• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Milí rodičia budúcich prváčikov.

  Na základe vývoja okolo choroby COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva usmernenie, že zápis má prebehnúť v druhej polovici apríla 2020 bez fyzickej prítomnosti detí. To znamená, že dovtedy je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku... Po návrate do normálneho školského vyučovania školy budú môcť podľa možností "dotiahnuť" zápisy už aj s budúcimi prváčikmi (odkontrolovanie osobných údajov, odsledovanie individuálnej zrelosti detí, konzultácie ohľadom odkladov...). Až potom budú vydávané rozhodnutia o prijatí / neprijatí do školy. 

  Ak potrebujete škole oznámiť dôležité skutočnosti (plánovaný alebo zvažovaný odklad nástupu do 1.ročníka, správy z vyšetrení CPPPaP, výnimočné talenty Vašich detí, a pod.), urobte tak v záverečnej poznámke.

  Ak chcete zapísať Vaše dieťa do iného ako prvého ročníka, vypíšte tlačivo: Žiadosť o prijatie do školy do ročníkov 2. - 9. a zašlite ho mailom na adresu: czszaymusa@gmail.com

  Na všetky prihlášky budeme reagovať po ich sumarizácii na konci apríla 2020. Dajte o Zaymuske vedieť aj Vašim známym, ktorí majú budúcich prvákov alebo aj staršie deti so záujmom o štúdium na našej cirkevnej škole... Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám všetkým pevné zdravie!

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára:

     


  Ďakujeme za vyplnenie prihlášky. Tešíme sa na Vás.