• Novinky

      • Podrobnejšie informácie k obnovenému vyučovaniu od 1.6.2020

      • Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy do konca školského roku 2019/2020

       Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom:

       - k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,

       - k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov,

       - k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID19,

       - k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.

       Tento dokument vychádza z Usmernenia MŠVVaŠ SR z 22.5.2020, rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, je vydaný vedením školy v spolupráci so zriaďovateľom.

        

       A. Základné pokyny.

       1. Rozdelenie žiakov do skupín: Riaditeľ školy rozhodne o zadelení žiakov do vzdelávacích skupín a do skupín ŠKD podľa kritérií, určených v rozhodnutí ministra školstva (maximálne 20 členov, obmedzenie miešania sa žiakov medzi určenými skupinami) a podľa personálnych možností školy. Z dôvodu zamedzenia stretávania sa väčšieho množstva žiakov, budú jednotlivým triedam určené učebne, kde bude prebiehať ich výučba a aktivity ŠKD. V historickej budove (na ulici R.Zaymusa) bude prebiehať výučba tried 1.B, 2.B, 3.A, 5.A, 5.B, 5.C. V budove prvého stupňa na ul. Komenského bude prebiehať výučba tried 1.A, 2.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C. Bližšie pridelenie učební a zadelenie žiakov do vzdelávacích skupín sa dozviete od svojich triednych (poverených) učiteľov.

       2. Príchod žiakov do školy: Zákonní zástupcovia (resp. iní príbuzní žijúci v spoločnej domácnosti) môžu žiaka do školy priviesť od 7:30 hod. do 8:00 hod. Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy!

       Skupiny, ktorých výučba bude prebiehať v historickej budove, budú do školy prichádzať vchodom zo školského dvora, na ktorom bežne zahajujeme školský rok. Triedam 1.B, 2.B, 3.A odporúčame príchod od 7:30, triedam 5.A, 5.B, 5.C odporúčame príchod od 7:45. Skupiny, ktorých výučba bude prebiehať v budove prvého stupňa, budú do školy prichádzať hlavným vchodom cez vestibul. Triedam 1.A, 2.A, 3.B odporúčame príchod od 7:30, triedam 4.A, 4.B, 4.C odporúčame príchod od 7:45.

       Pri vstupe do školy sa bude konať každodenný ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk).

       V pondelok 1.6. sa ráno pri vstupe do školy vyžaduje prítomnosť sprevádzajúcej osoby (zodpovedná osoba žijúca s dieťaťom v jednej domácnosti). Sprevádzajúca osoba MUSÍ počkať, ako dopadne meranie teploty bezdotykovým teplomerom. Ak u žiaka bude opakovane nameraná teplota vyššia ako 37,5°C, nemôže sa zúčastniť vyučovania a sprevádzajúca osoba ho odvedie domov.

       Pri starších žiakoch, ak od 2.6. neprídu v sprievode sprevádzajúcej osoby, zákonný zástupca sa zaväzuje, že pri opakovane nameranej teplote vyššej ako 37,5°C, dieťa bude umiestnené do karanténnej triedy. Zákonný zástupca bude vyzvaný na bezodkladný príchod do školy a odchod s dieťaťom domov.

       V pondelok 1.6. ráno odovzdá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V písomnom vyhlásení zákonný zástupca určí, ako bude dieťa odchádzať z vyučovania: samé (v tomto prípade zákonný zástupca berie na vedomie, že je zodpovedný za pohyb dieťaťa mimo školy), s dospelou osobou (ak s ňou žije v jednej domácnosti), súrodencom...

       Zo školy/z ŠKD si zákonní zástupcovia (resp. zákonnými zástupcami určená zodpovedná osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti) preberú žiakov podľa vopred dohodnutých časov. Žiaci, ktorí nepôjdu do školského klubu sú povinní ihneď po vyučovaní a odstravovaní opustiť areál školy.

       3. Vytvorená skupina sa nebude minimálne jeden týždeň meniť, aj keď počet žiakov v nej klesne. Počas dňa nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov v skupine (alebo prihlásenie nových žiakov na vyučovanie) sa bude konať zmena v skupine od pondelka nasledujúceho týždňa.

       4. Pedagogickí zamestnanci školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

       5. Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, budú prichádzať a odchádzať zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

       6. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, predloží písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Za týchto podmienok sa žiak nemôže zúčastňovať vyučovania v škole.

        

       B. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.

       1. Vzhľadom na charakter výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý bude škola uskutočňovať, odporúča ministerstvo školstva, aby sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo do konca školského roku 2019/2020.

       2. Pedagogickí zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku alebo patria do rizikovej skupiny, budú realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov školy, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole podľa rozhodnutia ministra školstva. Pedagogickí zamestnanci budú žiakom 1.-5.ročníka, ktorí sa nezúčastňujú obnoveného vyučovania v škole, posielať obsah vzdelávania dištančnou formou.

       3. CZŠ R. Zaymusa nebude do konca školského roku organizovať žiadne spoločné akcie – besiedky, školské výlety, exkurzie, krúžkovú činnosť, rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

        

       C. Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa.

       Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky 1.-4. od 8:00 hod. do 11:30 hod., pre 5.ročník od 8:00 do 12:30.

       Prevádzka ŠKD bude z personálnych dôvodov len v čase po vyučovaní, maximálne do 16:00 hod.  

       Vyučovanie v triedach: Úpravu rozvrhu, poradie hlavných predmetov, ktoré sa klasifikujú a hodnotia, úpravu vnútorného časového členenia vyučovania a štruktúru vyučovacieho dňa so zameraním na hlavné vzdelávacie oblasti, naplánuje na každý vyučovací deň triedny učiteľ v súčinnosti s vedením školy.

       V prípade priaznivého počasia sa niektoré vzdelávacie aktivity so žiakmi budú organizovať vo vonkajšom prostredí a v okolí školy.

       Prestávky a použitie toaliet: Púšťanie žiakov na toalety si rozvrhnú vyučujúci tak, aby sa žiaci z rôznych skupín (tried) nezhromažďovali vo väčšom počte na toaletách naraz.

       Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

        

       D. Bezpečnostné opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID -19.

       1. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby do vo vnútorných priestorov školy nevstupujú. Rodičia sa pred budovou školy nezhromažďujú. Je potrebné minimalizovať kontakt medzi osobami.

       2. Rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) majú žiaci hygienicky uložené v školskej taške.

       Žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem času vzdelávania svojej skupiny - v určenej triede alebo vonku, kde môže prebiehať výchovno - vzdelávací proces skupiny. Riadia sa pokynmi triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho.

       V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

       Aktivity sa organizujú tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku. V areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy a počasia.

       Pedagógovia budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie aktuálnych hygienických pravidiel.

       3. Zamestnanci školy sú v priestoroch školy povinní nosiť rúško alebo ochranný štít.

       Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívajú sa textilné uteráky.

       Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

       Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne  (napr. kľučky dverí).

        

       E. Stravovanie.

       Odhlasovanie žiakov z obedov prebieha štandardným spôsobom – v pondelok do 7:00 ráno a cez týždeň najmenej 24 hodín vopred, čiže do 14:00 predchádzajúceho dňa.

       Pred vstupom do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky. V školskej jedálni sa žiaci stravujú v určených skupinách tak, aby nedošlo k miešaniu členov jednotlivých školských skupín. Po každom jedle sa obedové miesto dezinfikuje.

       Obedy sa v čase mimoriadneho stavu do obedárov nevydávajú. Stravu môžu dostať len tí žiaci, ktorí sú prítomní na obnovenom vyučovaní. Je potrebné, aby si žiaci nosili svoje obedové čipy!

       Rodič si môže prevziať dieťa až po odstravovaní, čaká pred školou, nevchádza do budovy!

       Predbežný harmonogram stravovania (pri stravovaní platia mimoriadne prísne hygienické predpisy, preto sami uvidíme, či to takto budeme stíhať. Pri jeho nefungovaní sa bude aktualizovať, oznámime Vám ho.)

