čím skôr, najlepšie v priebehu víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ bude v najbližších dňoch posielať mail o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       Školský klub detí bude fungovať od 6:30 do 16:00. V pondelok ráno bude vstup do školy cez vrátnicu a vestibul – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov, od utorka deti budú do školy prichádzať žiackym vchodom cez šatne. Ráno prídu deti do svojich tried a tam sa budú zdržiavať do začiatku vyučovania. Pani vychovávateľky budú na chodbách a budú dohliadať nad deťmi v triedach. Tento systém nám na škole fungoval minulú jeseň 2020.

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dve rúška (jedno nasadené, druhé náhradné), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení rúška – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Ak rúško nedrží alebo neprilieha – skráťte gumičky, alebo ho vymeňte za vhodnejšie. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma! Upozorňujem vás aj na nevhodné vzory a nápisy na rúškach – také deťom ani nedávajte.

       Rozvrh je taký, ako platil do 18.12.2020.

       Manuálu Návrat do škôl 8.2.2021 zo stránky MŠVVaŠ SR vyplýva:

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

       2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

       - im bola nariadená karanténa/izolácia,

       - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

       - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

       Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

        

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy