• Novinky

      • Rozdelenie žiakov prvých ročníkov

      • 1.A - Triedna učiteľka: Mgr. Anna Beňová

       1. Berki Dávid Rafael
       2. Čarnecký Branislav
       3. Ganse Paul Victor
       4. Innocenti Leonardo
       5. Kocifajová Martina
       6. Macek David
       7. Madliaková Lucia
       8. Malichová Andrea
       9. Malinová Beáta
       10. Matušková Ema
       11. Rabatin Štefan
       12. Skaličan Filip
       13. Stančíková Sofia
       14. Szöke Pavol
       15. Ticha Eva
       16. Vančáková Alexandra
       17. Žitná Lucia

        

       1.B - Triedna učiteľka: Mgr. Jana Možutíková

       1. Benikovský Martin
       2. Bielková Maria
       3. Boháč Daniel
       4. Buzinkai Mia
       5. Čerňanský Filip
       6. Gregor Ján
       7. Handžáková Patrícia
       8. Okresa Marek
       9. Pallová Klárka
       10. Petrušková Soňa
       11. Piačeková Elissa
       12. Straňák Lukáš
       13. Szabóova Sára
       14. Štefanec Daniel
       15. Valíčková Nela

        

       1.C - Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Bobuľová

       1. Bartová Adela
       2. Bebjak Jozef
       3. Bolvanová Nela
       4. Coles Alexander Joshua
       5. Fedorčíková Lujza
       6. Fitošová Dominika
       7. Ftorek Maroš
       8. Humaj Jozef
       9. Kakašová Sofia
       10. Kubaliaková Natália
       11. Ledaj Daniel
       12. Lučivňák Rastislav
       13. Mičíková Dorota
       14. Miho Nikolas Samuel
       15. Námor Marko
       16. Novisedláková Nella
       17. Rybárová Michaela
       18. Srnec Marek
       19. Šlapka Gabriel
      • Zaymuska od 2.9.2020

      • Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy na začiatku školského roku 2020/2021. Tento dokument vychádza z  Manuálu MŠVVaŠ SR pre ZŠ z 26.8.2020.

       A. Základné pokyny

       1. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

       Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

       Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

       Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

       2. Pri prvom príchode do školy každý žiak musí

       - splniť podmienky ranného filtra: neprejavuje žiadne príznaky z Oznamu; teplota do 37°C; opakované meranie pri prvom nameraní medzi 37-37,5°C; pri nameraní nad 37,5°C sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovacieho procesu; dezinfekcia rúk; vstup do budovy s nasadeným rúškom

       - poverenej osobe odovzdať zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník

       V prípade, že žiak nebude mať potrebné dokumenty, nemôže sa zúčastniť vyučovacieho procesu a bude musieť dokladovať svoju neprítomnosť v škole!

       3. Príchod žiakov do školy 2.9.2020

       Hromadné slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore nebude.

       Prváci: Stretnutie s triednymi učiteľkami bude pred vrátnicou hlavného vstupu do školy (v prípade veľmi nepriaznivého počasia vo vestibule školy) o 8:30. Pred vstupom do budovy prejdú ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk, rúško) aj dospelé osoby, ktoré sprevádzajú prvákov. Triedne učiteľky následne odvedú žiakov a ich sprevádzajúce osoby do prváckych tried a zabezpečia potrebné administratívne a organizačné úkony.

       Druháci až štvrtáci: Príchod do školy je v čase medzi 8:00 a 8:30. Triedy prvého stupňa vchádzajú do školy hlavným vchodom cez vestibul. Žiaci prvého stupňa sa budú prezúvať až pred svojimi triedami.

       Odporúčame sprevádzajúcim osobám žiakov prvého stupňa, aby počkali pri vchode až do vykonania ranného filtra žiaka. Ak u žiaka bude opakovane nameraná teplota vyššia ako 37,5°C, nemôže sa zúčastniť vyučovania a sprevádzajúca osoba ho odvedie domov.

       Piataci až deviataci: Príchod do školy je v čase medzi 8:00 a 8:30. Triedy druhého stupňa vchádzajú do školy vchodom zo školského dvora, na ktorom bežne zahajujeme školský rok. Triedam 5.-7.ročníkov odporúčame príchod od 8:00, triedam 8.-9.ročníkov odporúčame príchod od 8:15. Zákonný zástupca berie na vedomie, že pri opakovane nameranej teplote vyššej ako 37,5°C, bude žiak umiestnený do karanténnej triedy a následne bude zákonný zástupca vyzvaný na bezodkladný príchod do školy a odchod s dieťaťom domov.

       Spoločné otvorenie školského roku bude prebiehať v triedach cez školský rozhlas o 8:45.

       4. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

        

       B. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

       · Žiaci prvého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy.

       · Žiaci druhého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

       · MŠVVaŠ SR odporúča organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

       · Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.

        

       C. Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa

       Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky 1.-4. od 8:00 hod. do 11:30 hod., pre 5.-9.ročník od 8:00 do 12:30 + následné stravovanie žiakov.

       V prípade priaznivého počasia sa niektoré vzdelávacie aktivity so žiakmi budú organizovať vo vonkajšom prostredí a v okolí školy.

       Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

        

       D. ŠKD

       Školský klub detí začína svoju činnosť od 3.9.2020 (štvrtok). V období 3.-14.9.2020 platia nasledovné pokyny:

       Ranná činnosť: 6:30  - 7:40  hod. v jednotlivých triedach podľa ročníkov

       Popoludňajšia činnosť: 11:30 – 16:00 hod. - deti sú v triede podľa ročníkov

       Predĺžená činnosť: 16:00 – 17:00 hod. sa v tomto období nerealizuje

       Deti prichádzajúce ráno do ŠKD vstupujú do školy cez vestibul a idú do svojej triedy.

