• Novinky

      • Zajtra začíname.

      • Po prázdninách nastal čas, kedy sa opäť stretneme v škole. V stredu 2.9. Zaymuska znova otvorí svoje brány pre všetkých svojich žiakov. Tešíme sa na Vás. Pripomíname, že všetci žiaci musia priniesť vypísané a zákonným zástupcom podpísané dve tlačivá: Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník. Musia prejsť ranným filtrom – meranie teploty a dezinfekcia rúk. Každý žiak musí mať dve rúška (jedno prekrývajúce horné dýchacie cesty, druhé rezervné v taške) a papierové vreckovky.

       Druhý stupeň prichádza do školy vchodom zo školského dvora, na ktorom bežne zahajujeme školský rok. Triedam 5.-7. ročníkov odporúčame príchod od 8:00 hod., triedam 8.-9.ročníkov odporúčame príchod od 8:15 hod. 

       Prvý stupeň prichádza do školy hlavným vchodom cez vestibul v čase medzi 8:00 a 8:30 hod.

       Prváci sa stretnú so svojimi triednymi učiteľkami 8:30 hod. pred vestibulom školy. Do budovy môže s prváčikom vojsť jeden zákonný zástupca, ktorý tiež prechádza ranným filtrom.

       Po príchode do školy žiaci idú do svojich tried a zostávajú v nich až do príchodu svojich triednych učiteľov. Žiaci druhého stupňa sú povinní mať nasadené rúška vo všetkých priestoroch školy. 

       V stredu bude slávnostné otvorenie školského roku prebiehať cez školský rozhlas o 8:45 hod. Školská jedáleň ani Školský klub v tento prvý deň fungovať nebude. O ďalších dňoch dostanú žiaci podrobné informácie od svojich triednych učiteľov.

       Rozmiestnenie tried:

       Toto je len krátka pripomienka, podrobnejšie informácie sú v predchádzajúcom článku na webe školy.

      • Rozdelenie žiakov prvých ročníkov

      • 1.A - Triedna učiteľka: Mgr. Anna Beňová

       1. Berki Dávid Rafael
       2. Čarnecký Branislav
       3. Ganse Paul Victor
       4. Innocenti Leonardo
       5. Kocifajová Martina
       6. Macek David
       7. Madliaková Lucia
       8. Malichová Andrea
       9. Malinová Beáta
       10. Matušková Ema
       11. Rabatin Štefan
       12. Skaličan Filip
       13. Stančíková Sofia
       14. Szöke Pavol
       15. Ticha Eva
       16. Vančáková Alexandra
       17. Žitná Lucia

        

       1.B - Triedna učiteľka: Mgr. Jana Možutíková

       1. Benikovský Martin
       2. Bielková Maria
       3. Boháč Daniel
       4. Buzinkai Mia
       5. Čerňanský Filip
       6. Gregor Ján
       7. Handžáková Patrícia
       8. Okresa Marek
       9. Pallová Klárka
       10. Petrušková Soňa
       11. Piačeková Elissa
       12. Straňák Lukáš
       13. Szabóova Sára
       14. Štefanec Daniel
       15. Valíčková Nela

        

       1.C - Triedna učiteľka: Mgr. Gabriela Bobuľová

       1. Bartová Adela
       2. Bebjak Jozef
       3. Bolvanová Nela
       4. Coles Alexander Joshua
       5. Fedorčíková Lujza
       6. Fitošová Dominika
       7. Ftorek Maroš
       8. Humaj Jozef
       9. Kakašová Sofia
       10. Kubaliaková Natália
       11. Ledaj Daniel
       12. Lučivňák Rastislav
       13. Mičíková Dorota
       14. Miho Nikolas Samuel
       15. Námor Marko
       16. Novisedláková Nella
       17. Rybárová Michaela
       18. Srnec Marek
       19. Šlapka Gabriel
      • Zaymuska od 2.9.2020

      • Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy na začiatku školského roku 2020/2021. Tento dokument vychádza z  Manuálu MŠVVaŠ SR pre ZŠ z 26.8.2020.

       A. Základné pokyny

       1. Opatrenia majú smerovať ku implementácii odporúčaní Úradu verejného zdravotníctva a sú založené na princípe ROR - Rúško, Odstup, Ruky.

       Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

       Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

       Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

       2. Pri prvom príchode do školy každý žiak musí

       - splniť podmienky ranného filtra: neprejavuje žiadne príznaky z Oznamu; teplota do 37°C; opakované meranie pri prvom nameraní medzi 37-37,5°C; pri nameraní nad 37,5°C sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovacieho procesu; dezinfekcia rúk; vstup do budovy s nasadeným rúškom

       - poverenej osobe odovzdať zákonným zástupcom podpísané Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník

       V prípade, že žiak nebude mať potrebné dokumenty, nemôže sa zúčastniť vyučovacieho procesu a bude musieť dokladovať svoju neprítomnosť v škole!

       3. Príchod žiakov do školy 2.9.2020

       Hromadné slávnostné otvorenie školského roka na školskom dvore nebude.

       Prváci: Stretnutie s triednymi učiteľkami bude pred vrátnicou hlavného vstupu do školy (v prípade veľmi nepriaznivého počasia vo vestibule školy) o 8:30. Pred vstupom do budovy prejdú ranným filtrom (meranie teploty, dezinfekcia rúk, rúško) aj dospelé osoby, ktoré sprevádzajú prvákov. Triedne učiteľky následne odvedú žiakov a ich sprevádzajúce osoby do prváckych tried a zabezpečia potrebné administratívne a organizačné úkony.

