• Novinky

      • Februárová súťaž ŽŠR

      • Milí Zaymusáci!
       Žiacka školská rada pre Vás pripravila ďalšiu súťaž. Včera sme si pripomenuli sviatok svätého Valentína, a aj táto súťaž bude o prejavovaní lásky. Nakresli, napíš, natoč alebo odfoť, ako prejavuješ lásku rodine a blízkym. Súťaž trvá do konca februára 28. 2. 2021. Nakresliť, napísať, natočiť alebo odfotiť môžete čokoľvek, čo neubližuje, nezosmiešňuje, ale ukazuje, ako máte toho druhého radi, je to zaujímavé a kreatívne, napríklad: pomôž doma, zavolaj starým rodičom, zaspievaj, urob alebo prines nákup.
       Kresbu, text, video alebo fotku pošlite na email zsrzaymuska@gmail.com. Ak máte otázky, pýtajte sa zástupcov ŽŠR.
       Tešíme sa na vaše kreatívne kresby, fotky a videá.

       Súťaž organizujú:
       Šimon Gašpar (6.B)
       Anastázia Urdová (8.A)
       Andrej Molko (8.B)
       Lucia Miksáková (9.A)
       Matúš Buček (9.B)

       Vaša Žiacka školská rada ❤

      • Hviezdoslavov Kubín

      • V dňoch 10.2. a 11.2. sa na Zaymuske konalo školské kolo 67. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslav Kubín na II.stupni. Tento rok súťaž nadobudla netradičnú podobu. Museli sme sa popasovať so sťaženými podmienkami dištančnej výučby. Napriek týmto prekážkam sme sa tešili z množstva nadšencov umeleckej literatúry. Popoludnia strávené počúvaním a prednesom pôsobivých ukážok nám priniesli príjemné spestrenie a radosť z umeleckého zážitku. Sme radi, že každý rok nám pribúdajú nové talenty. Mgr. Barbora Parízeková 

      • Ilustrácia našej žiačky v knihe J. K. Rowlingovej

      • Ilustrácia nie je len taký hocijaký obrázok. Je to obrázok, ktorý vystihuje hlavnú myšlienku textu literárneho diela a vďaka nej sa čitateľ lepšie stotožní s predstavami autora. Vytvoriť takýto obrázok preto nie je vôbec jednoduché. Je to veľká výzva, navyše, ak ide o text svetoznámej autorky J. K. Rowlingovej. Skvelá pani spisovateľka vyzvala deti, aby jej nový príbeh ilustrovali. Slovenské vydavateľstvo Ikar preto usporiadalo pre deti súťaž, v ktorej mali k jednotlivým kapitolám nakresliť ilustrácie. Konkurz na detského ilustrátora zaujal viacerých piatakov a zopár starších žiakov. Do výberu 34 ilustrácií, ktoré sa spomedzi 1600 zaslaných kresieb stali súčasťou knihy Ikabog, sa dostala práca našej talentovanej žiačky Natalie Emily Reynolds zo VII.A triedy. Natalia získala špeciálny certifikát, knihu Ikabog a pre triedu balík kníh v hodnote 300 eur. Tešíme sa, že tieto tituly nám pomôžu vybudovať pútavú triednu knižnicu, ktorú budú žiaci používať aj na vyučovaní. Vďaka, Natalia! Srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov v umeleckej tvorbe!
       Mgr. Tuti Halajová

      • Zaymuska začína pondelok 8.2.2021

      • Vážení rodičia.

