• Novinky

      • Futbalový turnaj v ŠKD

      • Dňa 16.10. 2019 sa v ŠKD konal turnaj v malom futbale chlapcov a dievčat 3. a 4. ročníkov.

       Na 3. mieste sa umiestnili žiaci 4.B triedy. Na 2. mieste skončili po ťažkom súboji žiaci 3.B triedy. 

       VÍŤAZMI turnaja sa stali žiaci 4.A triedy. Víťazom blahoželáme! Mgr. Eva Jančanská

        

      • Naši druháci navštívili Krajskú knižnicu v Žiline

      • Dňa 17.10. 2019 sa žiaci 2.B so svojou triednou učiteľkou Mgr. Gabrielou Raškovou zúčastnili exkurzie do Krajskej knižnice v Žiline. Čakala tam na nich ochotná pani knihovníčka, ktorá ich oboznámila s tým, ako sa treba v knižnici správať, podľa čoho sú knižky zoradené a označené.

       Taktiež im odporučila, ktorá literatúra je vhodná pre ich vekovú kategóriu. Po množstve informácii a otázok zo strany detí, nasledovalo slávnostné pasovanie žiakov za čitateľov. Svoj sľub čitateľa vyjadrili týmito slovami: „Priateľky knižky, dnes sľubujem, že do knižnice za vami pribehnem. Budem vás chrániť, čítať rád, som váš ozajstný kamarát.“ 

       Následne sa vybrali na prehliadku oddelenia pre deti mladšieho školského veku, kde si mohli poprezerať knižky, ktoré ich zaujali. Každý žiak si na pamiatku odniesol záložku do knihy, aby im pripomínala deň, kedy sa stali čitateľmi knižnice. Plní zážitkov a dojmov sa po príjemne strávenom dopoludní vrátili do školy. Mgr. Martina Chupková 

        

      • Zber papiera

      • Vážení rodičia, milí žiaci, pozývame Vás zapojiť sa do Zaymusáckeho zberu papiera, ktorý sa na našej škole uskutoční v dňoch od 22.10. /utorok/ - do 28.10. /pondelok/. 

       Papier do zberu je potrebné zviazať, odvážiť, označiť menom a priniesť pánovi školníkovi ráno pred vyučovaním ku kontajneru alebo počas vyučovania a po vyučovaní na vrátnicu. Do zberu je možné priniesť suché a neznečistené noviny, časopisy, brožúry, katalógy, cenníky, knihy, adresáre, telefónne zoznamy, zošity, listy, obálky, krabičky od liekov a skartované dokumenty. Najšikovnejšiu triedu a najlepších zberačov z našej školy čaká odmena. Mgr. Dominika Várošová

      • Separovanie - zážitkové učenie na Mestskom úrade

      • Vo štvrtok 17. 10. sa žiaci štvrtých ročníkov v sále Mestského úradu zúčastnili zážitkového učenia v ekovýchove Zberný dvor, ktorého cieľom bolo motivovať deti k triedeniu odpadov a ochrane životného prostredia.

       Programom nás sprevádzal spevák a spisovateľ Branislav Jobus, ktorý vo svojom hudobnom prevedení uviedol knihu Zberný dvor a so skupinou Vrbovskí víťazi odohrali koncert na veľmi originálnych hudobných nástrojoch z recyklovaných materiálov. Deti sa počas programu zábavnou formou zapájali do aktivít triedenia odpadov a mnohí získali aj drobnú odmenu. Ekoaktivity a zážitkové učenie ich veľmi zaujalo a veríme, že aj správne motivovalo k zodpovednému prístupu pri triedení odpadov v škole, doma i vo svojom okolí.  Mgr. Jana Možutíková a Mgr. Anna Beňová

      • Literárna cena Janka Frátrika

      • Žiaci našej školy sa zapojili do 4. ročníka Literárnej ceny Janka Frátrika. Dve naše žiačky sa umiestnili vo svojich kategóriách na 1. mieste - Petra Gavláková zo 4.B triedy a Stefanie May Žilinčíková z 8.A triedy. Slávnostné odovzdanie cien prebehlo 18.10.2019 v Rosenfeldovom paláci. Blahoželáme!

      • Duchovná obnova zamestnancov Zaymusky 17.-19.10.2019

      • Nielen žiaci, ale i učitelia a všetci zamestnanci našej školy potrebujú načerpať duchovnú posilu. Preto sa v dňoch 17.-19. októbra členovia učiteľského zboru spolu s nepedagogickými zamestnancami zúčastnili trojdňovej duchovnej obnovy na Donovaloch.

