• Novinky

      • Podrobnejšie informácie k obnovenému vyučovaniu od 1.6.2020

      • Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy do konca školského roku 2019/2020

       Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom:

       - k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,

       - k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov,

       - k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID19,

       - k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.

       Tento dokument vychádza z Usmernenia MŠVVaŠ SR z 22.5.2020, rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, je vydaný vedením školy v spolupráci so zriaďovateľom.

        

       A. Základné pokyny.

       1. Rozdelenie žiakov do skupín: Riaditeľ školy rozhodne o zadelení žiakov do vzdelávacích skupín a do skupín ŠKD podľa kritérií, určených v rozhodnutí ministra školstva (maximálne 20 členov, obmedzenie miešania sa žiakov medzi určenými skupinami) a podľa personálnych možností školy. Z dôvodu zamedzenia stretávania sa väčšieho množstva žiakov, budú jednotlivým triedam určené učebne, kde bude prebiehať ich výučba a aktivity ŠKD. V historickej budove (na ulici R.Zaymusa) bude prebiehať výučba tried 1.B, 2.B, 3.A, 5.A, 5.B, 5.C. V budove prvého stupňa na ul. Komenského bude prebiehať výučba tried 1.A, 2.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C. Bližšie pridelenie učební a zadelenie žiakov do vzdelávacích skupín sa dozviete od svojich triednych (poverených) učiteľov.

       2. Príchod žiakov do školy: Zákonní zástupcovia (resp. iní príbuzní žijúci v spoločnej domácnosti) môžu žiaka do školy priviesť od 7:30 hod. do 8:00 hod. Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy!

       Skupiny, ktorých výučba bude prebiehať v historickej budove, budú do školy prichádzať vchodom zo školského dvora, na ktorom bežne zahajujeme školský rok. Triedam 1.B, 2.B, 3.A odporúčame príchod od 7:30, triedam 5.A, 5.B, 5.C odporúčame príchod od 7:45. Skupiny, ktorých výučba bude prebiehať v budove prvého stupňa, budú do školy prichádzať hlavným vchodom cez vestibul. Triedam 1.A, 2.A, 3.B odporúčame príchod od 7:30, triedam 4.A, 4.B, 4.C odporúčame príchod od 7:45.

       Pri vstupe do školy sa bude konať každodenný ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk).

       V pondelok 1.6. sa ráno pri vstupe do školy vyžaduje prítomnosť sprevádzajúcej osoby (zodpovedná osoba žijúca s dieťaťom v jednej domácnosti). Sprevádzajúca osoba MUSÍ počkať, ako dopadne meranie teploty bezdotykovým teplomerom. Ak u žiaka bude opakovane nameraná teplota vyššia ako 37,5°C, nemôže sa zúčastniť vyučovania a sprevádzajúca osoba ho odvedie domov.

       Pri starších žiakoch, ak od 2.6. neprídu v sprievode sprevádzajúcej osoby, zákonný zástupca sa zaväzuje, že pri opakovane nameranej teplote vyššej ako 37,5°C, dieťa bude umiestnené do karanténnej triedy. Zákonný zástupca bude vyzvaný na bezodkladný príchod do školy a odchod s dieťaťom domov.

       V pondelok 1.6. ráno odovzdá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V písomnom vyhlásení zákonný zástupca určí, ako bude dieťa odchádzať z vyučovania: samé (v tomto prípade zákonný zástupca berie na vedomie, že je zodpovedný za pohyb dieťaťa mimo školy), s dospelou osobou (ak s ňou žije v jednej domácnosti), súrodencom...

       Zo školy/z ŠKD si zákonní zástupcovia (resp. zákonnými zástupcami určená zodpovedná osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti) preberú žiakov podľa vopred dohodnutých časov. Žiaci, ktorí nepôjdu do školského klubu sú povinní ihneď po vyučovaní a odstravovaní opustiť areál školy.

       3. Vytvorená skupina sa nebude minimálne jeden týždeň meniť, aj keď počet žiakov v nej klesne. Počas dňa nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov v skupine (alebo prihlásenie nových žiakov na vyučovanie) sa bude konať zmena v skupine od pondelka nasledujúceho týždňa.

       4. Pedagogickí zamestnanci školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

       5. Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, budú prichádzať a odchádzať zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

       6. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, predloží písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Za týchto podmienok sa žiak nemôže zúčastňovať vyučovania v škole.

        

       B. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.

       1. Vzhľadom na charakter výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý bude škola uskutočňovať, odporúča ministerstvo školstva, aby sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo do konca školského roku 2019/2020.

       2. Pedagogickí zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku alebo patria do rizikovej skupiny, budú realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov školy, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole podľa rozhodnutia ministra školstva. Pedagogickí zamestnanci budú žiakom 1.-5.ročníka, ktorí sa nezúčastňujú obnoveného vyučovania v škole, posielať obsah vzdelávania dištančnou formou.

       3. CZŠ R. Zaymusa nebude do konca školského roku organizovať žiadne spoločné akcie – besiedky, školské výlety, exkurzie, krúžkovú činnosť, rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

        

       C. Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa.

       Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky 1.-4. od 8:00 hod. do 11:30 hod., pre 5.ročník od 8:00 do 12:30.

       Prevádzka ŠKD bude z personálnych dôvodov len v čase po vyučovaní, maximálne do 16:00 hod.  

       Vyučovanie v triedach: Úpravu rozvrhu, poradie hlavných predmetov, ktoré sa klasifikujú a hodnotia, úpravu vnútorného časového členenia vyučovania a štruktúru vyučovacieho dňa so zameraním na hlavné vzdelávacie oblasti, naplánuje na každý vyučovací deň triedny učiteľ v súčinnosti s vedením školy.