       Na základe výsledkov rokovania Vlády SR z 5.2.2021 bolo zverejnené Rozhodnutie MŠVVaŠ SR k čiastočnému otvoreniu škôl a školských zariadení: https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf  

       RÚVZ v Žiline k dnešnému dňu nevydal pre svoje územie žiadne obmedzujúce opatrenia k vyššie ohlásenému otváraniu škôl a školských zariadení. Okres Žilina nie je v čiernej zóne podľa regionálneho Covid semaforu. https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Epidemiologicka_situacia_210203.pdf

       V zmysle týchto skutočností i dohovoru na on-line porade riaditeľov škôl DCZA dňa 4.2.2021, katolícke školy a školské zariadenia na území Žilinskej diecézy prechádzajú na prezenčnú výučbu žiakov podľa Rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021 https://www.minedu.sk/data/att/18657.pdf Ich prevádzka sa riadi manuálom zverejneným na stránka MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/data/att/18667.pdf.

       Rodič musí vypísať a podpísať Čestné vyhlásenie. Ráno ho žiak odovzdá pri vstupe do školy. Rodičia, ktorí si ho doma nemajú ako vytlačiť, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy. Prílohou tohto vyhlásenia má byť kópia o negatívnom teste na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke. Túto prílohu škola nemusí kontrolovať, avšak zákonný zástupca bude po podpísaní tohto vyhlásenia niesť trestnoprávnu zodpovednosť za prípadné uvedenie nepravdivých údajov. Vo vlastnom záujme, ak nemáte výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať...

       Ak príde dieťa do školy samé a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie, rodič bude kontaktovaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť.

       Organizačné informácie k nástupu do školy

       Školská jedáleň bude od 8.2. fungovať. Na stravu prihlasujeme všetky deti z 1.stupňa, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania), že dieťa 8.2.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď vedúcej ŠJ alebo svojej triednej pani učiteľke čím skôr, najlepšie v priebehu víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ bude v najbližších dňoch posielať mail o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       Školský klub detí bude fungovať od 6:30 do 16:00. V pondelok ráno bude vstup do školy cez vrátnicu a vestibul – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov, od utorka deti budú do školy prichádzať žiackym vchodom cez šatne. Ráno prídu deti do svojich tried a tam sa budú zdržiavať do začiatku vyučovania. Pani vychovávateľky budú na chodbách a budú dohliadať nad deťmi v triedach. Tento systém nám na škole fungoval minulú jeseň 2020.

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dve rúška (jedno nasadené, druhé náhradné), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení rúška – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Ak rúško nedrží alebo neprilieha – skráťte gumičky, alebo ho vymeňte za vhodnejšie. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma! Upozorňujem vás aj na nevhodné vzory a nápisy na rúškach – také deťom ani nedávajte.

       Rozvrh je taký, ako platil do 18.12.2020.

       Manuálu Návrat do škôl 8.2.2021 zo stránky MŠVVaŠ SR vyplýva:

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

       1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

       2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

       3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

       4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

       Uvádzame v akých prípadoch má zákonný zástupca nárok na OČR alebo pandemickú OČR. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:

       - im bola nariadená karanténa/izolácia,

       - ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,

       - ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

       Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu. Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.

        

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Zaymuska na online svätej omši Pápežských misijných diel

      • Spolupráca Zaymusky a Pápežských misijných diel (PMD) trvá už niekoľko rokov. Z našich tradičných školských vianočných trhov sme podporovali misijné diela detí vo svete, zbierali sme poštové známky pre misie, zorganizovali besedu s riaditeľom Pápežských misijných diel na Slovensku o. Ivanom Kňazem, modlili sme sa v školskej kaplnke pred ikonou Panny Márie, Matky Ticha, misijné projekty sme podporili aj výťažkom z predaja čokoládových tyčiniek...

       Každú nedeľu vysiela o. Ivan z Kaplnky Svetla v sídle PMD v Bratislave o 11:00 svätú omšu pre deti. Aj počas nej prináša na Slovensko príchuť misií - vysvetľuje, ako prebiehajú niektoré časti svätej omše v Afrike či v Ázii, ponúka deťom možnosť zapojiť sa jednoduchými aktivitami do života univerzálnej Cirkvi.   