       11:00-11:30 ... 3.A, 3.B, 4.C

       11:30-12:00 ... 2.A, 4.A, 4.B

       12:00-12:30 ... 1.A, 1.B, 2.B

       12:30-13:00 ... 5.ročník

       Časy sú určené orientačne, preto rodičov prosíme v tieto dni o trpezlivosť.

        

       F. Podozrenie na ochorenie.

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

       Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený  do samostatnej karanténnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov. Tí musia bezodkladne zabezpečiť bezpečný odchod žiaka zo školy.

       O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. V prípade potvrdenia ochorenia základná škola postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ a nariadení zriaďovateľa.

       V Žiline, s účinnosťou od 1.6.2020

       Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy.

      • Obnovené vyučovanie na Zaymuske od 1.6.2020

      • Vážení rodičia,

       CZŠ R. Zaymusa začína s vyučovaním 1.-5. ročníka od 1.6.2020 podľa pokynov

       Cez Edupage  sme zisťovali, ktoré deti by nastúpili do školy. Termín bol do nedele 24.5.2020. Ak ste tento termín nestihli, prihláste svoje deti cez triednych učiteľov. Potrebujeme vedieť, aj či dieťa nastúpi do ŠKD a či sa prihlasuje na stravovanie. Termín je do štvrtku 28.5. do 9.00.

       Základné informácie:

       1.-4. ročník bude mať vyučovanie 4 hodiny, ranný ŠKD nebude, poobedňajší ŠKD bude do 16.00, platba za ŠKD je 10€

       5. ročník sa učí 5hodín, ŠKD pre 5. ročník nebude

       - žiaci sa budú vyučovať v skupinách do 20, skupina sa v priebehu celého týždňa nemení, o zložení skupiny rozhoduje riaditeľ školy

       - v rámci skupiny v triede žiaci nemusia mať rúško, majú ho iba keď opustia svoju učebňu

       - vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, najmä hlavných predmetov, nebude sa klasifikovať, žiaci prítomní na vyučovaní nebudú mať domácu úlohu

       -žiaci, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní, dostanú rovnaký obsah vzdelávania dištančnou formou

       - ak ste v odpovedi pre školu prihlásili dieťa na stravu, je na stravu prihlásené, škola poskytne zoznam žiakov vedúcej jedálne

       - dodatočné odhlasovanie a prihlasovanie žiakov na stravovanie treba urobiť ako bolo zvykom v normálnom režime

       - stravovanie sa poskytuje iba žiakom prítomným na vyučovaní v jedálni pri dodržaní všetkých hygienických predpisov

       -v deň nástupu do školy, treba priniesť písomné vyhlásenie podpísané rodičom o bezinfekčnosti dieťaťa a upresniť čas pobytu dieťaťa v ŠKD


       Podrobnejšie informácie poskytneme čo najskôr. V prípade nejasností kontaktujte zástupkyne školy:

       Mgr. Krajčíková pre 5.ročník: 0911 280476

       Mgr. Palutková pre 1.-4.ročník: 0910 842755

      • Aleluja!

      • Kristus vstal z mŕtvych - pre Teba. Premohol hriech - pre Teba. Otvoril nebo - pre Teba

       Pane, nechcem, aby ma uspokojilo iba počúvanie o Tebe. Dnes sa chcem predovšetkým s Tebou stretnúť...

      • Duchovný program na Veľký týždeň

      • Milí žiaci, vážení rodičia.

       Prinášame Vám prehľad priamych prenosov počas Veľkého týždňa, ktoré bude vysielať televízia LUX. Samozrejme, máme možnosť sledovať aj prenosy cez verejnoprávnu televíziu, či na FB linkách viacerých farností. Myslime počas týchto svätých omší na seba navzájom, naše rodiny, na všetkých nakazených koronavírusom i na lekárov a zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú. 

