• Novinky

      • Karanténa tried 6.A, 6.C, 7.A a 8.A

      • Z dôvodu pozitívnych výsledkov RT-PCR tesov sú triedy 6.A, 6.C, 7.A a 8.A na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 18.10. do 24.10.2021. Žiaci uvedených tried týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie RÚVZ Žilina je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Projekt Zdravé deti - zdravá budúcnosť

      • Dňa 7.10.2021 vyvrcholila realizácia projektu Zdravé deti – zdravá budúcnosť, v rámci ktorého nám mesto Žilina prispelo sumou 500€ na nákup gymnastického náradia a na propagáciu pohybu medzi žiakmi. Deťom boli prezentované rôzne gymnastické cvičenia, ktoré si potom mohli vyskúšať. Zároveň prebiehala aj prednáška o zdravom zdravotnom životnom štýle a správnom držaní tela. 

       Po dlhých týždňoch online vzdelávania v minulom roku je potrebné deti znova viesť k pohybu a športovaniu, aby ich kvalitná príprava v oblasti vedomostí šla ruka v ruke s rozvojom ich fyzických daností. Projekt so žiakmi realizoval Mgr. Pavol Blasbalg. 

      • Jesenná olympiáda v ŠKD

      • Krásny slnečný deň babieho leta priam pozýval všetky deti von. V utorok 5.10. sa Zaymusáci z ŠKD vybrali do parku Bôrik, kde pre nich pani vychovávateľky nachystali Jesennú športovú olympiádu. Olympijské popoludnie v ŠKD bolo plné radosti, očakávania a chuti zašportovať si.

       Družinári si v duchu FAIR PLAY zasúťažili v atletických disciplínach - beh, skok do diaľky, hod na terč a v silovej disciplíne - rúčkovaní po rebríku. Nešlo však len o športové výkony. Súťažiaci mali možnosť rozvíjať aj svoj zmysel pre čestnosť, cieľavedomosť a húževnatosť. Pomoc slabším a vzájomné povzbudzovanie sa k prekonávaniu seba samých - to je práve to, čo sme sa snažili prostredníctvom týchto športových aktivít vkladať do sŕdc všetkých detí. Mať radosť z pohybu, vedieť prekonať strach a veriť v svoje schopnosti, to bol presne náš cieľ. Objavili sa aj nové športové talenty, ktoré raz, dúfame, budú našu školu úspešne reprezentovať, a na ktorých budeme právom hrdí.  

       Náš olympijsky deň plný pohybu a radosti sa vydaril, preto už teraz v klube plánujeme ďalšie športové akcie.  Športu zdar! Mgr. Eva Jančanská 

      • Duchovná obnova v 4.A a v 4.B triede

      • Stredy budú na Zaymuske dňami, kedy žiaci jednotlivých tried budú formovať nielen svoje vzťahy so spolužiakmi v triede, ale kedy sa budú učiť prežívať a rozvíjať aj svoj osobný vzťah s Bohom. V dňoch 29.9. a 6.10. sa uskutočnili duchovné obnovy tried 4.A a 4.B. Spolu s triednymi učiteľkami a s pani katechétkou Zuzkou prežili požehnané dopoludie, ktoré posilnilo ich triedne spoločenstvo. Zo zaujímavých aktivít vznikol plagát, ktorý im bude pripomínať, že Pán Ježiš nás nekonečne miluje, odpúšťa nám, je naším majákom v búrkach života.

       Štvrtáci sa spoločne s pani učiteľkami rozprávali aj o tom, že aj v ich živote niekedy nastali situácie, kedy svojimi slabosťami ublížili sebe alebo ľuďom vo svojom okolí, no je tu Niekto, kto prichádza, aby liečil a uzdravoval a má silu všetko zobrať na seba, lebo tak to robí Láska.

       Pani katechétka im ukázala pokus o úžasnej sile odpúšťajúcej Božej lásky. A že len úprimnou svätou spoveďou nás Pán Ježiš očistí od všetkých hriechov, lebo nás miluje a zomrel za nás na kríži. Okrem vyznania hriechov vo sv. spovedi, nás Pán Boh pozýva k zmene svojich postojov, zmýšľania, pokánia a k životu bez hriechu. 

       Duchovnú obnovu sme ukončili svätou spoveďou a svätou omšou s pánom kaplánom Michalom vo svojich triedach. Mgr. Gabriela Trúchla

      • Európsky deň jazykov aj v ŠKD

      • Európsky deň jazykov sme si tento rok pripomenuli aj v ŠKD. Pripravila ho Mgr. Jaroslava Bielečková, ktorá sa inšpirovala na učiteľskom kurze Erasmus+ v Írsku. 

       Najskôr sa deti oboznámili s pomenovaniami zvierat v rôznych európskych jazykoch, ako je nemčina, francúzština, maďarčina, taliančina, angličtina, aby vnímali rozmanitosť jazykov. Skúmali, ktoré slová sú podobné so slovenčinou a angličtinou, ktoré sú úplne odlišné, snažili sa ich prečítať a podobne. Deti sa počas aktivity rozdelili do rozličných krajín zberom slov, ktorými sa v danej krajine hovorí. V zábavných hrách deti preverovali svoje znalosti z angličtiny a nezabudli si popri tom aj zaspievať a zatancovať na vtipnú a veselú pieseň Old McDonald had a farm. 