       Rodič žiakov 1. ročníkov má dovolené v období 3.- 14.9.2020 ráno odprevadiť svoje dieťa k triede (na chodbu pred triedu), ktorú bude navštevovať. Popoludní v dňoch 3.-4.9.2020 si rodič môže osobne vyzdvihnúť svoje dieťa z ŠKD z jeho triedy. V ďalšie dni už aj pre rodičov prvákov platí nasledujúci odsek.

       Prosíme rodičov, aby pri výbere svojich detí z ŠKD nahlásili na vrátnici meno svojho dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje a trpezlivo počkali vo vestibule na príchod svojho dieťaťa. Deti sa z ŠKD púšťajú domov v polhodinových intervaloch z dôvodu zamedzenia narúšania výchovno–vzdelávacej činnosti v klube: 14:00, 14:30, 15:00...

       Podľa usmernení z ministerstva sa deti nemajú spolu stretávať v zbernej triede. Z toho dôvodu budú deti v rannej družine vo svojich triedach a pani vychovávateľka bude vykonávať dozor z chodby. Zvážte preto, či je účasť Vášho dieťaťa v týchto exponovaných dňoch v rannom klube nevyhnutná.

        

       E. Stravovanie

       Na webe školy sú pokyny k platbe stravného. Novo prijatí žiaci budú informovaní 2.9.2020, prvácki rodičia dostanú informácie na spoločnom stretnutí v triede.

       Odhlasovanie žiakov z obedov prebieha štandardným spôsobom – v pondelok do 7:00 ráno a cez týždeň najmenej 24 hodín vopred, čiže do 14:00 predchádzajúceho dňa.

       Pred vstupom do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky. V školskej jedálni sa žiaci stravujú po triedach tak, aby nedošlo k miešaniu členov jednotlivých školských tried. Po každom jedle sa obedové miesto dezinfikuje.

       Obedy sa v čase mimoriadneho stavu do obedárov nevydávajú. Je potrebné, aby si žiaci nosili svoje obedové čipy!

       Rodič si môže prevziať dieťa až po odstravovaní. Dovtedy čaká pred školou, nevchádza do budovy!

       Harmonogram stravovania bude uverejnený pred začiatkom vyučovania. Prosíme Vás o trpezlivosť, usmernenia z ministerstva i hygieny prichádzajú priebežne. Prísne hygienické predpisy výrazne spomaľujú stravovanie žiakov.

        

       F. Podozrenie na ochorenie

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

       Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej karanténnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov. Tí musia bezodkladne zabezpečiť bezpečný odchod žiaka zo školy.

       V prípade potvrdenia ochorenia žiaka alebo zamestnanca školy, ZŠ postupuje podľa usmernení prechodom do oranžovej, resp. červenej fázy vyučovania.

        

       V Žiline, s účinnosťou od 2.9.2020. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

       Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Príslušné usmernenia ministerstva nájdete na stránkach www.minedu.sk alebo www.ucimenadialku.sk.

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • 1/ Žiaci, ktorí nastupujú do prvého ročníka a novoprijatí žiaci:

       • žiaci prvého ročníka dostanú prihlášku na stravovanie od triednej učiteľky dňa 2. 9. 2020 v triede a s vypísanou prihláškou pôjdu do kancelárie vedúcej ŠJ, ostatní novoprijatí žiaci na našu školu dostanú Zápisné lístky v kancelárií vedúce ŠJ
       • rodič zakúpi čip na stravovanie označený menom dieťaťa /2, €/ a nahlási dátum od kedy sa bude dieťa stravovať,
       • vedúca ŠJ dá rodičovi poštovú poukážku na zaplatenie stravného, ktoré musí byť uhradené do troch dní.

        

       2/ Diétne stravovanie – iba bezlepková diéta:

       pre našu školu bude zabezpečovať Spojená škola Rosinská cesta, Žilina. Na stránke tejto školy rodič vyplní prihlášku a elektronicky ju odošle späť. Jednu kópiu prihlášky spolu s potvrdením od odborného lekára o diéte donesie na vrátnicu CZŠ Zaymusa 3, Žilina. Vedúca ŠJ odovzdá osobne všetky potvrdenia na Spojenú školu Rosinská cesta, Žilina.

        

       3/ Žiaci ročníkov 2.-9.

       Žiadame rodičov, ktorí prihlasujú svoje deti na stravu v školskom roku 2020/2021, aby uhradili poplatok za stravovanie do 4.9.2020 na číslo účtu školskej jedálne:

        

       SK26 5600 0000 0003 0374 6002

        

       V prípade ak neviete variabilný symbol, použite meno a priezvisko stravníka.

       V prípade ak neviete sumu, vypočítate ju. Na stránke www.strava.cz, si môžete skontrolovať preplatok vášho dieťaťa z minulého školského roku a doplatiť len zvyšnú sumu.

       Jednorazová platba + pravidelný mesačný poplatok

       Jednorazová zálohová platba pre:

       • jedno dieťa:          30, €
       • pre dve deti:         40, €
       • pre tri a viac detí: 50, €

       Plus pravidelný mesačný poplatok:

       • ročníky 14:   5, €
       • ročníky 59:   5,60 €
       • tento jednorazový poplatok musí rodič platiť pravidelne každý mesiac, alebo aj za viac mesiacov naraz.

        

       Pri zápise detí do ŠJ žiadame rodičov o dodržiavanie platných hygienických predpisov prijatých proti šíreniu COVID-19 /dezinfekcia rúk, rúško/.

       Počas ochorenia COVID-19 sa obedy z hygienických dôvodov do obedára nevydávajú.

        

       Kontakty: +0421 910 842 821, +041 72 31 289, czszaymusa@gmail.com