       Keďže nemôžeme byť na obradoch fyzicky prítomní, prinášame Vám aj informácie o duchovnom Svätom prijímaní, ktoré pripravili bratia Saletíni. 

       Združenie katolíckych škôl Slovenska ponúka cirkevným školám online duchovný program:  
       Program je zostavený priliehavo pre vekovú skupinu žiakov ZŠ. Tejto iniciatíve vyjadril podporu Mons. Bernard Bober, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo. 

       Pondelok 6.4. 10:00 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

       Utorok 7.4. 10:30 Krížová cesta pre žiakov (obetovaná za zastavenie pandémie)

       Streda 8.4. 10:30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

       Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      • ZÁPIS do 1.ročníka

      • Vážení rodičia. V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť až 3 triedy s približne 62 žiakmi.

       Zápis v tomto roku prebehne elektronicky, čiže vypísaním elektronickej prihlášky na webe školy, čo niektorí z vás už aj urobili. Je potrebné to stihnúť do konca apríla 2020. Po 30.4. budeme kontaktovať každého rodiča individuálne. 

       Povedzte o našej škole aj Vašim známym. Ak by mali záujem aj o prestup ich detí na Zaymusku do vyšších ročníkov, môžu kontaktovať vedenie školy na 0903 591 593 alebo cez czszaymusa@gmail.com.  

      • Oznam školskej jedálne

      • Vzhľadom na aktuálne informácie z Ministerstva školstva oznamujeme, že Školská jedáleň pri CZŠ R.Zaymusa ostáva zatvorená.

       Všetky poplatky za stravovanie v ŠJ, ktoré ste na apríl 2020 zaplatili, alebo Vám e-banking automaticky stiahol, budeme riešiť hneď po návrate do školy. Budú vedené ako preplatky, ktoré sa na konci školského roka budú vracať. Tak, ako to býva každý školský rok.

       Sme radi, že potraviny, ktoré ostali v sklade ŠJ po uzavretí školy, pomohli sestričkám Matky Terezy pri ich starostlivosti o druhých. 

      • Úrad verejného zdravotníctva SR zatvoril školy do odvolania!

      • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy a návštevníci nášho webu. Minister školstva SR Branislav Gröhling v utorok 24.3.2020 informoval o ďalších opatreniach vlády na zastavenie šírenia nového vírusu COVID-19.

       V skratke opatrenia, ktoré sa týkajú našej školy:
       - školy ostanú zatvorené až do odvolania,
       - deviatacke Testovanie 9 je zrušené,
       - zápis do 1.ročníka sa bude konať v druhej polovici apríla bez osobnej prítomnosti detí (podrobnejšie informácie včas uverejníme na našom webe),
       - prihlášky na stredné školy sa budú podávať do 15. mája a nebude k nim potrebné priložiť potvrdenie od lekára,
       - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30.júna,
       - ministerstvo spúšťa web www.ucimenadialku.sk, ktorý bude obsahovať množstvo potrebných informácií pri vzdelávaní mimo školy,
       - vyučovacie programy na STV2 sa predĺžia a budú klásť dôraz na žiakov so ŠVVP

       Celý článok nájdete na: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

       Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať všetkým našim učiteľom, ktorí sa s úžasným nasadením snažia pokračovať vo vzdelávaní. V tejto mimoriadnej situácii, na ktorú ich nikto nikdy nepripravoval, zodpovedne pripravujú materiály, opravujú zaslané žiacke odpovede, odpovedajú individuálne každému žiakovi. Často mimo svojho oficiálneho pracovného času...

       Ďakujem aj Vám, vážení rodičia. Skĺbiť svoje pracovné povinnosti, starostlivosť o domácnosť a pomoc svojim deťom pri domácom vzdelávaní je iste veľmi náročné. Uvedomujeme si, že bez vašej trpezlivosti, spolupráce a vášho domáceho manažmentu by aj naše učiteľské snahy zlyhali. Veľmi si to vážime!

