• Novinky

      • Od 26.4.2021 začne prezenčná výučba aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

        Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne Zaymuska prechádza od 26.4.2021 na prezenčnú výučbu aj pre ročníky 5. - 7. 

          Rodič musí vypísať Čestné vyhlásenie, najlepšie elektronicky cez Edupage - Vyhlásenie 8a (postup je vysvetlený v predchádzajúcom článku na našom webe, link na wordovské tlačivo je na konci článku). Ak sa vám to elektronicky nepodarí, vypíšte papierovú formu. Rodičia, ktorí doma nemajú možnosť tlače, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy.

            Prílohy tohto vyhlásenia sú:

       1. kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 dieťaťa nie staršieho ako 7 dní (ak máte výsledok z kloktania na škole, priložte ten, pretože škola nedostáva informáciu o konkrétnych výsledkoch žiakov),

       2. kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti, z testu nie staršieho ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 180 dní alebo potvrdenie o druhom očkovaní Pfizer/Moderna, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní alebo potvrdenie o prvom očkovaní Astra Zeneca, od ktorého ubehli aspoň 4 týždne).

       Vo vlastnom záujme (a rešpektujúc právo ostatných detí na bezpečné prostredie školy), ak nemáte platnú výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať... 

       Ak príde do školy dieťa a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie 8a a potrebné prílohy k nahliadnutiu (a nebudú odovzdané ani elektronicky), nebude môcť ísť do školy.

       Organizačné informácie k nástupu do školy:

       Školská jedáleň (ŠJ) bude od 26.4. k dispozícií všetkým prihláseným stravníkom. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetky deti, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania alebo kvôli karanténe...), že dieťa 26.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ alebo sa odhláste na webe strava.cz. Urobte tak čím skôr, najlepšie do konca víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom už funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ vás bude v najbližších dňoch informovať o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       V pondelok ráno bude vstup do školy pre žiakov 5.-7. ročníka cez vchod k zborovni zo školského ihriska – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov (resp. o výnimkách), od utorka deti budú do školy prichádzať už žiackym vchodom cez šatne.

       Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch interiérov budov používať za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku - respirátor, rúško, šatku, šál a pod. 

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dve rúška (jedno nasadené, druhé náhradné), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení rúška/respirátora – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma!

       Rozvrh pre žiakov bude upravený a zverejnený na stránke školy najneskôr cez víkend.

       Chcem Vás všetkých poprosiť o komunikáciu so školou a vždy, keď sa u Vás doma vyskytne pozitívny prípad COVIDu, resp. musí dieťa ostať v karanténe, aby ste to nahlásili minimálne triednemu učiteľovi.

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

       V prípade, ak žiak (alebo zákonný zástupca žiaka) neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
       • im bola nariadená karanténa/izolácia,
       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.
      • 8. a 9. ročník od 19.4.2021 nastupuje do školy!

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

        Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne Zaymuska prechádza od 19.4.2021 na prezenčnú výučbu žiakov 8. a 9. ročníka. 

          Rodič musí vypísať Čestné vyhlásenie, najlepšie elektronicky cez Edupage - Vyhlásenie 8a (postup je vysvetlený v predchádzajúcom článku na našom webe, link na wordovské tlačivo je na konci článku). Ak sa vám to elektronicky nepodarí, vypíšte papierovú formu. Rodičia, ktorí doma nemajú možnosť tlače, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy.

            Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 dieťaťa aj jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 3 mesiace alebo potvrdenie o druhom očkovaní, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní). Vo vlastnom záujme (a rešpektujúc právo ostatných detí na bezpečné prostredie školy), ak nemáte platnú výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať... 

       Ak príde do školy dieťa a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie (a nebude odovzdané ani elektronicky), nebude môcť ísť do školy.