       Druháci až štvrtáci: Príchod do školy je v čase medzi 8:00 a 8:30. Triedy prvého stupňa vchádzajú do školy hlavným vchodom cez vestibul. Žiaci prvého stupňa sa budú prezúvať až pred svojimi triedami.

       Odporúčame sprevádzajúcim osobám žiakov prvého stupňa, aby počkali pri vchode až do vykonania ranného filtra žiaka. Ak u žiaka bude opakovane nameraná teplota vyššia ako 37,5°C, nemôže sa zúčastniť vyučovania a sprevádzajúca osoba ho odvedie domov.

       Piataci až deviataci: Príchod do školy je v čase medzi 8:00 a 8:30. Triedy druhého stupňa vchádzajú do školy vchodom zo školského dvora, na ktorom bežne zahajujeme školský rok. Triedam 5.-7.ročníkov odporúčame príchod od 8:00, triedam 8.-9.ročníkov odporúčame príchod od 8:15. Zákonný zástupca berie na vedomie, že pri opakovane nameranej teplote vyššej ako 37,5°C, bude žiak umiestnený do karanténnej triedy a následne bude zákonný zástupca vyzvaný na bezodkladný príchod do školy a odchod s dieťaťom domov.

       Spoločné otvorenie školského roku bude prebiehať v triedach cez školský rozhlas o 8:45.

       4. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, predloží Vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

        

       B. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu

       · Žiaci prvého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej triedy v interných priestoroch školy.

       · Žiaci druhého stupňa povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

       · MŠVVaŠ SR odporúča organizovať aktivity tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

       · Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport (napr. bazén, posilňovňa) sa do 20.9. nevyužívajú.

        

       C. Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa

       Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky 1.-4. od 8:00 hod. do 11:30 hod., pre 5.-9.ročník od 8:00 do 12:30 + následné stravovanie žiakov.

       V prípade priaznivého počasia sa niektoré vzdelávacie aktivity so žiakmi budú organizovať vo vonkajšom prostredí a v okolí školy.

       Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

        

       D. ŠKD

       Školský klub detí začína svoju činnosť od 3.9.2020 (štvrtok). V období 3.-14.9.2020 platia nasledovné pokyny:

       Ranná činnosť: 6:30  - 7:40  hod. v jednotlivých triedach podľa ročníkov

       Popoludňajšia činnosť: 11:30 – 16:00 hod. - deti sú v triede podľa ročníkov

       Predĺžená činnosť: 16:00 – 17:00 hod. sa v tomto období nerealizuje

       Deti prichádzajúce ráno do ŠKD vstupujú do školy cez vestibul a idú do svojej triedy.

       Rodič žiakov 1. ročníkov má dovolené v období 3.- 14.9.2020 ráno odprevadiť svoje dieťa k triede (na chodbu pred triedu), ktorú bude navštevovať. Popoludní v dňoch 3.-4.9.2020 si rodič môže osobne vyzdvihnúť svoje dieťa z ŠKD z jeho triedy. V ďalšie dni už aj pre rodičov prvákov platí nasledujúci odsek.

       Prosíme rodičov, aby pri výbere svojich detí z ŠKD nahlásili na vrátnici meno svojho dieťaťa a triedu, ktorú navštevuje a trpezlivo počkali vo vestibule na príchod svojho dieťaťa. Deti sa z ŠKD púšťajú domov v polhodinových intervaloch z dôvodu zamedzenia narúšania výchovno–vzdelávacej činnosti v klube: 14:00, 14:30, 15:00...

       Podľa usmernení z ministerstva sa deti nemajú spolu stretávať v zbernej triede. Z toho dôvodu budú deti v rannej družine vo svojich triedach a pani vychovávateľka bude vykonávať dozor z chodby. Zvážte preto, či je účasť Vášho dieťaťa v týchto exponovaných dňoch v rannom klube nevyhnutná.

        

       E. Stravovanie

       Na webe školy sú pokyny k platbe stravného. Novo prijatí žiaci budú informovaní 2.9.2020, prvácki rodičia dostanú informácie na spoločnom stretnutí v triede.

       Odhlasovanie žiakov z obedov prebieha štandardným spôsobom – v pondelok do 7:00 ráno a cez týždeň najmenej 24 hodín vopred, čiže do 14:00 predchádzajúceho dňa.

       Pred vstupom do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky. V školskej jedálni sa žiaci stravujú po triedach tak, aby nedošlo k miešaniu členov jednotlivých školských tried. Po každom jedle sa obedové miesto dezinfikuje.

       Obedy sa v čase mimoriadneho stavu do obedárov nevydávajú. Je potrebné, aby si žiaci nosili svoje obedové čipy!

       Rodič si môže prevziať dieťa až po odstravovaní. Dovtedy čaká pred školou, nevchádza do budovy!

       Harmonogram stravovania bude uverejnený pred začiatkom vyučovania. Prosíme Vás o trpezlivosť, usmernenia z ministerstva i hygieny prichádzajú priebežne. Prísne hygienické predpisy výrazne spomaľujú stravovanie žiakov.

        

       F. Podozrenie na ochorenie

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

       Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej karanténnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov. Tí musia bezodkladne zabezpečiť bezpečný odchod žiaka zo školy.