       Pod vedením duchovného otca Petra Holbičku a pána kaplána Martina Daniška sme mali možnosť hlbšie sa zamyslieť nad svojou službou a nachádzať nové cesty svojho povolania. Hlavnými témami boli odpustenie svojim blížnym a hľadanie posily v Duchu Svätom. Spoločne sme sa učili viac vnímať Ducha Svätého, a to nielen ako tretiu Božskú osobu, ale predovšetkým ako zdroj pokoja, lásky a sily v našom povolaní. Donovaly nám poskytli najmä čas na osobný rozhovor s naším Nebeským Otcom, či priestor na stíšenie sa a meditáciu nad Božím slovom. Veríme, že tento požehnaný čas bol pre nás prínosom a budeme z neho ešte dlho čerpať v našom každodennom školskom i osobnom živote. Mgr. B. Parízeková

      • Milión detí sa modlí ruženec

      • Aj tento školský rok sme sa zapojili do celosvetovej modlitby sv. ruženca za jednotu a pokoj vo svete. Dňa 17.10.2019 sme sa o 10:00 zjednotili s tisíckami detí po celom svete.

       Modlitbu sme vysielali cez školský rozhlas a žiaci sa modlili so svojimi triednymi učiteľmi v jednotlivých triedach. K dispozícii mali i prezentáciu s modlitbou ruženca svetla a pre žiakov 1. stupňa boli pripravené aj omaľovánky s ružencovými tajomstvami.

       Túto modlitebnú akciu osobne podporil aj Svätý Otec, ktorý na sociálnej sieti Twitter napísal: „Drahí mladí ľudia, keď sa budete modliť svätý ruženec za jednotu a pokoj, spomeňte si, že pri jednom zo zrniečok som s vami aj ja.”

       Ďakujeme všetkým rodičom i zamestnancom školy, ktorí sa pripojili k spoločnej modlitbe.

       Ako povedal sv. páter Pio: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení." Mgr. Katarína Križňanová

      • Beseda o misii na Sibíri

      • Utorok 15.10.2019 sa v Zaymuske uskutočnila beseda o misiách. Hlavnými aktérmi tentokrát neboli zasvätené osoby, ale obyčajní žiaci. Lukáš a Cyril sú študentmi Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka (Saleziáni) v Žiline. V lete sa podujali na veľké dobrodružstvo – šesť týždňov pracovali ako dobrovoľníci pri dokončovaní saleziánskeho domu na Sibíri v Rusku.

       Našim žiakom vyrozprávali svoje dojmy z netradične stráveného leta. O ľuďoch, ktorí si v malej dedine musia navzájom pomáhať, lebo inak by neprežili. O škole v Aldane, kde prvý stupeň prestáva chodiť na vyučovanie pri mrazoch mínus 40 stupňov a druhý stupeň až pri mínus 50! O ich výlete do bývalého gulagu, o návšteve Moskvy, o prechádzke po celoročne zamrznutom jazere Bulus. O netradičných jedlách a starodávnych zvykoch. O domácich, ktorí neboli materiálne bohatí, a napriek tomu sa so slovenskými dobrovoľníkmi s láskou delili so všetkým, čo mali a boli vďační za akúkoľvek pomoc.

       O tom, že chlapcov takýto pobyt vnútorne zmenil nebolo pochýb. Menila ich každodenná práca od 9:00 do 19:00, pri ktorej využili svoje skúsenosti zo školy, a pri ktorej museli byť často kreatívni, nakoľko nemali dostatok materiálu a vhodné náradie. Menil ich pohľad na chudobných - ale napriek tomu šťastných ľudí. Ako sami povedali, naučilo ich to väčšej skromnosti, obetavosti a rozlišovania o tom, čo vlastne potrebujeme k životu a čo nie... Ďakujeme Cyrilovi a Lukášovi za ich zdieľanie sa!

       20. novembra je misijná nedeľa. V mene pápeža sa v tento deň koná zbierka pre najchudobnejšie diecézy a krajiny sveta. Zakladateľka Pápežských misijných diel P. Jaricotová zdôrazňovala, aby každý bohatý, či chudobný pomohol v tento deň tým najchudobnejším z chudobných a to prostredníctvom modlitby alebo milodaru. Pozývame Vás zapojiť sa do tejto najväčšej akcie solidarity na svete vo vašich farnostiach.

      • Exkurzia Šaštín, Modra, Trnava

      • Na mieste, kde sa modlila manželka zlostného grófa Imricha Czobora, lebo ju nechal vystúpiť z koča, stojí dnes trojboká kaplnka. V nej je umiestnená kópia súsošia Piety, ktorú dala vyhotoviť tá istá žena, aby splnila sľub, ktorý dala Panne Márii na tomto mieste. Naši ôsmaci už vedia, že toto miesto sa nachádza v Šaštíne.