       V nedeľu 17.1. vyzval deti, aby nahrali jednoduché video vyznanie, v ktorom by povedali o tom, že náš krst je darom a že Boh nás má rád. Počas týždňa sa do tejto aktivity zapojilo 36 žiakov 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 2.B a 3.A. Nasledujúcu nedeľu 24.1. bola odslúžená svätá omša nielen za všetkých online prítomných, ale aj za všetky zapojené deti a ich rodiny. O. Ivan Kňaze pozdravil špeciálne našu Zaymusku (klik na spustenie videa), z ktorej mu prišlo najviac videí. Po jej skončení youtube kanál Pápežských misijných diel zverejnil spoločné 7 minútové video so všetkými zapojenými deťmi. Mgr. Ivana Kačurová 

      • Vzdelávame sa i počas pandémie

      • Dňa 19.1.2021 sa uskutočnil online workshop pre učiteľov Zaymusky. Bol zameraný na zlepšenie komunikačných zručností pedagógov a odborných zamestnancov. Tento workshop viedla psychologička, odborníčka na arteterapiu, Mgr. Bronislava Plešková. Projekt, ktorý na Zaymuske vznikol za účelom skvalitnenia práce so žiakmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, podporila Nadácia pre deti Slovenska z programu Kto chýba? Mgr. Jana Hanuliaková 

      • ŠKD a ŠJ od 18.1.2021 v prevádzke v obmedzenom režime

      • Na základe odporúčania ministra školstva a so súhlasom nášho zriaďovateľa, je od 18.1.2021 na Zaymuske v prevádzke ŠKD a ŠJ pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje home office.

       Naša škola chce aj týmto spôsobom pomôcť v boji proti pandémii COVID-19. Chceme vyjadriť vďaku a rešpekt všetkým, ktorí pre nás ostatných pracujú a riskujú v prvej línii... 

       Počas prevádzky našich zariadení dodržiavame prísne epidemiologické opatrenia a od stredy 27.1. je povinnosťou rodiča prítomného žiaka preukázať sa aj negatívnym antigénovým testom z posledného celoplošného skríningu (alebo potvrdením o prekonaní COVIDu nie starším ako 3 mesiace). 

      • Vyhodnotenie Vianočnej súťaže ŽŠR

      • Milí Zaymusáci. Ešte počas vianočných prázdnin sme Vás na stránke školy informovali o súťaži ,,Nakresli alebo odfoť, ako kreatívne tráviš tohtoročné vianočné prázdniny.” Do súťaže sa zapojilo naozaj veľa žiakov, čo nás veľmi potešilo. Posielali ste nám fotografie a kresby rôznych aktivít, ktorými ste trávili prázdninový čas. Napríklad upratovanie, zbieranie odpadkov v prírode, turistika, lyžovanie, štiepanie dreva či bicyklovanie. Iní z vás zasa využili voľný čas v podobe kreslenia, hry na klavíri, husliach či gitare, pečenia perníčkov a koláčikov, zdobenia stromčeka, vyrábania, pletenia alebo aj hrania spoločenských hier. 

       Všetky vaše fotky a kresby sme si dôkladne prezreli a vyžrebovali sme dvoch víťazov: Daniel Štefanec (1.B) a  Paulínka Čižmáriková (5.A). Víťazi dostanú malú odmenu, keď sa vrátime do školy. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.  Vaša Žiacka školská rada

      • Medzigeneračný workshop s Univerzitou 3. veku

      • Dňa 17.12.2020 sa uskutočnil ďalší medzigeneračný workshop, tentokrát v 6.B triede na tému Zábavné experimenty. Spolupráca Zaymusky a Univerzity tretieho veku má už svoju tradíciu. Avšak po prvýkrát sa workshop konal online, prostredníctvom programu zoom meeting.