       V prípade potvrdenia ochorenia žiaka alebo zamestnanca školy, ZŠ postupuje podľa usmernení prechodom do oranžovej, resp. červenej fázy vyučovania.

        

       V Žiline, s účinnosťou od 2.9.2020. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

       Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy. Príslušné usmernenia ministerstva nájdete na stránkach www.minedu.sk alebo www.ucimenadialku.sk.

      • Oznam vedúcej školskej jedálne

      • 1/ Žiaci, ktorí nastupujú do prvého ročníka a novoprijatí žiaci:

       • žiaci prvého ročníka dostanú prihlášku na stravovanie od triednej učiteľky dňa 2. 9. 2020 v triede a s vypísanou prihláškou pôjdu do kancelárie vedúcej ŠJ, ostatní novoprijatí žiaci na našu školu dostanú Zápisné lístky v kancelárií vedúce ŠJ
       • rodič zakúpi čip na stravovanie označený menom dieťaťa /2, €/ a nahlási dátum od kedy sa bude dieťa stravovať,
       • vedúca ŠJ dá rodičovi poštovú poukážku na zaplatenie stravného, ktoré musí byť uhradené do troch dní.

        

       2/ Diétne stravovanie – iba bezlepková diéta:

       pre našu školu bude zabezpečovať Spojená škola Rosinská cesta, Žilina. Na stránke tejto školy rodič vyplní prihlášku a elektronicky ju odošle späť. Jednu kópiu prihlášky spolu s potvrdením od odborného lekára o diéte donesie na vrátnicu CZŠ Zaymusa 3, Žilina. Vedúca ŠJ odovzdá osobne všetky potvrdenia na Spojenú školu Rosinská cesta, Žilina.

        

       3/ Žiaci ročníkov 2.-9.

       Žiadame rodičov, ktorí prihlasujú svoje deti na stravu v školskom roku 2020/2021, aby uhradili poplatok za stravovanie do 4.9.2020 na číslo účtu školskej jedálne:

        

       SK26 5600 0000 0003 0374 6002

        

       V prípade ak neviete variabilný symbol, použite meno a priezvisko stravníka.

       V prípade ak neviete sumu, vypočítate ju. Na stránke www.strava.cz, si môžete skontrolovať preplatok vášho dieťaťa z minulého školského roku a doplatiť len zvyšnú sumu.

       Jednorazová platba + pravidelný mesačný poplatok

       Jednorazová zálohová platba pre:

       • jedno dieťa:          30, €
       • pre dve deti:         40, €
       • pre tri a viac detí: 50, €

       Plus pravidelný mesačný poplatok:

       • ročníky 14:   5, €
       • ročníky 59:   5,60 €
       • tento jednorazový poplatok musí rodič platiť pravidelne každý mesiac, alebo aj za viac mesiacov naraz.

        

       Pri zápise detí do ŠJ žiadame rodičov o dodržiavanie platných hygienických predpisov prijatých proti šíreniu COVID-19 /dezinfekcia rúk, rúško/.

       Počas ochorenia COVID-19 sa obedy z hygienických dôvodov do obedára nevydávajú.

        

       Kontakty: +0421 910 842 821, +041 72 31 289, czszaymusa@gmail.com

      • Pomôcky pre školský rok 2020/2021

      • Vážení rodičia. V spolupráci s firmou Daffer Vám ponúkame možnosť objednať si školské pomôcky z pohodlia Vášho domova. Ak si pomôcky objednáte do 31.7.2020, budú bezplatne doručené na adresu školy do konca augusta. Na tomto odkaze si jednoducho vyberiete ročník a z predpripraveného balíčka si vyberiete to, čo sa Vám hodí a čo potrebujete. Môžete si tam dovyberať aj iné položky z ponuky e-shopu.

       Platbu si poriešite sami, dovoz bude na školu a pomôcky tu budú pred začiatkom školského roku čakať na Vaše dieťa. 

      • Organizácia vyučovania v dňoch 15.-30.6.2020

      • Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe uvoľňovania niektorých hygienických opatrení, od pondelka 15.6.2020 môže byť v jednotlivých triedach 1.-5. ročníka viac ako 20 detí a v rámci školského klubu sa môžu deti stretávať aj z rôznych tried. Od 15.6. začnú teda fungovať kluby ŠKD v takých zostavách, ako boli pred koronakrízou. Ranná družina bude fungovať od 7:00, so vstupom od tržnice. Záujem zisťovali vedúce jednotlivých klubov ŠKD, ak Vás doteraz nekontaktovali - nahláste sa im vy.

       Meranie teploty nie je povinné, dezinfekcia je k dispozícii v zádverí. Pred prvým príchodom do školy (alebo po návrate dieťaťa po minimálne 3 dňovej pauze) musí rodič odovzdať škole vypísané a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.  

       Príchod na vyučovanie sa deje tak, ako doteraz – cez vestibul a cez vchod zo školského ihriska, podľa toho, kde sa trieda vyučuje (budova 1.stupňa / historická budova).

       Pretrvávajúce obmedzenia sa týkajú predovšetkým stravovania, to bude pokračovať v doterajšom systéme po triedach. Samozrejmá je zvýšená starostlivosť o osobnú hygienu – častejšie umývanie / dezinfekcia rúk, dezinfekcia podláh a spoločných dotykových plôch na chodbách.

