• Novinky

      • Formačný deň 2.A

      • 9. 1. 2020 sa uskutočnil formačný deň žiakov 2. A triedy pod vedením manželov Hendrichovcov. Pútavou formou  nám porozprávali o živote našich patrónov, ktorými sú Dominik Savio a Don Bosco. Zo zaujímavých spoločných aktivít vznikol plagát, s ktorým budeme pracovať aj v škole. Záver formačného dňa sme ukončili svätou omšou v kostole. Ďakujeme Barborke a Jakubovi za obohacujúce a príjemne strávené dopoludnie. Aj dnešný deň nám pomohol k vzájomnému spoznávaniu sa a budovaniu dobrých vzťahov v našej triede. Mgr. Gabriela Trúchla

      • Sánkovačka v ŠKD

      • Dňa 13. 1. 2020 sa deti tešili z prvého napadaného snehu v novom roku. Prváci postavili snehuliaka, sánkovali sa  a bobovali na Studničkách. Neodradil ich mokrý sneh, ani to, že ho na svahu bolo pomenej. Dúfame, že sniežik nám ešte napadne a sánkovačku si zopakujeme. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Požehnanie priestorov školy

      • Nový rok 2020 na Zaymuske začal požehnane. Po rannej svätej omši páni kapláni Tomáš a Martin v sprievode miništrantov požehnali priestory školy - triedy, učebne, kancelárie, chodby, telocvičňu i šatňu. Modlitba požehnania spolu s vôňou tymiánu naplnili nielen miestnosti, ale aj naše srdcia. 

      • Hudobný workshop - záverečná pieseň

      • Nedávno sa na našej škole uskutočnil gospelový workshop. Zúčastnili sa ho vybraní žiaci z našej školy, žiaci z partnerskej českej školy - z Biskupského gymnázia v Ostrave, gospelová speváčka Slávka Tkáčová i spevák zoskupenia Kapucíni Michal Hirko. Okrem spoločného koncertu, sme dostali od našich priateľov ďalší milý darček - krátke video spoločne vymyslenej a naspievanej piesne. 

       Vďaka, Pane, za dary a talenty, ktoré si nám dal. Ďakujeme za radosť, ktorú môžeme spolu prežívať. Ďakujeme za dar priateľstva a špeciálne za dar hudby..

      • Triedne adventné koncerty

      • Stalo sa peknou tradíciou, že na hodinách hudobnej výchovy si v triedach organizujeme adventné koncerty.

       Hudobne nadaní žiaci majú pre svojich spolužiakov pripravený program. Hrajú na hudobných nástrojoch, ale aj tancujú, spievajú. V niektorých triedach sa zapojili do vianočného programu v triede všetci žiaci. Mgr. A. Hrdá

      • Africký umelec na Zaymuske

      • Najväčšiu pravidelnú dobrovoľnícku akciu na Slovensku - koledovanie Dobrej noviny už 25 rokov organizuje hnutie eRko. V prvých rokoch koledovania podporili aj mladého keňana Adama Masavu, ktorý sa vďaka pomoci zo Slovenska dostal z extrémne chudobného života v slume Mukuru v meste Nairobi. A práve Adam Masava bol piatok 20.12. na Zaymuske!  

       Adam Masava najprv porozprával svoj príbeh, v ktorom naši žiaci zistili, že aj deti môžu pomôcť zmeniť život niekomu inému. Aj oni môžu spôsobiť, že niekde v Afrike sa otvorí škola pre chudobných, postaví sa ošetrovňa, pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť zdravotnú starostlivosť, vykope sa studňa, ktorá zachráni stovky životov... Adamov príbeh umelca z ulice, ktorému slovenské deti zmenili život, má aj pokračovanie. On sám začal pomáhať ďalším chudobným deťom a ich rodinám, aby ich život bol dôstojnejší...  