       Dnes tu stojí okrem kaplnky aj Národná bazilika Sedembolestnej Panny Márie, ktorá patrí k najvýznamnejším slovenským pútnickým miestam. V rámci exkurzie 16. 10. sme sa v nej zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval náš školský pán kaplán Martin Daníšek. Páter pavlínov, ktorí majú baziliku v správe, nám porozprával o jej histórii. Previedol nás aj Mariologickým múzeom. Trpezlivo odpovedal na otázky ôsmakov.

       Ďalšou zastávkou bolo Múzeum Ľudovíta Štúra a pamätnej izby, v ktorej strávil posledné mesiace svojho života. Sprievodkynin výklad obohatil poznatky žiakov o živote a pôsobení Ľudovíta Štúra. Navštívili sme aj miesto jeho posledného odpočinku, kde sme sa dozvedeli o okolnostiach vzniku náhrobných kameňov a hrobového areálu. Na tomto mieste sme zapálili sviečky a spoločne sme sa pomodlili.

       Po Modre sme sa presunuli do Trnavy, kde sme navštívili Katedrálu sv. Jána Krstiteľa. Dozvedeli sme sa o histórii jej vzniku, obdivovali sme krásu ranobarokovej výzdoby. Čakala nás ešte Bazilika sv. Mikuláša, ktorú nazývajú aj Hrubý kostol. Na tomto mieste je v samostatnej kaplnke umiestnený milostivý obraz Panny Márie Trnavskej, ktorá ronila krvavé slzy. Ochránila Trnavčanov od vpádu Turkov, zastavila morovú epidémiu a pripisujú sa jej aj početné zázraky uzdravení na tele aj na duši.

       Exkurzia nebola len výletom do troch zaujímavých destinácií, ale splnila aj vyučovací zámer. Žiaci pozorne počúvali výklad a získané informácie si zapisovali do pripraveného pracovného listu. Veríme, že si aj veľa zapamätali a doma porozprávali o všetkom, čo sa naučili, čo videli, čoho boli na jeden deň súčasťou. Mgr. Tuti Halajová

      • Modlitba sv. ruženca v Zaymuske počas októbra

      • Mesiac október je mesiacom modlitby svätého ruženca. V našej škole prebieha každý deň po štvrtej vyučovacej hodine v kaplnke Obrátenia sv. Pavla modlitba jedného desiatku.

       Pozývame žiakov a pedagógov k vyprosovaniu milostí pre všetkých Zaymusákov, pre naše rodiny a pre požehnanie misijných diel vo svete.

      • My Machine - projekt v 2.B

      • Karpatská nadácia štartuje už štvrtý ročník medzinárodne oceňovaného vzdelávacieho programu podpory tvorivého myslenia detí a mládeže pôvodom z Belgicka. Cieľom MyMachine je podporovať spoluprácu na všetkých troch úrovniach vzdelávacieho systému a budovať kľúčové kompetencie mladých ľudí akými sú práca v tíme, komunikácia, kritické myslenie a tvorivosť.

       Na Zaymuske sa v stredu 16.10.2019 do tohto projektu zapojila trieda 2.B.

       Metodológia MyMachine je rozdelená na tri fázy:
       1. Fáza myšlienky (Idea phase): deti na základných školách vo veku od 6 do 12 rokov vymýšľajú a prezentujú formou kresieb svoje vysnívané vynálezy. Môžu nimi byť lietajúca posteľ, cukríkový robot alebo stroj, ktorý uprace detskú izbu. MyMachine kladie dôraz na dôležitosť a potrebnosť každého vynálezu v detskom vnímaní.
       2. Fáza konceptu: (Concept/Design-phase): v ďalšej fáze sa návrhu vynálezov venujú mladí ľudia – študenti vysokých technických škôl. Tí navrhujú možnosti skonštruovania vynálezov. Najlepšie návrhy sú následne spracované do plánov, schém a modelov.

       3. Fáza prototypu (Machine Phase): v poslednej fáze sú technické výkresy a rozpracované riešenia odovzdané študentom stredných odborných škôl technického zamerania. Študenti vytvoria skutočné prototypy vynálezov v spolupráci s deťmi, ktoré ich vymysleli a s vysokoškolákmi, ktorí navrhli dizajn.