       Ak by sa v priebehu vyučovania vyskytla u dieťaťa zvýšená teplota, alebo iný prejav respiračného ochorenia, dieťa bude umiestnené do izolačnej miestnosti a bude privolaný zákonný zástupca dieťaťa.

       Od pondelka 22.6.2020 do stredy 24.6.2020 pozývame do školy žiakov 1. – 7. ročníka (pribudne teda 6. a 7.ročník). Žiaci 6. a 7. ročníka musia priniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

       Od 25.6.2020 do 26.6.2020 (štvrtok - piatok) pozývame do školy žiakov 1.-5.ročníka a 8.-9.ročníka. Šiestakov a siedmakov vystriedajú ôsmaci a deviataci. Aj oni musia priniesť vyplnené a podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

       Prihlasovanie žiakov 6.-9.ročníka bude robené centrálne cez edupage - v pondelok 15.6.2020 sa bude zisťovať záujem o  nástup do školy a záujem o stravovanie. K uvedenému rozdeleniu škola pristupuje na základe organizačných dôvodov a pretrvávajúcich prísnych hygienických predpisov. V tomto týždni sa budú odovzdávať učebnice, preberať učebnice na nový školský rok, čistiť lavice, upratovať v šatníkových skrinkách, budú triednicke hodiny...

       29.6.2020 bude škola otvorená pre všetkých žiakov. Pán kaplán o. Martin bude sláviť slávnostnú svätú omšu na školskom ihrisku (dúfame v dobré počasie), prebehne rozlúčka deviatakov. Obed bude v tento deň len pre 1.-5.ročník.

       30.6.2020 - v posledný deň školského roku 2019/2020 prídu do školy všetci žiaci – uskutoční sa slávnostné ukončenie školského roku na školskom ihrisku, v triedach prebehne odovzdávanie vysvedčení. Obed v tento deň bude len pre deti z ŠKD. Školský klub detí bude skrátený.

       Ďalšie podrobnosti o priebehu posledného týždňa v škole budú včas uverejnené na stránke školy.

      • Oceňovanie žiakov cirkevných základných škôl

      • Vo štvrtok 11.6.2020, na sviatok Božieho Tela a Krvi, sa v rekonštruovanej Katedrále uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov cirkevných základných škôl Žilinskej diecézy. J.E. biskup o. Tomáš Galis ocenil 15 výnimočných mladých ľudí. Výnimočných nielen výborným prospechom, ale aj správaním a vyzretými životnými postojmi. Za našu Zaymusku bola ocenená Kamila Birčáková, žiačka 9.A triedy. Gratulujeme jej i jej rodičom, a v ďalšom štúdiu jej želáme veľa úspechov a hojné Božie požehnanie.

      • Zaymuska vyjadruje ľútosť na udalosťami vo Vrútkach

      • Vyjadrujeme hlbokú sústrasť všetkým, ktorých tragédia v Spojenej škole na ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach zasiahla. V modlitbách zverujeme do Božej milosti duše zomrelých, zdravie zranených a životy všetkých pozostalých a smútiacich. Chceme ubezpečiť všetkých zamestnancov a žiakov tejto školy o našej podpore a spoluúčasti.

       Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ CZŠ R.Zaymusa

       Vyjadrenia cirkevných predstaviteľov: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200611015

      • Obnovené vyučovanie na Zaymuske

      • Prvého júna dostali naši žiaci z 1. až 5. ročníka krásny darček - mohli prísť do školy! Za prísnych hygienických predpisov sa obnoveného vyučovania zúčastnilo viac ako 200 "školychtivých" Zaymusákov. Pre všetkých ponúkame aspoň malú ukážku, ako to vyzeralo na Zaymuske.

       Pripomíname, že ak by rodič chcel nahlásiť na obnovené vyučovania svoje dieťa, ktoré je momentálne doma - musí tak urobiť u triedneho učiteľa vopred, aby ho riaditeľ školy mohol zaradiť na vyučovanie od nasledujúceho pondelka.

      • Podrobnejšie informácie k obnovenému vyučovaniu od 1.6.2020

      • Pokyny upravujúce podmienky výchovy a vzdelávania žiakov základnej školy do konca školského roku 2019/2020

       Postupné otvorenie základných škôl bude významným krokom:

       - k oživeniu ekonomiky prostredníctvom možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce,

       - k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov,

       - k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID19,

       - k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických a neštandardných podmienok.

       Tento dokument vychádza z Usmernenia MŠVVaŠ SR z 22.5.2020, rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 2020, je vydaný vedením školy v spolupráci so zriaďovateľom.

        

       A. Základné pokyny.

       1. Rozdelenie žiakov do skupín: Riaditeľ školy rozhodne o zadelení žiakov do vzdelávacích skupín a do skupín ŠKD podľa kritérií, určených v rozhodnutí ministra školstva (maximálne 20 členov, obmedzenie miešania sa žiakov medzi určenými skupinami) a podľa personálnych možností školy. Z dôvodu zamedzenia stretávania sa väčšieho množstva žiakov, budú jednotlivým triedam určené učebne, kde bude prebiehať ich výučba a aktivity ŠKD. V historickej budove (na ulici R.Zaymusa) bude prebiehať výučba tried 1.B, 2.B, 3.A, 5.A, 5.B, 5.C. V budove prvého stupňa na ul. Komenského bude prebiehať výučba tried 1.A, 2.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C. Bližšie pridelenie učební a zadelenie žiakov do vzdelávacích skupín sa dozviete od svojich triednych (poverených) učiteľov.