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
       • im bola nariadená karanténa/izolácia,
       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

       Organizačné informácie k nástupu do školy:

       Školská jedáleň (ŠJ) bude od 19.4. k dispozícií všetkým prihláseným stravníkom. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetky deti 8. a 9. ročníka, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania alebo kvôli karanténe...), že dieťa 19.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ alebo sa odhláste na webe strava.cz. Urobte tak čím skôr, najlepšie do konca víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom už funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ vás bude v najbližších dňoch informovať o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       V pondelok ráno bude vstup do školy cez vchod k zborovni zo školského ihriska – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov (resp. o výnimkách), od utorka deti budú do školy prichádzať už žiackym vchodom cez šatne.

       Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch interiérov budov používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) napĺňajúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dva respirátory (jeden nasadený, druhý náhradný), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení respirátora – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma!

       Rozvrh pre žiakov bude upravený a zverejnený na stránke školy najneskôr cez víkend.

       Chcem Vás všetkých poprosiť o komunikáciu so školou a vždy, keď sa u Vás doma vyskytne pozitívny prípad COVIDu, resp. musí dieťa ostať v karanténe, aby ste to nahlásili minimálne triednemu učiteľovi.

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Od 12.4.2021 sa 1.stupeň vyučuje prezenčnou formou

      • Vážení rodičia.

          Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne Zaymuska prechádza na prezenčnú výučbu žiakov prvého stupňa. 

          Rodič musí vypísať Čestné vyhlásenie: https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx, najlepšie elektronicky cez Edupage - Vyhlásenie 11a (postup je vysvetlený v staršom článku na našom webe). Ak sa vám to elektronicky nepodarí, vypíšte papierovú formu. Ráno žiak čestné vyhlásenie odovzdá pri vstupe do školy. Rodičia, ktorí si ho doma nemajú ako vytlačiť, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy. Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 3 mesiace alebo potvrdenie o druhom očkovaní, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní). Ak ste potvrdenie o výnimke už škole posielali, škola si ho vie dohľadať. Vo vlastnom záujme (a rešpektujúc právo ostatných detí na bezpečné prostredie školy), ak nemáte  platnú výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať... 

       Ak príde dieťa do školy samé a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie (a nebude vypísané ani elektronicky), rodič bude kontaktovaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť.

       Organizačné informácie k nástupu do školy:

       Školská jedáleň (ŠJ) bude od 12.4. fungovať. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetky deti z 1.stupňa, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania alebo kvôli karanténe...), že dieťa 12.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ alebo sa odhláste na webe strava.cz. Urobte tak čím skôr, najlepšie do konca víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom už funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ vás bude v najbližších dňoch informovať o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       Školský klub detí (ŠKD) bude fungovať od 6:30 do 16:00.

       V pondelok ráno bude vstup do školy cez vrátnicu a vestibul – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov (resp. o výnimkách), od utorka deti budú do školy prichádzať žiackym vchodom cez šatne. Ráno prídu deti do svojich tried a tam sa budú zdržiavať do začiatku vyučovania. Pani vychovávateľky budú na chodbách a budú dohliadať nad deťmi v triedach. Tento systém nám na škole fungoval aj minulú jeseň 2020.

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dve rúška (jedno nasadené, druhé náhradné), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení rúška – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Ak rúško nedrží alebo neprilieha – skráťte gumičky, alebo ho vymeňte za vhodnejšie. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma! Upozorňujem vás aj na nevhodné vzory a nápisy na rúškach – také deťom ani nedávajte. Samozrejme, môžu používať aj respirátor.

       Rozvrh je taký, ako platil do 18.12.2020 - bude aktuálne prístupný na Edupage.

       Chcem Vás všetkých poprosiť o komunikáciu so školou a vždy, keď sa u Vás doma vyskytne pozitívny prípad COVIDu, resp. musí dieťa ostať v karanténe, aby ste to nahlásili minimálne triednemu učiteľovi.

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Požehnané sviatky Víťazstva!

      • Aj keď Veľký týždeň nemôžeme sláviť v chrámoch, vytvorme chrámy Lásky v našich srdciach a domovoch. Do každej vašej životnej reality a skúšky vám vyprosujeme vieru a svetlo Veľkonočného rána. Kolektív CZŠ R. Zaymusa

       Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 1 Kor 1,18