       Koordinátorka Univerzity 3. veku pani Janka Trabalíková viedla online hodinu spoločne so svojimi študentkami Evkou a Gabikou. Celý workshop sa niesol v znamení fyzikálnych pokusov zasadených v rozprávkovom príbehu. Žiaci pri riešení pokusov mali možnosť prejaviť svoju fantáziu, ale i skúsenosti z bežného života, pretože na pokusy sa využívali najmä predmety z domácnosti. Všetci žiaci 6. B triedy na tejto online hodine získali vedomosti potrebné pre ich ďalšie štúdium fyziky v 6. ročníku a najmä dobrý pocit, ktorý sa prejavil na ich usmiatych tvárach. Ďakujeme pánovi riaditeľovi za sprostredkovanie online workshopu. Mgr. Lenka Kubová

      • Návrat do škôl 2021

      • Ministerstvo školstva v tejto chvíli (4.1.2021, 18:30) zverejnilo predbežný návrh otvárania škôl v januári - ide zatiaľ len o predbežný návrh rezortu školstva:

       Od 4. januára materské školy pokračujú v aktuálnom režime, v ktorom sú buď uzatvorené alebo fungujú pre kritickú infraštruktúru či rodičov, ktorým vyplýva z povahy práce, že ju nemôžu vykonávať z domu. Pre základné a stredné školy pokračujú do 10. januára prázdniny.

       Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Otvorené budú len materské školy pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu. „Zriaďovateľom odporúčame otvoriť školské kluby detí najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Od 11. do 18. januára bude vyplácaná pandemická OČR. Zriaďovateľom zároveň odporúčame pretestovať všetkých zamestnancov, pričom náklady im budú preplatené,“ upresnil minister školstva.

       Situácia by mohla podľa plánu od 18. januára vyzerať nasledovne:

       Otvorené budú materské školy, obnoví sa aj vyučovací proces pre prvý stupeň základných škôl a špeciálne školy. Rezort školstva odporúča pretestovať rodičov aj zamestnancov. Rodičia naďalej môžu v tomto čase ospravedlniť dieťa na 5 vyučovacích dní po sebe. V prípade potreby tak môže žiak ostať doma až do konca lockdownu. Druhý stupeň základných škôl a stredné školy pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Otvoriť sa môžu aj končiace ročníky stredných škôl, a to za predpokladu pretestovania žiakov a zamestnancov školy v závislosti na príslušnej vyhláške ÚVZ SR.

       Po ukončení lockdownu od 25. januára budú otvorené materské školy v štandardnom režime ako aj prvý stupeň základných škôl. Rezort školstva odporúča pre materské školy a prvý stupeň základnej školy pretestovanie zamestnancov a rodičov.

       Druhý stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, pričom ÚVZ SR vyhláškou určí pretestovanie žiakov druhého stupňa základnej školy a zamestnancov školy.

       Otvorené budú aj stredné školy, taktiež za podmienok pretestovania študentov a zamestnancov školy podľa vyhlášky ÚVZ SR. Aj z tohto dôvodu sa plošné pretestovanie presunulo na 22. – 24. januára 2021.

       Zároveň je potrebné zdôrazniť, že tieto podmienky sú predbežné a závisieť budú od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

       KLASIFIKÁCIA

       Vzhľadom na aktuálnu situáciu sa upravili aj niektoré pravidlá pri klasifikácii žiaka. „Termín na vyskúšanie a hodnotenie za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca. Učitelia tak nemusia prvé týždne po otvorení škôl mať pocit, že treba „naháňať známky.“ Nie je to potrebné. Ak má žiak známky z prvého polroku a je potrebné, aby získal ďalšiu známku, je možné ho do 31. marca hodnotiť,“ povedal minister školstva. Následne bude žiakovi táto známka zapísaná do prvého polroka a bude mu uzavretá konečná známka za prvý polrok.

       TESTOVANIE PRE 5. A 9. ROČNÍK

       „Čo sa týka testovania piatakov a deviatakov, testovanie sa pre žiakov 5. ročníka ruší. Pre žiakov 9. ročníka sa uskutoční v termíne 9. – 10. júna s náhradnými termínmi 24. júna a 25. júna,“ priblížil minister školstva.