       2. Príchod žiakov do školy: Zákonní zástupcovia (resp. iní príbuzní žijúci v spoločnej domácnosti) môžu žiaka do školy priviesť od 7:30 hod. do 8:00 hod. Zákonní zástupcovia nevstupujú do budovy školy!

       Skupiny, ktorých výučba bude prebiehať v historickej budove, budú do školy prichádzať vchodom zo školského dvora, na ktorom bežne zahajujeme školský rok. Triedam 1.B, 2.B, 3.A odporúčame príchod od 7:30, triedam 5.A, 5.B, 5.C odporúčame príchod od 7:45. Skupiny, ktorých výučba bude prebiehať v budove prvého stupňa, budú do školy prichádzať hlavným vchodom cez vestibul. Triedam 1.A, 2.A, 3.B odporúčame príchod od 7:30, triedam 4.A, 4.B, 4.C odporúčame príchod od 7:45.

       Pri vstupe do školy sa bude konať každodenný ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov a dezinfekcia rúk).

       V pondelok 1.6. sa ráno pri vstupe do školy vyžaduje prítomnosť sprevádzajúcej osoby (zodpovedná osoba žijúca s dieťaťom v jednej domácnosti). Sprevádzajúca osoba MUSÍ počkať, ako dopadne meranie teploty bezdotykovým teplomerom. Ak u žiaka bude opakovane nameraná teplota vyššia ako 37,5°C, nemôže sa zúčastniť vyučovania a sprevádzajúca osoba ho odvedie domov.

       Pri starších žiakoch, ak od 2.6. neprídu v sprievode sprevádzajúcej osoby, zákonný zástupca sa zaväzuje, že pri opakovane nameranej teplote vyššej ako 37,5°C, dieťa bude umiestnené do karanténnej triedy. Zákonný zástupca bude vyzvaný na bezodkladný príchod do školy a odchod s dieťaťom domov.

       V pondelok 1.6. ráno odovzdá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. V písomnom vyhlásení zákonný zástupca určí, ako bude dieťa odchádzať z vyučovania: samé (v tomto prípade zákonný zástupca berie na vedomie, že je zodpovedný za pohyb dieťaťa mimo školy), s dospelou osobou (ak s ňou žije v jednej domácnosti), súrodencom...

       Zo školy/z ŠKD si zákonní zástupcovia (resp. zákonnými zástupcami určená zodpovedná osoba žijúca so žiakom v spoločnej domácnosti) preberú žiakov podľa vopred dohodnutých časov. Žiaci, ktorí nepôjdu do školského klubu sú povinní ihneď po vyučovaní a odstravovaní opustiť areál školy.

       3. Vytvorená skupina sa nebude minimálne jeden týždeň meniť, aj keď počet žiakov v nej klesne. Počas dňa nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkych počtov žiakov v skupine (alebo prihlásenie nových žiakov na vyučovanie) sa bude konať zmena v skupine od pondelka nasledujúceho týždňa.

       4. Pedagogickí zamestnanci školy v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozostupy medzi žiakmi pri výchovno-vzdelávacom procese.

       5. Žiaci, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v základnej škole, budú prichádzať a odchádzať zo školy len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

       6. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky. Pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, predloží písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

       V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID -19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Za týchto podmienok sa žiak nemôže zúčastňovať vyučovania v škole.

        

       B. Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu.

       1. Vzhľadom na charakter výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorý bude škola uskutočňovať, odporúča ministerstvo školstva, aby sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo do konca školského roku 2019/2020.

       2. Pedagogickí zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku alebo patria do rizikovej skupiny, budú realizovať primerané dištančné vzdelávanie pre žiakov školy, pre ktorých je zachované mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základnej škole podľa rozhodnutia ministra školstva. Pedagogickí zamestnanci budú žiakom 1.-5.ročníka, ktorí sa nezúčastňujú obnoveného vyučovania v škole, posielať obsah vzdelávania dištančnou formou.

       3. CZŠ R. Zaymusa nebude do konca školského roku organizovať žiadne spoločné akcie – besiedky, školské výlety, exkurzie, krúžkovú činnosť, rozlúčku so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb.

        

       C. Úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa.

       Vyučovanie bude prebiehať pre všetky ročníky 1.-4. od 8:00 hod. do 11:30 hod., pre 5.ročník od 8:00 do 12:30.

       Prevádzka ŠKD bude z personálnych dôvodov len v čase po vyučovaní, maximálne do 16:00 hod.  

       Vyučovanie v triedach: Úpravu rozvrhu, poradie hlavných predmetov, ktoré sa klasifikujú a hodnotia, úpravu vnútorného časového členenia vyučovania a štruktúru vyučovacieho dňa so zameraním na hlavné vzdelávacie oblasti, naplánuje na každý vyučovací deň triedny učiteľ v súčinnosti s vedením školy.

       V prípade priaznivého počasia sa niektoré vzdelávacie aktivity so žiakmi budú organizovať vo vonkajšom prostredí a v okolí školy.

       Prestávky a použitie toaliet: Púšťanie žiakov na toalety si rozvrhnú vyučujúci tak, aby sa žiaci z rôznych skupín (tried) nezhromažďovali vo väčšom počte na toaletách naraz.

       Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov budú organizované tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

        

       D. Bezpečnostné opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID -19.

       1. Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby do vo vnútorných priestorov školy nevstupujú. Rodičia sa pred budovou školy nezhromažďujú. Je potrebné minimalizovať kontakt medzi osobami.