       Druhou časťou jeho návštevy bol workshop, na ktorom si naši žiaci mohli sami vyskúšať to, ako Adam učí tvoriť deti v Afrike. Naučili sa namaľovať jednoduchý obraz v štýle impresionizmu. Pridanou hodnotou okrem misijného rozmeru bolo nepochybne aj precvičenie angličtiny, pretože to bol jazyk, v ktorom Adam viedol workshop. Za spoluprácu ďakujeme koordinátorom Dobrej noviny z eRka - Lucke Jantošovičovej a Jozefovi Magdovi. Viac informácií o Dobrej novine ponúka link nižšie.

      • Trieda mladých inžinierov

      • Vo štvrtok 19.12. žiaci 7.A absolvovali prednášku o nových technológiách, bezpečnostných prvkoch v autách a celkovo o bezpečnosti cestnej premávky. Potom nasledovala kreatívna časť, kedy si žiaci precvičili svoje manuálne zručnosti s využitím prvkov techniky, fyziky aj informatiky. Skladali svoje vlastné autíčko, na ktorom si overili fungovanie jedného z bezpečnostných prvkov – automatické zastavenie pred prekážkou.

       Tento workshop zrealizovala na našej škole firma MOBIS, ktorá je dodávateľom súčastí áut pre firmu KIA. Všetkých žiakov veľmi potešilo, že poskladané autíčko si mohli nechať a že prežili v škole netradičný zábavno-náučný čas.

      • Vianočná besiedka ŠKD

      • Dňa 17.12. sme sa v predvianočnom čase stretli s rodičmi a priateľmi školy na Vianočnej besiedke. Deti si pod vedením pani vychovávateliek pripravili pestrý a bohatý program plný vianočných piesní, kolied, vinšov a tancov.

       Blížiace sa sviatky narodenia nášho Pána si deti uctili aj divadelným podaním štvrtákov pod vedením pani vychovávateľky Ivanišovej a tradície narodenia Ježiška s pastierskymi vinšami a koledníkmi prichystali deti pod vedením pani vychovávateľky Bielečkovej. Traja králi a koledníci s novoročnými vinšami zakončili celú atmosféru vianočnej besiedky. Na záver nám zaspievali deti vianočné koledy pod vedením pani učiteľky Mikovej. Piesňou Tichá noc sme sa rozlúčili so všetkými zúčastnenými a popriali si šťastné a požehnané Vianočné sviatky. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Vianočné trhy na Zaymuske

      • Vo vestibule školy rozvoniavali oblátky, zneli tóny vianočných piesní a stoly sa prehýbali pod záľahou výrobkov našich šikovných žiakov. V pondelok 16.12. si na tradičných vianočných trhoch mohli žiaci a ich rodičia kúpiť krásne hande-made výrobky, ochutnať vianočný punč, či stretnúť sa v príjemnej atmosfére a navzájom sa porozprávať.

       Každoročne sa celý výťažok z predaja použije na podporu charitatívnych aktivít. Naši žiaci sa tak naučia, že aj oni svojou troškou môžu niekomu pomôcť žiť lepší život. Celkovo sa na vianočných trhoch vyzbieralo 810€. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o zdarný priebeh tejto akcie. 

      • Advent na našej škole

      • Adventný čas sa na našej škole niesol v znamení CESTY DO BETLEHEMA. Pri ranných rorátnych sv. omšiach, vo svetle sviec, sme sa zamýšľali nad povzbudivými slovami kňaza. V triedach sme sa každý deň modlitbou obracali k Bohu o požehnanie pre jednotlivých žiakov z triedy a ich rodiny. Počas štyroch týždňov sme sa takto modlili za všetkých žiakov našej školy. Popri tom sme ako symbol modlitby stavali mesto Betlehem, ktoré sa nám zaplnilo nádhernými stavbami domčekov symbolizujúcich jednotlivé rodiny. Mgr. Janka Ďaďová

      • Vyhodnotenie olympiád v anglickom jazyku a v technike

      • Technika

       Dňa 17.12.2019 prebehlo vyhodnotenie olympiády v predmete Technika. Víťazmi školského kola v kategórii ročníkov 6.-7. sa stal Peter Urban a v ročníkoch 8.-9. dvojica žiakov Matúš Buček a Šimon Hoferica. Táto dvojica úspešne reprezentovala školu na okresnom kole. Zo 16-tich súťažiacich dvojíc bolo úspešných iba 6 dvojíc. Matúš so Šimonom obsadili veľmi pekné 4. miesto, a na tretie miesto im chýbali len dva body. Chlapci, úprimne blahoželáme a tešíme sa z vášho úspechu.