       PRIJÍMACIE KONANIE

       Zmeny nastali aj pri termínoch na prijímacie konanie na stredné školy. Štandardné prijímacie skúšky sa budú konať v prvom termíne 3. mája (podľa potreby aj 4. mája 2021). V druhom termíne sa uskutočnia 10. mája (alebo podľa potreby 11. mája).

       Talentové prijímacie skúšky sa uskutočnia v prvom termíne 5. mája (podľa potreby aj 6. a 7. mája 2021). V druhom termíne 12. mája (prípadne 13. a 14. mája).

        

      • Vianočná súťaž žiackej školskej rady

      • Milé spolužiačky a spolužiaci.

       Žiacka školská rada Vás pozýva zapojiť sa do súťaže - Nakresli alebo odfoť, ako kratívne tráviš tohtoročné vianočné prázdniny. Súťaž trvá od pondelka 28.12.2020 do nedele 10.1.2021. Na vašich obrázkoch alebo fotkách môže byť čokoľvek, čo neubližuje, nezosmiešňuje, ale je to zaujímavé a kreatívne, napríklad: ako pomáhate svojim rodičom pri pečení perníčkov, pri upratovaní, odfoťte prírodu...

       Z vašich kreatívnych nápadov vylosujeme dvoch víťazov, ktorí budú odmenení. Fotku pošlite špeciálnej pedagogičke p. Janurovej na EduPage alebo na e-mail: ivana.janurova@zaymuska.sk.

       Tešíme sa na vaše kreatívne kresby a fotky. Vaša žiacka školská rada

      • Požehnané Vianoce!

      • Milí kolegovia, rodičia, žiaci.

       Dovoľte mi popriať Vám všetkým hlboké prežitie Vianočných sviatkov a požehnané rodinné spoločenstvo. 

       Reklamy na nás zo všetkých strán útočia, že to najdôležitejšie na Vianociach sú jedlo, svetielka, darčeky na poslednú chvíľu – čím viac a čím veľkolepejšie... Ja nám všetkým prajem, aby sa nám podarilo to, prečo sú Vianoce Vianocami: prijať Ježiša Krista.

       Do nášho srdca nech prinesie túžbu byť ako On a napodobňovať Ho v skutkoch Lásky,
       do našich vzťahov nech cez nás prinesie pozornosť, nehu a dobroprajnosť,
       do našich rodín nech cez nás prinesie pokoj, zdravie a radosť z darovania sa,
       do našej spoločnosti nech cez nás prinesie jednotu, obetavosť a pravé hodnoty,
       do našej školy nech cez nás prinesie radosť, ochotu budovať spoločenstvo, úctu a rešpekt k sebe navzájom.

       Požehnané sviatky narodenia nášho Boha, nech nikto v našom okolí nie je sám a nech vás naplní radosť z nádeje v Dobro a Lásku.

       Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Karanténa triedy 4.A

      • Na základe pokynu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline je trieda 4.A z dôvodu potvrdenia pozitívneho prípadu COVID-19 jedného jej žiaka od 16.12.2020 v domácej karanténe a jej výučba prebieha dištančne do 18.12.2020.

       Pripomíname, že v pondelok 21.12.2020 a v utorok 22.12.2020 sú z rozhodnutia Ministerstva školstva PRÁZDNINY pre všetkých žiakov.

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

      • V tomto roku prebiahal už tretí ročník celoslovenskej akcie Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ide o  spôsobenie radosti osamelým seniorom v domovoch dôchodcov, ktorým niekto neznámy pripaví krabicu plnú lásky - drobností, ktoré ich potešia. Často to pre nich býva jediný darček, ktorý si pod stromčekom nájdu. 

       Na Zaymuske sa do prípravy krabíc zapojilo viac ako 30 žiakov a pedagógov a ich darčeky sme osobne zaviezli na určené zberné miesta. Z nich krabičky putovali do zariadení: Domov vďaky Rajec, CSS Turie,  DSS v Čadci  a Diecézna katolícka charita v Žiline. 