       V prípade priaznivého počasia sa niektoré vzdelávacie aktivity so žiakmi budú organizovať vo vonkajšom prostredí a v okolí školy.

       Prestávky a použitie toaliet: Púšťanie žiakov na toalety si rozvrhnú vyučujúci tak, aby sa žiaci z rôznych skupín (tried) nezhromažďovali vo väčšom počte na toaletách naraz.

       Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

        

       D. Bezpečnostné opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID -19.

       1. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby do vo vnútorných priestorov školy nevstupujú. Rodičia sa pred budovou školy nezhromažďujú. Je potrebné minimalizovať kontakt medzi osobami.

       2. Rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) majú žiaci hygienicky uložené v školskej taške.

       Žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem času vzdelávania svojej skupiny - v určenej triede alebo vonku, kde môže prebiehať výchovno - vzdelávací proces skupiny. Riadia sa pokynmi triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho.

       V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

       Aktivity sa organizujú tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku. V areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy a počasia.

       Pedagógovia budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie aktuálnych hygienických pravidiel.

       3. Zamestnanci školy sú v priestoroch školy povinní nosiť rúško alebo ochranný štít.

       Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívajú sa textilné uteráky.

       Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

       Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne  (napr. kľučky dverí).

        

       E. Stravovanie.

       Odhlasovanie žiakov z obedov prebieha štandardným spôsobom – v pondelok do 7:00 ráno a cez týždeň najmenej 24 hodín vopred, čiže do 14:00 predchádzajúceho dňa.

       Pred vstupom do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky. V školskej jedálni sa žiaci stravujú v určených skupinách tak, aby nedošlo k miešaniu členov jednotlivých školských skupín. Po každom jedle sa obedové miesto dezinfikuje.

       Obedy sa v čase mimoriadneho stavu do obedárov nevydávajú. Stravu môžu dostať len tí žiaci, ktorí sú prítomní na obnovenom vyučovaní. Je potrebné, aby si žiaci nosili svoje obedové čipy!

       Rodič si môže prevziať dieťa až po odstravovaní, čaká pred školou, nevchádza do budovy!

       Predbežný harmonogram stravovania (pri stravovaní platia mimoriadne prísne hygienické predpisy, preto sami uvidíme, či to takto budeme stíhať. Pri jeho nefungovaní sa bude aktualizovať, oznámime Vám ho.)

       11:00-11:30 ... 3.A, 3.B, 4.C

       11:30-12:00 ... 2.A, 4.A, 4.B

       12:00-12:30 ... 1.A, 1.B, 2.B

       12:30-13:00 ... 5.ročník

       Časy sú určené orientačne, preto rodičov prosíme v tieto dni o trpezlivosť.

        

       F. Podozrenie na ochorenie.

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

       Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený  do samostatnej karanténnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov. Tí musia bezodkladne zabezpečiť bezpečný odchod žiaka zo školy.

       O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. V prípade potvrdenia ochorenia základná škola postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ a nariadení zriaďovateľa.

       V Žiline, s účinnosťou od 1.6.2020

       Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy.

      • Obnovené vyučovanie na Zaymuske od 1.6.2020

      • Vážení rodičia,

       CZŠ R. Zaymusa začína s vyučovaním 1.-5. ročníka od 1.6.2020 podľa pokynov

       Cez Edupage  sme zisťovali, ktoré deti by nastúpili do školy. Termín bol do nedele 24.5.2020. Ak ste tento termín nestihli, prihláste svoje deti cez triednych učiteľov. Potrebujeme vedieť, aj či dieťa nastúpi do ŠKD a či sa prihlasuje na stravovanie. Termín je do štvrtku 28.5. do 9.00.

       Základné informácie:

       1.-4. ročník bude mať vyučovanie 4 hodiny, ranný ŠKD nebude, poobedňajší ŠKD bude do 16.00, platba za ŠKD je 10€

       5. ročník sa učí 5hodín, ŠKD pre 5. ročník nebude

       - žiaci sa budú vyučovať v skupinách do 20, skupina sa v priebehu celého týždňa nemení, o zložení skupiny rozhoduje riaditeľ školy

       - v rámci skupiny v triede žiaci nemusia mať rúško, majú ho iba keď opustia svoju učebňu

       - vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, najmä hlavných predmetov, nebude sa klasifikovať, žiaci prítomní na vyučovaní nebudú mať domácu úlohu

       -žiaci, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní, dostanú rovnaký obsah vzdelávania dištančnou formou

       - ak ste v odpovedi pre školu prihlásili dieťa na stravu, je na stravu prihlásené, škola poskytne zoznam žiakov vedúcej jedálne

       - dodatočné odhlasovanie a prihlasovanie žiakov na stravovanie treba urobiť ako bolo zvykom v normálnom režime

       - stravovanie sa poskytuje iba žiakom prítomným na vyučovaní v jedálni pri dodržaní všetkých hygienických predpisov

       -v deň nástupu do školy, treba priniesť písomné vyhlásenie podpísané rodičom o bezinfekčnosti dieťaťa a upresniť čas pobytu dieťaťa v ŠKD


       Podrobnejšie informácie poskytneme čo najskôr. V prípade nejasností kontaktujte zástupkyne školy:

       Mgr. Krajčíková pre 5.ročník: 0911 280476

       Mgr. Palutková pre 1.-4.ročník: 0910 842755