       Anglický jazyk

       Dňa 17.12.2019 zároveň prebehlo vyhodnotenie školského kola olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: ročníky 6.-7. a 8.-9. Testová forma býva náročná a poriadne preverí vedomosti žiakov. Tí najlepší pokračujú v ústnej časti, kde preukážu schopnosť a pohotovosť komunikovať v anglickom jazyku.

       V kategórii žiakov ročníkov 6.-7. sa na prvom mieste umiestnila Nina Žilinčárová, druhé miesto obsadil Peter Urban a tretie miesto získala Tatiana Janušová.

       V kategórii žiakov ročníkov 8.-9. sa na prvom mieste umiestnila Hana Kmeťová, na druhom mieste Jakub Labuda a triete miesto získala Rebeka Kavecká.

       Víťazom Nine Žilinčárovej a Hane Kmeťovej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnej súťaži, ktorá sa uskutoční v januári 2020.

       Mgr. Renáta Šimková, Mgr. Korina Bieliková

      • Smartbooks - efektívny pomocník pri vzdelávaní

      • Aj v tomto školskom roku má naša škola k dispozícii softvér Smartbooks, učivo základnej školy v digitálnej forme s prístupom cez internet. Učivo je rozdelené podľa jednotlivých predmetov a ročníkov. Každý žiak má prístup k ľubovoľnej časti vzdelávania. Môže si formou testov opakovať a upevňovať učivo prebrané hoci aj pred pár rokmi, ale môže si prezerať aj učivo z vyšších ročníkov. 

       Výsledky internetového precvičovania má stále k dispozícii nielen žiak, ale aj rodič, ktorý tak má prehľad o práci svojho dieťaťa v tomto softvéri. Okrem základných poznatkov a testov z každej preberanej látky sú v Smartbookse napríklad nahovorené diktáty, čiže žiak si ich môže doma precvičovať aj sám. Rovnako aj posluch textu a slovíčok v cudzom jazyku. K jednotlivým testom sa žiak môže vrátiť viackrát, a môže tak získať prehľad o svojom zlepšovaní sa...

       Veríme, že aj týmto spôsobom pomôžeme žiakom k lepším výsledkom vo vzdelávaní a pri príprave na testovania a na prijímacie pohovory na stredné školy. 

      • Vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried

      • V mesiaci december prebiehala na našej škole súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried na druhom stupni, organizovaná Žiackou školskou radou. Jej členovia v pondelok 16.12.2019 ohodnotili originalitu, prepracovanosť a poriadok v každej z tried 5.-9. ročníka.

       Na 1. mieste sa umiestnila trieda 9.B so svojou do detailov prepracovanou výzdobou triedy. Na 2. mieste sa umiestnila krásne vyzdobená trieda 8.A. Obe triedy za svoju snahu získali možnosť stráviť čas spoločnými aktivitami a zúčastniť sa spoločne vianočných trhov. Tretie miesto a sladkú odmenu za svoju výzdobu získala trieda 7.A. Dňa 18.12 si úspešné kolektívy vybrali svoju výhru - spoločné aktivity s triedou, koláč a vianočné trhy. 

       Všetkým zúčastneným triedam ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme! Vaša Žiacka školská rada

      • Vzácna literárna návšteva na Zaymuske

      • Dňa 12. 12. 2019 k nám na Zaymusku zavítala vzácna návšteva – významné slovenské spisovateľky, pani Zuzana Kuglerová a pani Ľudmila Gašparíková.