       Na záver sa všetci zapojení žiaci a študenti - autori vysnívaných vynálezov - stretnú na podujatí s názvom MyMachine Slovakia Expo na konci mája v Košiciach. Mgr. Gabriela Rašková

      • Burza informácií

      • Dňa 10.10.2019 sa naši žiaci deviatych ročníkov zúčastnili v priestoroch Hotela Slovakia prezentácie s názvom „Burza informácií“. Na tomto podujatí sa prezentovali stredné priemyselné a odborné školy Žilinského kraja.

       Žiaci mali možnosť získať informácie o štúdiu na jednotlivých školách, o odboroch, ktoré budú otvárať budúci školský rok, podmienkach prijímacích pohovorov, či o predbežnom záujme o daný odbor. Okrem stredných škôl tu boli aj zástupcovia úradu práce a viacerých veľkých firiem, ktorí prezentovali možnosti zamestnania sa v Žilinskom kraji po skončení strednej školy a odporúčali žiakom, ktoré odbory sú na súčasnom trhu najviac žiadané.

       Veríme, že naši žiaci načerpali množstvo informácií a inšpirácií, ktoré im pomôžu pri ďalšom rozhodovaní sa a pri výbere strednej školy. Držíme Vám palce!

      • Jesenné šantenie v ŠKD

      • Jeseň k nám už zavítala a šantenie s listami rôznych farieb vyčarilo úsmevy na tvárach družinárov. Okrem radosti, ktorú táto aktivita priniesla, si deti z 3.A z listov vytvorili aj zaujímavú jesennú nástenku.

      • Ružencová Panna Mária v ŠKD

      • Počas októbra sme si spoločne uctili Pannu Máriu modlitbou sv. ruženca aj v ŠKD. Pri tejto príležitosti deti vyrobili ruženčeky z rôznych materiálov. Práce žiakov sú vystavené vo vestibule školy.

      • Po stopách najväčších gotických pamiatok Spiša

      • Streda – 9. október. Niekto by si mohol pomyslieť, že išlo o obyčajný deň v strede týždňa, avšak pre našich siedmakov to bol oveľa zaujímavejší deň. Spolu s pánom kaplánom o. Pavlíkom, pani učiteľkami Kačurovou a Parízekovou a s pánom riaditeľom Kačurom sa vybrali na exkurziu do Levoče, kde mali možnosť „kráčať“ po stopách najväčších gotických pamiatok Spiša. Úsmev na tvárach im nezmizol i napriek tomu, že sa prebúdzali v skorých ranných hodinách do sychravého počasia. Veď predsa mali pršiplášte a dáždniky. Prvou zastávkou bola Mariánska hora – Bazilika Navštívenia Panny Márie, kde sa zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval pán kaplán o. Tomáš.

       Z Mariánskej hory sa presunuli peši do centra Levoče. Napriek neutíchajúcemu dažďu si mohli všimnúť stredoveké hradby mesta, ktoré v minulosti chránili vzácne historické centrum. Zastavili sa pri soche Ľudovíta Štúra, významného predstaviteľa slovenského národného života a kodifikátora spisovného slovenského jazyka.

       Ďalším bodom programu bola prehliadka krásneho Chrámu sv. Jakuba. Pani sprievodkyňa žiakov oboznámila s históriou tohto chrámu a jeho architektúrou. Najviac však zaujal hlavný oltár Panny Márie a sv. Jakuba apoštola, zhotovený v dielni Majstra Pavla z Levoče v 16. storočí. Je z lipového dreva a jeho výška dosahuje vyše 18 metrov. Po prehliadke nasledoval čas obeda, kedy mali Zaymusáci možnosť trochu sa zahriať a viac spoznať centrum mesta.

       Po obede sme sa presunuli autobusom do Spišskej Kapituly, ktorej dominantnou stavbou je neskororománska katedrála sv. Martina. Mohli sme vidieť jej mimoriadne cenný interiér – gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, relikviáre a podobne.

       Ďalej siedmaci putovali smerom k travertínovej kope nazývanej Sivá Brada. Na jej vrchole vyviera minerálny prameň a ide o veľmi významnú geologickú pamiatku, pretože ide o jedinú "živú" travertínovú kopu na Slovensku - čiže proces jej tvorenia stále trvá.

       Poslednou zastávkou bol Spišský hrad, kde sme si vypočuli zaujímavý výklad sprievodcu a absolvovali prehliadku priestorov veže, kaplnky, mučiarne a ďalších múzejných zbierok. Na dolnom nádvorí si žiaci mohli zakúpiť suveníry a mnohí mali možnosť pozorovať sysle, ktoré sú v súčasnosti jedinými stálymi „obyvateľmi“ hradu.