       Milí žiaci. Aj vy to máte určite veľmi ťažké. Obmedzený pohyb, obmedzené stretávanie sa s kamarátmi, žiadne krúžky... Nestrácajte nádej a úsmev. Máte jedinečnú možnosť popri vzdelávacích aktivitách intenzívnejšie prežívať dar rodiny. Prajem Vám, aby ste sa naučili zodpovedne využívať svoj čas, aby ste si viac všímali a viac ďakovali svojim rodičom i učiteľom za všetko, čo pre vás robia, a aby sme sa čím skôr mohli všetci opäť spolu stretnúť v našej škole - v Zaymuske. Chýbate nám! 

       Modlím sa za Vás všetkých. Mgr. Radoslav Kačur 

      • Spojme sa v modlitbe

      • Milí učitelia, rodičia i žiaci.  Chceli by sme vás pozvať k spoločnej modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu, za ochranu našich rodín i za zdravotníkov či všetky pomáhajúce profesie, ktoré nasadzujú svoje životy v prospech nás všetkých. 

       Môžeme tak urobiť aj zajtra, na slávnosť Zvestovania Pána (25.3.), kedy sa spojíme v modlitbe Otče náš s pápežom Františkom i s kresťanmi celého sveta. o 12:00 hod

       Sv. Otec zároveň v piatok (27.3.) udelí mimoriadne požehnanie "Urbi et orbi" (Mestu a svetu) o 18:00 hod. 

       Nezabúdajme i na slávenie sv. omší v tomto mimoriadnom čase cez TV obrazovky, či rádiá. V TV LUX zmenili vysielacie časy sv. omší v nedeľu na 10.00 hod. a na 18.30 hod. Taktiež počas bežných dní rôzni kňazi streamujú sv. omše zo svojich farností. 

       Otcovia biskupi nás v tomto výnimočnom pôstnom čase prosia: "Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: Urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy a tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie."

       Špeciálne na nás nezabúda ani náš žilinský Otec biskup Tomáš Galis, ktorý nám posiela povzbudenie. Môžete si ho pozrieť na: https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/prihovor-zilinskeho-biskupa-tomasa-galisa 

       Mgr. Ivana Kačurová

      • Škola je rozhodnutím Vlády SR od 16.3.2020 na dva týždne uzavretá.

      • Prajem Vám všetkým požehnané dni. Napriek tomu, že škola je zatvorená, deti by sa mali naďalej vzdelávať. Učitelia budú so žiakmi komunikovať elektronicky. Budú im posielať texty, prezentácie alebo odkazy na iné učebné zdroje. Viaceré vzdelávacie firmy poskytujú prístup na online vzdelávanie v tomto čase zdrama.

       Odporúčam:

       smartbooks.sk  ... Učivo celej ZŠ online. Ku každej vzdelávacej téme ponúka základné poznámky a precvičovanie formov testov. Obsahuje "nahovorené" slovíčka a diktáty. Učitelia môžu zadávať konkrétne domáce úlohy alebo aj známkované testy. Na stránke sú aj inštruktážne videá. Odporúčame precvičovať v tomto programe, každý žiak dostal cez svojho triedneho učiteľa prístupové údaje. Ak by ste mali akékoľvek problémy s týmto programom, kontaktujte cez Edupage riaditeľa školy, ktorý Vám rád podá všetky potrebné informácie.

       fenomenysveta.sk  ... Úžasné vzdelávacie videá z dielne BBC (v angličtine, s titulkami) s pridanými aktivitami po každom videu. Vhodné pre žiakov, aj pre dospelých.

       taktik.sk ... Vydavateľstvo sprístupnilo kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov na domáce použitie.

       matika.in   ...  Precvičovanie matematiky od 1. po 9. ročník.

       gramar.in   ...  Precvičovanie slovenského jazyka od 1. po 6. ročník.