       2. Rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška) majú žiaci hygienicky uložené v školskej taške.

       Žiaci sú povinní nosiť rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem času vzdelávania svojej skupiny - v určenej triede alebo vonku, kde môže prebiehať výchovno - vzdelávací proces skupiny. Riadia sa pokynmi triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho.

       V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.

       Aktivity sa organizujú tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku. V areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy a počasia.

       Pedagógovia budú opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie aktuálnych hygienických pravidiel.

       3. Zamestnanci školy sú v priestoroch školy povinní nosiť rúško alebo ochranný štít.

       Triedy a toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk. Nepoužívajú sa textilné uteráky.

       Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.

       Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne. Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne  (napr. kľučky dverí).

        

       E. Stravovanie.

       Odhlasovanie žiakov z obedov prebieha štandardným spôsobom – v pondelok do 7:00 ráno a cez týždeň najmenej 24 hodín vopred, čiže do 14:00 predchádzajúceho dňa.

       Pred vstupom do jedálne si žiaci dezinfikujú ruky. V školskej jedálni sa žiaci stravujú v určených skupinách tak, aby nedošlo k miešaniu členov jednotlivých školských skupín. Po každom jedle sa obedové miesto dezinfikuje.

       Obedy sa v čase mimoriadneho stavu do obedárov nevydávajú. Stravu môžu dostať len tí žiaci, ktorí sú prítomní na obnovenom vyučovaní. Je potrebné, aby si žiaci nosili svoje obedové čipy!

       Rodič si môže prevziať dieťa až po odstravovaní, čaká pred školou, nevchádza do budovy!

       Predbežný harmonogram stravovania (pri stravovaní platia mimoriadne prísne hygienické predpisy, preto sami uvidíme, či to takto budeme stíhať. Pri jeho nefungovaní sa bude aktualizovať, oznámime Vám ho.)

       11:00-11:30 ... 3.A, 3.B, 4.C

       11:30-12:00 ... 2.A, 4.A, 4.B

       12:00-12:30 ... 1.A, 1.B, 2.B

       12:30-13:00 ... 5.ročník

       Časy sú určené orientačne, preto rodičov prosíme v tieto dni o trpezlivosť.

        

       F. Podozrenie na ochorenie.

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.

       Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený  do samostatnej karanténnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov. Tí musia bezodkladne zabezpečiť bezpečný odchod žiaka zo školy.

       O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení. V prípade potvrdenia ochorenia základná škola postupuje podľa usmernenia príslušného RÚVZ a nariadení zriaďovateľa.

       V Žiline, s účinnosťou od 1.6.2020

       Pri akýchkoľvek nejasnostiach kontaktujte triednych učiteľov alebo vedenie školy.

      • Obnovené vyučovanie na Zaymuske od 1.6.2020

      • Vážení rodičia,

       CZŠ R. Zaymusa začína s vyučovaním 1.-5. ročníka od 1.6.2020 podľa pokynov

       Cez Edupage  sme zisťovali, ktoré deti by nastúpili do školy. Termín bol do nedele 24.5.2020. Ak ste tento termín nestihli, prihláste svoje deti cez triednych učiteľov. Potrebujeme vedieť, aj či dieťa nastúpi do ŠKD a či sa prihlasuje na stravovanie. Termín je do štvrtku 28.5. do 9.00.

       Základné informácie:

       1.-4. ročník bude mať vyučovanie 4 hodiny, ranný ŠKD nebude, poobedňajší ŠKD bude do 16.00, platba za ŠKD je 10€

       5. ročník sa učí 5hodín, ŠKD pre 5. ročník nebude

       - žiaci sa budú vyučovať v skupinách do 20, skupina sa v priebehu celého týždňa nemení, o zložení skupiny rozhoduje riaditeľ školy

       - v rámci skupiny v triede žiaci nemusia mať rúško, majú ho iba keď opustia svoju učebňu

       - vyučovanie bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu, najmä hlavných predmetov, nebude sa klasifikovať, žiaci prítomní na vyučovaní nebudú mať domácu úlohu

       -žiaci, ktorí sa nezúčastnia na vyučovaní, dostanú rovnaký obsah vzdelávania dištančnou formou

       - ak ste v odpovedi pre školu prihlásili dieťa na stravu, je na stravu prihlásené, škola poskytne zoznam žiakov vedúcej jedálne

       - dodatočné odhlasovanie a prihlasovanie žiakov na stravovanie treba urobiť ako bolo zvykom v normálnom režime

       - stravovanie sa poskytuje iba žiakom prítomným na vyučovaní v jedálni pri dodržaní všetkých hygienických predpisov

       -v deň nástupu do školy, treba priniesť písomné vyhlásenie podpísané rodičom o bezinfekčnosti dieťaťa a upresniť čas pobytu dieťaťa v ŠKD


       Podrobnejšie informácie poskytneme čo najskôr. V prípade nejasností kontaktujte zástupkyne školy:

       Mgr. Krajčíková pre 5.ročník: 0911 280476

       Mgr. Palutková pre 1.-4.ročník: 0910 842755

      • Aleluja!

      • Kristus vstal z mŕtvych - pre Teba. Premohol hriech - pre Teba. Otvoril nebo - pre Teba

       Pane, nechcem, aby ma uspokojilo iba počúvanie o Tebe. Dnes sa chcem predovšetkým s Tebou stretnúť...