       Žiaci piatych ročníkov sa zúčastnili besedy s pani Kuglerovou. Porozprávala im množstvo zaujímavých informácií o jej dielach, ktoré by sa nikde inde nedočítali. Mali možnosť vypočuť si rôzne historky zo života spisovateľky a z jej spisovateľských začiatkov. Žiakov najviac zaujali povesti z knižky Kliatba kožušníkovej vdovy, keďže obsahujú povesti z okolia Žiliny. Pani spisovateľka ich oboznámila s pozadím svojich povestí, s jej zdrojom inšpirácie či s jej obľúbenými postavami. Žiaci mali pripravené množstvo zvedavých otázok, na ktoré im pani Kuglerová s radosťou odpovedala.

       Pani Ľudmilu Gašparíkovú zas privítali žiaci ôsmych ročníkov. Pani spisovateľka im porozprávala o svojej inšpirácii pri písaní kníh, o procese vydania knihy i o svojich obľúbených autoroch a knihách. Porozprávala im aj o modernej histórii, s ktorou sa spája aj téma knihy Odkaz na buku, ktorá sa žiakom veľmi páčila. Žiaci kládli pani Gašparíkovej všakovaké otázky a ju zaujímalo, čo naši ôsmaci čítajú a či sa tiež venujú písaniu.

       Žiaci si okrem zážitku z rozhovoru so skutočnými spisovateľkami mohli na pamiatku odniesť karty s ich podpismi. Ďakujeme pani Kuglerovej i pani Gašparíkovej za inšpiratívne a poučné besedy a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s nimi. Mgr. Barbora Parízeková, Mgr. Dominika Várošová

      • Slávnostné vyhlasovanie výsledkov celoslovenskej literárnej, výtvarnej a multimediálnej súťaže Povedz drogám nie, zvoľ si umenie!

      •      Druhý ročník celoslovenskej súťaže máme opäť úspešne za sebou. 12. decembra, v rovnaký deň ako minulý rok, sa víťazi výtvarnej, literárnej a multimediálnej súťaže stretli na pôde Biskupského úradu v Žiline, aby si prevzali diplomy a vecné ceny.

           Súťaž bola vyhlásená našou školou a aj v tomto roku podporená Ministerstvom zdravotníctva SR v rámci podpory programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2019. 

            Veľmi sa tešíme, že sme v druhom ročníku zaznamenali takmer dvojnásobok zapojených škôl – 63, oproti 37 zapojeným v minulom roku. Bolo nám doručených 224 prác z celého Slovenska, čo je oproti minulému roku o 32 prác viac. S prihliadnutím na to, že v tomto roku sme mali o jednu literárnu tému v štyroch kategóriách menej, je nárast záujmu o súťaž ešte väčší. Obrovskú radosť máme aj z vyjadrenia poroty, ktorá hodnotila literárne práce, že niektoré z príspevkov prevyšujú kvalitu literárnych prác iných celoslovenských súťaží.

            V minulom roku sme sa tešili z vyznaní detí o tom, čo ich robí šťastnými a ako dokázali poraziť závislosť. Tento rok sme chceli zistiť, ako vedia deti bojovať so strachom.

            Výsledky jednej štúdie o tom, z čoho majú mladí ľudia najväčší strach, hovoria, že až 47 % mladých ľudí sa bojí, že sa stane obeťou násilia alebo akejkoľvek formy diskriminácie a spolo­čen­skej izolácie. Vyčlenenia. Vylúčenia. Že ostanú sami. A hoci sa táto štúdia týkala ľudí vo veku 20 - 25 rokov, je nám všetkým jasné, že zárodok tohoto strachu vzniká už v detskom veku. Veď aké ľahké je odsúdiť spolužiaka, ktorý sa odlišuje od zvyšku triedy hoci len takou banálnosťou, ako je tá správna značka tenisiek. Naozaj, presne toto sú veci, ktoré vnímajú aj naše deti. A zvádzajú s nimi svoje každodenné boje. A mnohé už aj vyhrávajú.