       Na záver opakovali vedomosti o krajinách Európy - akým jazykom sa kde dorozumieva, čo je typické pre danú krajinu, aká je vlajka daného štátu... 

       Deťom sa jazykový deň veľmi páčil, pretože sa počas plnenia aktivít dobre zabavili. Veríme, že naši družinári sa v Európe nestratia a aj vďaka takýmto dňom zvládnu učenie sa cudzích jazykov na jednotku!  Mgr. Korina Bieliková 

      • Oznam o karanténe triedy 4.B

      • Z dôvodu pozitívneho RT-PCR testu žiaka je trieda 4.B na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 8.10. do 16.10.2021. Žiaci 4.B týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Rozhodnutie RÚVZ Žilina je v prílohe.

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.

      • Vedecký kuriér priniesol zásielku aj na Zaymusku

      • Dňa 30.9.2021 mali naši siedmaci možnosť vyskúšať si, aké je to byť výskumníkom. Naša škola sa totiž zapojila do druhého ročníka projektu s názvom "Európska noc výskumníkov“. Využili sme ponuku „Vedeckého kuriéra“, takže nám poštou prišli pomôcky na realizáciu zaujímavých praktických aktivít.

       Hodina biológie sa vďaka tomu mohla uskutočniť v netradičnom duchu vedeckých objavov. Cieľom tohto projektu  bolo ukázať žiakom vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum. Žiaci si počas dvojhodinového bloku vyskúšali dve aktivity.

       Prvou aktivitou bola extrakcia DNA zo svojich vlastných slín. Pracovali v malých skupinkách, pričom každý člen mal zodpovednú úlohu. V rámci druhého pokusu si žiaci vyskúšali kultivovať baktérie z rúk použitím živnej pôdy a Petriho misiek. Následne tieto baktérie pozorovali. 

       Potvrdili tak fakt, že je naozaj potrebné, aby sme si umývali ruky, pretože okolo nás sa nachádza veľké množstvo baktérií. Vďaka týmto experimentom a priamemu zážitkovému vzdelávaniu si naši siedmaci mohli vyskúšať, aká môže byť práca výskumníkov zaujímavá. Mgr. Barbora Parízeková 

      • Svetový deň mlieka

      • Uvedomiť si potrebu mlieka pre náš život. To bol cieľ, ktorému sme sa v dňoch 27.-29.9. venovali po jednotlivých oddeleniach v ŠKD. 

       Deti tento Svetový deň oslávili slávnostným prípitkom mlieka a urobili ochutnávku všetkých dostupných ochutených druhov mlieka. Deti pokračovali v oslave vlastnou tvorivosťou – vyrábali pekné projekty, reklamy, plagáty, koláže a nápadité reklamy na mliečne výrobky. 

       Zaujímavosťou týchto dní bola aj ukážka dojenia kravičky v oddelení pani vychovávateľky Holešovej, ktorá s deťmi pripravila maketu kravy. Deti si vyskúšali dojenie mlieka tak, ako to robili v minulosti naše babičky. Pre žiakov to bolo veľké dobrodružstvo.

       Sme vďační, že aj v našej škole máme zabudovaný automat na mlieko, a tak si ho deti môžu zakúpiť za prístupnú cenu. Veríme, že aj vďaka takýmto zaujímavým dňom v škole, naše deti nevynechajú mlieko a mliečne výrobky zo svojho stravného lístka. Mgr. Jaroslava Bielečková 

      • Európsky deň jazykov

      • Európsky deň jazykov sa od roku 2001 oslavuje 26.septembra na školách v 47 členských štátoch Rady Európy. Tento deň je plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Zaujímavé činnosti si pripravili aj naši učitelia, ktorí sa žiakom zo 6.A, 6.B a 6.C prihovárali v piatich európskych jazykoch. Niektoré interaktívne cvičenia boli pripravené i zo zahraničného štúdia cez Erazmus+, ktorého sa naši učitelia zúčastnili počas leta.

       Pre žiakov bolo pripravených množstvo zaujímavých úloh a hier. Tohto dňa sa spievalo, skladali sa papierové skladačky, riešili netradičné úlohy, hrali rôzne didaktické hry, spoznávali zvyky a tradície krajín, kde sa daným jazykom hovorí. Učili sa pomenovať zvieratá, ktoré boli hlavnou témou Európskeho dňa jazykov a to všetko po maďarsky s pani učiteľkou Halajovou, po taliansky s pánom učiteľom Behríkom, po francúzsky s pani učiteľkou Bielikovou, po nemecky s pani učiteľkou Sedliakovou a po anglicky s pani učiteľkou Smolkovou.

       Sme radi, že máme tvorivých a aktívnych učiteľov, ktorí sa pridali k celej Európe a pripravili skvelý jazykový deň na našej škole, ktorá prezentuje a podporuje bohatú lingvistickú a kultúrnu rozmanitosť Európy. Mgr. Korina Bieliková