      • Duchovný program na Veľký týždeň

      • Milí žiaci, vážení rodičia.

       Prinášame Vám prehľad priamych prenosov počas Veľkého týždňa, ktoré bude vysielať televízia LUX. Samozrejme, máme možnosť sledovať aj prenosy cez verejnoprávnu televíziu, či na FB linkách viacerých farností. Myslime počas týchto svätých omší na seba navzájom, naše rodiny, na všetkých nakazených koronavírusom i na lekárov a zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú. 

       Keďže nemôžeme byť na obradoch fyzicky prítomní, prinášame Vám aj informácie o duchovnom Svätom prijímaní, ktoré pripravili bratia Saletíni. 

       Združenie katolíckych škôl Slovenska ponúka cirkevným školám online duchovný program:  
       Program je zostavený priliehavo pre vekovú skupinu žiakov ZŠ. Tejto iniciatíve vyjadril podporu Mons. Bernard Bober, predseda Komisie KBS pre katechizáciu a školstvo. 

       Pondelok 6.4. 10:00 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

       Utorok 7.4. 10:30 Krížová cesta pre žiakov (obetovaná za zastavenie pandémie)

       Streda 8.4. 10:30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

       Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      • ZÁPIS do 1.ročníka

      • Vážení rodičia. V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť až 3 triedy s približne 62 žiakmi.

       Zápis v tomto roku prebehne elektronicky, čiže vypísaním elektronickej prihlášky na webe školy, čo niektorí z vás už aj urobili. Je potrebné to stihnúť do konca apríla 2020. Po 30.4. budeme kontaktovať každého rodiča individuálne. 

       Povedzte o našej škole aj Vašim známym. Ak by mali záujem aj o prestup ich detí na Zaymusku do vyšších ročníkov, môžu kontaktovať vedenie školy na 0903 591 593 alebo cez czszaymusa@gmail.com.  

      • Oznam školskej jedálne

      • Vzhľadom na aktuálne informácie z Ministerstva školstva oznamujeme, že Školská jedáleň pri CZŠ R.Zaymusa ostáva zatvorená.

       Všetky poplatky za stravovanie v ŠJ, ktoré ste na apríl 2020 zaplatili, alebo Vám e-banking automaticky stiahol, budeme riešiť hneď po návrate do školy. Budú vedené ako preplatky, ktoré sa na konci školského roka budú vracať. Tak, ako to býva každý školský rok.

       Sme radi, že potraviny, ktoré ostali v sklade ŠJ po uzavretí školy, pomohli sestričkám Matky Terezy pri ich starostlivosti o druhých. 

      • Úrad verejného zdravotníctva SR zatvoril školy do odvolania!

      • Vážení rodičia, žiaci, zamestnanci školy a návštevníci nášho webu. Minister školstva SR Branislav Gröhling v utorok 24.3.2020 informoval o ďalších opatreniach vlády na zastavenie šírenia nového vírusu COVID-19.

       V skratke opatrenia, ktoré sa týkajú našej školy:
       - školy ostanú zatvorené až do odvolania,
       - deviatacke Testovanie 9 je zrušené,
       - zápis do 1.ročníka sa bude konať v druhej polovici apríla bez osobnej prítomnosti detí (podrobnejšie informácie včas uverejníme na našom webe),
       - prihlášky na stredné školy sa budú podávať do 15. mája a nebude k nim potrebné priložiť potvrdenie od lekára,
       - prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30.júna,
       - ministerstvo spúšťa web www.ucimenadialku.sk, ktorý bude obsahovať množstvo potrebných informácií pri vzdelávaní mimo školy,
       - vyučovacie programy na STV2 sa predĺžia a budú klásť dôraz na žiakov so ŠVVP

       Celý článok nájdete na: https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

       Dovoľte mi na tomto mieste poďakovať všetkým našim učiteľom, ktorí sa s úžasným nasadením snažia pokračovať vo vzdelávaní. V tejto mimoriadnej situácii, na ktorú ich nikto nikdy nepripravoval, zodpovedne pripravujú materiály, opravujú zaslané žiacke odpovede, odpovedajú individuálne každému žiakovi. Často mimo svojho oficiálneho pracovného času...

       Ďakujem aj Vám, vážení rodičia. Skĺbiť svoje pracovné povinnosti, starostlivosť o domácnosť a pomoc svojim deťom pri domácom vzdelávaní je iste veľmi náročné. Uvedomujeme si, že bez vašej trpezlivosti, spolupráce a vášho domáceho manažmentu by aj naše učiteľské snahy zlyhali. Veľmi si to vážime!

       Milí žiaci. Aj vy to máte určite veľmi ťažké. Obmedzený pohyb, obmedzené stretávanie sa s kamarátmi, žiadne krúžky... Nestrácajte nádej a úsmev. Máte jedinečnú možnosť popri vzdelávacích aktivitách intenzívnejšie prežívať dar rodiny. Prajem Vám, aby ste sa naučili zodpovedne využívať svoj čas, aby ste si viac všímali a viac ďakovali svojim rodičom i učiteľom za všetko, čo pre vás robia, a aby sme sa čím skôr mohli všetci opäť spolu stretnúť v našej škole - v Zaymuske. Chýbate nám! 