            Pri výbere témy II. ročníka pomáhali naši ôsmaci, ktorí radi výtvarne aj literárne tvoria. Zvolili si názov Nebojím sa. Pripomína výzvu pápeža Jána Pavla II. mladým, ktorým adresoval povzbudivé slová: „Nebojte sa!“ Zdá sa, že deti jeho výzvu prijali.

            Z množstva príspevkov, ktoré k nám prišli, sme sa dozvedeli, že sa deti dokážu vyrovnať nielen so strachom z výšok, pavúkov, či iných potvoriek, ale neboja sa aj povedať svoj názor, byť iní, mať krídla, uskutočňovať svoje sny, odmietnuť zlo a bojovať za dobro, pomáhať druhým, priznať sa k láske k mame aj k tomu, že dôverujú Bohu.

            Pre nás je však najväčším prínosom to, že sa neboja zdieľať svoje pocity, úvahy, krásne myšlienky, výtvarný a literárny talent. Lebo ako povedal známy český herec, dramatik a spisovateľ Jan Werich: „Umenie je komunikácia.“ A táto komunikácia je zároveň poslaním našej súťaže.

            Celé podujatie odštartoval kultúrny program, o ktorý sa postarali tanečníčky z 8. ročníka a deti z 5.C pod vedením pani učiteľky Mgr. Koriny Bielikovej. Slovom sprevádzala program koordinátorka súťaže Mgr. Tünde Halajová. Všetkým zúčastneným sa prihovoril pán riaditeľ „Zaymusky“ Mgr. Radoslav Kačur. Samotné vyhlasovanie výsledkov sa udialo za prítomnosti odbornej poroty, ktorá odovzdala výhercom v každej kategórii diplomy a vecné ceny. Výtvarné a multimediálne práce vyhodnocovala odborná porota v zložení dvoch akademických maliarov – pani Daniely Krajčovej a pána Petra Pisara. Literárne práce vyhodnotili dve šarmantné pani spisovateľky – pani Zuzana Kuglerová a pani Ľudmila Gašparíková. O techniku sa výborne postaral Dominik Drlička, žiak 9.B.

            Na slávnostné vyhlásenie výsledkov prijala pozvanie okrem víťazov v jednotlivých sekciách a kategóriách, pedagógov, rodičov, starých rodičov aj pani riaditeľka Diecézneho školského úradu Ing. Mgr. Miriam Janegová a za vyhlasovateľa sa programu zúčastnila okrem pána riaditeľa aj pani zástupkyňa Mgr. Jana Krajčíková.

            Medzi ocenenými boli aj žiaci z našej školy: Eliška Šupolová, Ela Stanová, Hana Kmeťová, Stefanie May Žilinčíková, Oliver Škoriak, Alena Bálintová, Adriana Hodasová, Kristián Kupčák, Dávid Huljak, Matúš Buček, Klára Urbaníková, Eliška Štefancová, Ema Hrobáriková, Kamila Schmiesterová. Tešíme sa z ich úspechu.

            Zúčastnení mali možnosť vidieť na paneloch aj jednotlivé víťazné výtvarné príspevky, ktoré podčiarkovali umeleckú atmosféru podujatia. Okrem toho si všetci mohli vypočuť aj úryvky z víťazných literárnych prác, ktoré predniesla Hana Kmeťová, žiačka ôsmeho ročníka, či zotrvať v príjemných neformálnych rozhovoroch účastníkov s porotou či ostatnými súťažiacimi a ich pedagógmi.