       Veľmi dobrý prehľad ponúka: 

       https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu?fbclid=IwAR02E4wV3ejyI5ER0cWS0FK16W92al67IF3Ww2ANmVWrha_-WIs9jbc9KGs

       Vážení rodičia, ďakujem Vám za spoluprácu a vedenie detí k samoštúdiu i k prehlbovaniu dôvery v Božiu Milosť. Je to náročný čas pre všetkých, ale verím, že zodpovedným prístupom, ohľaduplným správaním a spoločnou modlitbou prekonáme všetko zlé. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Riaditeľské voľno

      • Z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, na základe výzvy Odboru školstva MÚ Žilina a nášho zriaďovateľa Rímskokatolíckej cirkvi Žilinská diecéza
        

       vyhlasujem na dni 12. a 13.3.2020 riaditeľské voľno.

       Prosím Vás o rešpektovanie tohto opatrenia a vyzývam Vás, aby ste sledovali Edupage, pretože učitelia budú zasielať úlohy žiakom elektronickou cestou. Vaše deti si môžu precvičovať učivo aj cez systém Smartbooks, do ktorého všetci žiaci dostali prístupové údaje. 

       V záujme vlastnej ochrany udržte Vaše deti doma, nech sa zbytočne nepohybujú v obchodných centrách, nezdružujú sa na ulici, ale nech si oddýchnu a venujú sa aj učeniu - samoštúdiom a elektronicky. 

       Priebežne vás budeme informovať o ďalšom postupe, a to aj na základe rozhodnutí vecne príslušných štátnych orgánov. Sledujte preto, prosím, webovú stránku školy a účty v Edupge. Mgr. Radoslav Kačur

      • Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb

      • Zrušenie DOD 18.3.2020

      • Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu rušíme Deň otvorených dverí, ktorý bol plánovaný na 18.3.2020. Aktuálne informácie budeme rodičom posielať cez Edupage a uverejňovať na webe školy.

      • Stop drogám v ŠKD

      • V dňoch 17.-18.2. sme sa v ŠKD zamerali na prevenciu pred sociálno-patologickými javmi. Najskôr sme sa rozprávali s deťmi o zdravom životnom štýle a o nevyhnutnosti uprednostňovať vo svojom voľnom čase pohyb, šport a zábavu. Postupne sme prešli na tematiku škodlivosti alkoholu a fajčenia.

       Tematiku prevencie pred sociálno-patologickými javmi sme rozdelili podľa ročníkov:

       2. ročník sa zameral na tému „Nenič svoje múdre telo - Zdravý životný štýl“

       3.-4. ročníky mali tému „STOP DROGÁM“

       Deti si svoje vedomosti overili vo vedomostnom teste a výhercovia boli odmenení. Deti túto problematiku spracovali aj výtvarne vytvorením zaujímavých a poučných plagátov. Mgr. Jarka Bielečková 

      • Deň otvorených dverí na Zaymuske a ZÁPIS 2020

      • Vážení rodičia. Pozývame Vás k nám do školy na Deň otvorených dverí. Neoficiálne začne o 7:10 svätou omšou, na ktorú môžete prísť aj s Vašim dieťaťom vchodom z ulice R.Zaymusa (oproti tržnici). Oficiálny začiatok je o 8:00 vo vestibule školy (vchod z Komenského ulice).  

       V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť tri prvácke triedy s celkovým počtom 62 žiakov. 
       Na webe školy v hornom menu nájdete položku Elektronická prihláška. Ak sa chystáte k nám na zápis, vyplňte túto prihlášku ešte pred zápisom (vytlačiť si ju nemusíte). Tešíme sa na Vás a na Vaše ratolesti.

      • Tehlička pre misie

      • Počas pôstneho obdobia sa naša škola opäť zapojila do projektu Tehlička pre misie. Projekt organizuje  občianske združenie SAVIO, ktoré podporuje saleziánske misijné diela.

       Tento rok je cieľom projektu pomôcť obyvateľom v utečeneckom tábore Kakuma v krajine Turkana (v Afrike). Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na vzdelávanie detí a mládeže, ktoré pre nich znamenajú lepšiu budúcnosť.