       Modlím sa za Vás všetkých. Mgr. Radoslav Kačur 

      • Spojme sa v modlitbe

      • Milí učitelia, rodičia i žiaci.  Chceli by sme vás pozvať k spoločnej modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu, za ochranu našich rodín i za zdravotníkov či všetky pomáhajúce profesie, ktoré nasadzujú svoje životy v prospech nás všetkých. 

       Môžeme tak urobiť aj zajtra, na slávnosť Zvestovania Pána (25.3.), kedy sa spojíme v modlitbe Otče náš s pápežom Františkom i s kresťanmi celého sveta. o 12:00 hod

       Sv. Otec zároveň v piatok (27.3.) udelí mimoriadne požehnanie "Urbi et orbi" (Mestu a svetu) o 18:00 hod. 

       Nezabúdajme i na slávenie sv. omší v tomto mimoriadnom čase cez TV obrazovky, či rádiá. V TV LUX zmenili vysielacie časy sv. omší v nedeľu na 10.00 hod. a na 18.30 hod. Taktiež počas bežných dní rôzni kňazi streamujú sv. omše zo svojich farností. 

       Otcovia biskupi nás v tomto výnimočnom pôstnom čase prosia: "Kto je zdravý, prijmite pozvanie k prísnemu pôstu a modlitbám počas nasledujúcich piatkov Pôstneho obdobia: Urobme to podľa striktných pravidiel, ktoré zachovávame na Popolcovú stredu a Veľký Piatok. Obetujme tento pôst a naše modlitby za odvrátenie šírenia nákazy a tiež za všetkých chorých, za zdravotníkov, a aj za tých, ktorí sa v spoločnosti starajú o zvládnutie náročnej situácie."

       Špeciálne na nás nezabúda ani náš žilinský Otec biskup Tomáš Galis, ktorý nám posiela povzbudenie. Môžete si ho pozrieť na: https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/prihovor-zilinskeho-biskupa-tomasa-galisa 

       Mgr. Ivana Kačurová

      • Škola je rozhodnutím Vlády SR od 16.3.2020 na dva týždne uzavretá.

      • Prajem Vám všetkým požehnané dni. Napriek tomu, že škola je zatvorená, deti by sa mali naďalej vzdelávať. Učitelia budú so žiakmi komunikovať elektronicky. Budú im posielať texty, prezentácie alebo odkazy na iné učebné zdroje. Viaceré vzdelávacie firmy poskytujú prístup na online vzdelávanie v tomto čase zdrama.

       Odporúčam:

       smartbooks.sk  ... Učivo celej ZŠ online. Ku každej vzdelávacej téme ponúka základné poznámky a precvičovanie formov testov. Obsahuje "nahovorené" slovíčka a diktáty. Učitelia môžu zadávať konkrétne domáce úlohy alebo aj známkované testy. Na stránke sú aj inštruktážne videá. Odporúčame precvičovať v tomto programe, každý žiak dostal cez svojho triedneho učiteľa prístupové údaje. Ak by ste mali akékoľvek problémy s týmto programom, kontaktujte cez Edupage riaditeľa školy, ktorý Vám rád podá všetky potrebné informácie.

       fenomenysveta.sk  ... Úžasné vzdelávacie videá z dielne BBC (v angličtine, s titulkami) s pridanými aktivitami po každom videu. Vhodné pre žiakov, aj pre dospelých.

       taktik.sk ... Vydavateľstvo sprístupnilo kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov na domáce použitie.

       matika.in   ...  Precvičovanie matematiky od 1. po 9. ročník.

       gramar.in   ...  Precvičovanie slovenského jazyka od 1. po 6. ročník.

       Veľmi dobrý prehľad ponúka: 

       https://www.sdetmi.com/podujatia/detail/63471/online-portaly-zdarma-pre-skolakov-pocas-koronavirusu?fbclid=IwAR02E4wV3ejyI5ER0cWS0FK16W92al67IF3Ww2ANmVWrha_-WIs9jbc9KGs

       Vážení rodičia, ďakujem Vám za spoluprácu a vedenie detí k samoštúdiu i k prehlbovaniu dôvery v Božiu Milosť. Je to náročný čas pre všetkých, ale verím, že zodpovedným prístupom, ohľaduplným správaním a spoločnou modlitbou prekonáme všetko zlé. Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Riaditeľské voľno

      • Z dôvodu prevencie pred šírením ochorenia vyvolaného koronavírusom COVID-19, na základe výzvy Odboru školstva MÚ Žilina a nášho zriaďovateľa Rímskokatolíckej cirkvi Žilinská diecéza
        

       vyhlasujem na dni 12. a 13.3.2020 riaditeľské voľno.

       Prosím Vás o rešpektovanie tohto opatrenia a vyzývam Vás, aby ste sledovali Edupage, pretože učitelia budú zasielať úlohy žiakom elektronickou cestou. Vaše deti si môžu precvičovať učivo aj cez systém Smartbooks, do ktorého všetci žiaci dostali prístupové údaje. 

       V záujme vlastnej ochrany udržte Vaše deti doma, nech sa zbytočne nepohybujú v obchodných centrách, nezdružujú sa na ulici, ale nech si oddýchnu a venujú sa aj učeniu - samoštúdiom a elektronicky. 

       Priebežne vás budeme informovať o ďalšom postupe, a to aj na základe rozhodnutí vecne príslušných štátnych orgánov. Sledujte preto, prosím, webovú stránku školy a účty v Edupge. Mgr. Radoslav Kačur