            S účastníkmi súťaže sa rozlúčili piataci dojemnou vianočnou piesňou. Na záver sme sa povzbudili k stíšeniu v adventnom období, ktoré prežívame. Počas programu niekoľkokrát zaznela výzva:  „Nebojme sa!“ Počuli sme ju aj v záverečnej vete: „Nebojme sa ticha, aby sa v ňom k nám mohol prihovoriť Boh!“

            Už teraz môžeme povedať, že sa tešíme na tretí ročník súťaže v budúcom školskom roku. S napätím budeme čakať, či oslovíme ešte viac žiakov, ktorí sa neboja použiť svoje talenty a zdieľať tak svoje pocity, názory a krásne myšlienky prostredníctvom umenia. Mgr. Tünde Halajová

      • Beseda s členmi komunity Cenacolo

      • Dňa 16.12.2019 sa uskutočnila prednáška zameraná na protidrogovú prevenciu. Žiaci sa dozvedeli o poslaní komunity Cenacolo - prácou, modlitbou a prežívaním spoločenstva pomáhať závislým, bezdomovcom a iným ľuďom z periférie spoločnosti prejsť ťažkú cestu od ZLA závislosti k DOBRU - pokoju v nás. Dvaja členovia komunity Cenacolo z Kráľovej pri Senci sa podelili so žiakmi o svoje životné príbehy, ktoré zamotali omamné látky, a vysvetlili im ako našli s Božou pomocou tú správnu a zmysluplnú cestu. Mgr. Jana Hanuliaková

      • Naše malé talenty

      • Dňa 11. 12. 2019 sa malí futbalisti z 1. a 2. ročníkov podrobili prvej športovej skúške a reprezentovali našu školu na zimnom turnaji, ktorý je súčasťou školskej športovej ligy. Nevedeli sme, čo nás čaká, ale bojovnosť a húževnatosť im priniesla úspech v podobe víťazstva v skupine.

       Po dvoch zápasoch v semifinále, z ktorých sme jeden vyhrali a jeden prehrali na penalty, sme sa v konečnom vyhodnotení umiestnili na krásnom treťom mieste. Peter Dusa, Alex Calaj, Samuel Berki, Matej Cingel, Aurel Kudrík, Filip Ovečka, Max Hulman, Tomáš Szaniewski a Patrik Buljak, boli ste super. Našim chlapcom, budúcim futbalovým nádejám, blahoželáme a prajeme ešte veľa úspešných zápasov! Mgr. Eva Jančanská

        

      • Mikuláš na Zaymuske

      • Dňa 6.12. našu školu navštívil sv. Mikuláš. Žiaci 9. ročníka si pre mladších žiakov pripravili krátky program. Navštívili každú triedu na našej škole a všetkých žiakov obdarovali hviezdičkou na čelo, srdiečkom na líce, či malou sladkosťou.

       Taktiež sa snažili do programu zapojiť aj žiakov prostredníctvom spievania vianočných piesní. Sme radi, ak sme vašim deťom mohli spríjemniť deň a pripomenúť, im kto bol sv. Mikuláš. Dúfame, že aj vy ste poslúchali a boli odmenení. 😊 So srdečným pozdravom a prianím požehnaných sviatkov - žiaci 9. ročníka.

      • Formačný deň 2.B

      • Svätci Dominik Savio a Terezka z Lisieux boli témou nášho formačného dňa 5.12.2019. Dozvedeli sme sa podrobnosti z ich krátkeho života, obdivovali ich vieru i pravidlá, ktoré si v živote stanovili a dodržiavali až do svojej smrti. Stali sa našim nasledovania hodným vzorom. Zaujímavé aktivity vedené Jakubom a Barborou nás priviedli k poznaniu, že svätosť je pre každého z nás. Mgr. Gabriela Rašková


      • Pozvánka na vianočné trhy

      • Milí rodičia, starí rodičia a priatelia školy.

       Radi by sme Vás pozvali na tradičné Vianočné trhy, ktoré budú v pondelok 16.12. od 11,30 – 16,00 hod. vo vestibule školy. Príďte si s nami vychutnať Vianočnú atmosféru: vianočné oblátky, koláčik, či voňavý punč a podporiť dobrú vec. Výťažok z Vianočných trhov bude venovaný na charitatívne účely.