       S novými vedomosťami o histórii a tajomstvách tohto výnimočného miesta sme sa pobrali domov. Napriek únave a prevažne daždivému počasiu nikoho neopustila dobrá nálada a siedmaci sa už teraz tešia na ďalšiu exkurziu.

      • Púť do Rajeckej Lesnej

      • Dva autobusy piatakov zo Zaymusky sa v deň spomienky Svätých anjelov strážcov 2.10.2019 vybrali na známe pútnicke miesto - do Rajeckej Lesnej. Spolu s pani učiteľkami Ďaďovou a Kačurovou, pánom učiteľom Berešíkom a s pánom kaplánom o. Martinom začali svoje putovanie v Bazilike Narodenia Panny Márie slávením svätej omše. Pán kaplán všetkým názorne predviedol, aká je úloha anjelov strážnych v našich životoch a ako nám pomáhajú pri našich životných rozhodovaniach. 

       Po liturgii piataci obdivovali drevený Slovenský betlehem, ktorý miestny rezbár Jozef Pekara vyrábal 15 rokov. Nádherná expozícia nezobrazuje iba Kristovo narodenie, ale aj dejiny slovenského národa. Betlehem je zapracovaný do scenérie najvýznamnejších slovenských pamiatok, je tu stvárnený bežný život aj pracovné činnosti slovenského ľudu v minulosti.

       Na záver púte Zaymusáci vystúpili na Frivaldskú kalváriu. Na jej vrchu sa týči Kostol Nanebovstúpenia Pána a pred ním stojí kríž Ježišovho ukrižovania. Pod kalváriou vyviera prameň, o ktorom ľudia tvrdia, že má liečivé účinky. Postavená je tu aj malá Lurdská kaplnka.

      • Medzigeneračný dialóg pokračuje

      • V spolupráci s Univerzitou 3. veku sme na našej škole zorganizovali už tretí workshop. Tentokrát v triede 7.A seniorskí študenti pod vedením pána Petra Mišáka (podpredsedu Spolku slovenských spisovateľov) objavovali a tvorivým písaním opisovali hodnoty našej krajiny.

       Kľúčovým prvkom tohto workshopu však neboli samotné literárne diela, ktoré vznikli. Šlo predovšetkým o dialóg medzi dvoma vekovo vzdialenými generáciami, ale i o rozvoj tolerancie, myslenia, kreativity. Žiaci zo Zaymusky načúvali starším "študentom", nechali sa nimi viesť a na druhej strane, seniori z Univerzity 3. veku spoznávali temperament a myslenie najmladšej generácie. 

       Výsledkom boli dve hodiny plné tvorivosti, zábavy a hlavne - osobnej komunikácie. Na záver jednotlivé skupiny odprezentovali svoje jedinečné a výnimočné literárne výtvory a pán Mišák bol s ich úrovňou naozaj spokojný. Ich "dielka" budú predstavené v časopise U3V "Schody". 

      • Jesenná turistika

      • Tento školský rok sme zahájili náš turisticko – poznávací krúžok výletom na hrad Lietava.

       Prezreli sme si zrekonštruované časti múrov a novovytvorenú expozíciu stredovekého nábytku, zbraní a archeologických vykopávok z okolia hradu.

       Za krásneho slnečného počasia sme sa potom všetci odmenili skvelou opekačkou.

       Vaši malí turisti a p. učiteľky Jančanská, Križňanová.

      • Rosenfeldov palác a knihárska dielňa

      • Dňa 1.októbra 2019 sa naši štvrtáci zúčastnili exkurzie v Rosenfeldovom paláci. Cieľom exkurzie bola návšteva Knihárskej dielne pani Ľudmily Mlichovej a prehliadka historickej budovy Rosenfeldovho paláca. 

       V tomto ročníku sa štvrtáci v rámci hodín čítania oboznámili s informáciami, ako vznikla prvá kniha, aký mala tvar a z čoho bola vyrobená, a akými premenami kniha prešla až do súčasnej podoby. Z tohto dôvodu sme navštívili dielňu pani Mlichovej, ktorá nám ochotne ukázala, akým spôsobom sa viazali knihy v minulosti a ako dnes. Vysvetlila žiakom zdobenie knižnej väzby zlatením, viazanie kníh do kože a iné zaujímavé veci.

       V druhej časti sa žiaci oboznámili s históriou budovy, v ktorej sídli aj spomínaná dielňa. Pútavou a žiakom primeranou formou bola podaná história jednej z najvýznamnejších pamiatok mesta Žilina. Exkurzia bola pre žiakov veľkým edukačným, ale i emočným zážitkom.