       Tehličky sa budú predávať každý deň cez veľkú prestávku (po 4. hodine) vo vestibule školy. Cena tehličky je dobrovoľná. Aj takýmto spôsobom môžeme konať počas pôstu dobré skutky a pomôcť deťom a mladým, ktorí to potrebujú a sú v ťažkej situácii. Podrobnejšie informácie si môžete pozrieť na www.tehlicka.sk Mgr. Katarína Križňanová

      • Úspech našich basketbalistov

      • Dňa 4.3.2020 sme sa zúčastnili okresného kola žiakov v basketbale, ktoré sa konalo na ZŠ Jarná. Naši žiaci na ňom predviedli veľmi dobrý výkon, ktorý nás posunul na pekné druhé miesto. Vo finále sme už nestačili na víťaza turnaja zo ZŠ Karpatská. O uvedený úspech sa zaslúžili: Tomáš Cseri, Šimon Hoferica, Filip Galovič, Filip Samuhel, Martin Maceášik, Angus Harper, Viktor Zbín, Šimon Batrna a Sebastián Badík.
       Gratulujeme! Mgr. Pavol Blasbalg

      • Okresné kolo Hviezdoslavovo Kubína

      • V utorok 3.3.2020 sa v budove Radnice mesta Žilina uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali víťazky školského kola umeleckého prednesu poézie a prózy žiačky Nelka Čerňanská z 3.B a Mária Elisabeth Berki zo 4.A triedy. Veľmi sa tešíme, že Nelka Čerňanská získala prvé miesto a postupuje do krajského kola v Martine. Srdečne gratulujeme! Mgr. Jana Možutíková

      • Karneval II. stupeň

      • V piatok 21.2. sa v školskej telocvični konal karneval pre ročníky 5.-9., ktorý každoročne pripravujú žiaci deviateho ročníka. Okrem nádhernej výzdoby a dobrej hudby si prichystali deviataci aj rôzne zábavné aktivity a súťaže. Na karnevale, samozrejme, nechýbalo veľa pekných masiek - hudobníci skupiny Kiss, postavičky z ríše divov, kominár, tanečnica a mnoho ďalších. Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli zabaviť a tešíme sa opäť na budúci rok. Kamila Birčáková, 9.A

      • Testovanie Komparo 2019 a rebríček kvality škôl INEKO

      • Naši deviataci v jeseni absolvovali cvičné testovanie, ktoré bolo prípravou na celonárodné testovanie T9. Oproti slovenskému priemeru dosiahli z matematiky výsledok lepší o 17,8% a zo slovenského jazyka výsledok o 9,8% lepší. Veríme, že 1.4.2020 v "ostrom" Testovaní 9 budú ešte úspešnejší!

       S hrdosťou môžeme povedať, že medzi základnými školami v Žilinskom kraji sme v celkovom hodnotení na 7.mieste, v Testovaní deviatakov na 5.mieste a v Testovaní piatakov na 1.mieste! 

       Zdroj: skoly.ineko.sk 

       V celoslovenskom hodnotení základných škôl, na základe kritéria Testovanie 5 je naša Zaymuska medzi 13 školami s maximálnym hodnotením 10. Zaujímavé je, že 7 z týchto škôl je cirkevných. Pri porovnaní počtu štátnych a cirkevných škôl je to jednoznačná informácia o kvalite cirkevného školstva... Mgr. Radoslav Kačur 

      • Fašiangy

      • Posledný deň pred jarnými prázdninami sa vybrala trieda 5.C v krojovanom sprievode, so spevom a tancom, fašiangovať. Navštívili farské centrum Žilina mesto, kde ich privítal pán dekan otec Peter Jurčík a naši páni kapláni Martin Daníšek a Tomáš Pavlík. Potom svoj program plný ľudových piesní a vinšov predstavili zamestnancom na Biskupskom úrade Žilinskej diecézy. Svojím fašiangovým programom pokračovali aj na škole. Okrem zborovne a jedálne ukázali zvyky a tradície aj v niektorých triedach. Ďakujeme žiakom 5.C, že v ten deň priniesli fašiangovú náladu nielen do našej školy. Mgr. Korina Bieliková