       Okrem praktických darčekov boli v krabičkách aj drobnosti ako krížovky, hrnčeky, či osobné listy žiakov pre neznámych starkých. Ale predovšetkým bolo v krabičkách veľa lásky, pretože o tú v tomto krásnom a požehnanom charitatívnom projekte šlo.

       Ďakujeme všetkým, ktorí sa zbierky akýmkoľvek spôsobom zapojili a vyprosujeme pre nich hojné Božie požehnanie. PaedDr. Janka Ďaďová a Mgr. Ivana Kačurová. 

      • Advent na Zaymuske

      • Symbolom tohtoročného Adventu na Zaymuske je svetlo betlehemskej hviezdy. Tak, ako hviezda ukazovala mudrcom cestu do Betlehema, tak symbolicky spolu so slovami Sv. Písma sprevádza deti v príprave na Vianoce.

       Počas jednotlivých týždňov si žiaci prvého stupňa pripomínajú udalosti, ktoré predchádzali príchodu nášho Pána. Následne majú určený konkrétny skutok, či úmysel, za ktorý sa majú počas daného týždňa modliť. Svoje modlitby, dobré skutky a účasť na sv. omšiach si maľujú na šaty anjelov, aby na konci Adventu vytvorili "Anjelský chór", ktorý bude hlásať "Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

       Žiaci na druhom stupni si vyrábali vlastné adventné kalendáre, ktoré ich až do Vianoc budú pozývať ku konaniu dobrých skutkov, k modlitbe a k zdržanlivosti od rôznych "lákadiel".  Taktiež venovali čas modlitbám a pomoci iným pri aktivite "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok" alebo v akcii "Pošli pohľadnicu".  PaedDr. Janka Ďaďová a Mgr. Ivana Kačurová 

      • Mikuláš na Zaymuske

      • Svätý Mikuláš sa štvrtého decembra so svojimi anjelmi celý deň venoval deťom v Zaymuske. Na začiatku nebeská výprava v zúženom počte obehla všetky triedy na prvom stupni, potešila deti a ich učiteľov radostným príbehom, sladkosťami, srdiečkami a trblietkami. Mikuláš si s úsmevom vypočul milé básničky od detí a odmenil poslušných žiakov balíčkom sladkostí.

       Poobede sa vydal na chodby školy a navštívil aj pani upratovačky, pani kuchárky a pani učiteľky v zborovni. Matúš Buček, 9.B. 

       Ďakujeme žiakom 9.B triedy za obrovskú radosť, ktorú priniesli do tried našej školy.  

      • Adventné aktivity v ŠKD

      • V čase adventu naše domácnosti skrášľuje na stole adventný veniec a často aj vianočná ruža. Adventný čas je časom stíšenia sa vo svojom vnútri, ktoré by sa malo naplniť pokojom, ako aj radosťou z očakávania narodenia Ježiška. Toto obdobie máme všetci veľmi radi, tak deti, ako aj dospelí. My, deti 3.B a 3.A, sme si začiatok adventu v ŠKD spestrili aj výrobou adventných venčekov, ktorými sme si vyzdobili triedu a dali si predsavzatie, že v tomto čase budeme k sebe milší, priateľskejší a vľúdnejší. 

       Deti sa veľmi tešili na prichádzajúci sviatok sv. Mikuláša, ktorý majú vo veľkej obľube. Tento deň sme venovali výrobe Mikulášov, na čo sme použili rôzne zaujímavé techniky. Tieto výrobky zdobili naše triedy a interiér školy.

       Deti z 3.B vyrábali z kartónov BETLEHEM, ktorý je krásnou ozdobou na chodbe a pripomína nám prichádzajúci radostný čas narodenia Ježiška. Prajeme všetkým požehnaný adventný čas. Mgr. Jaroslava Bielečková

      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa cez Edupage

      • Milí rodičia,

       potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa sa dá vypísať už aj elektronicky cez Edupage. Vypísať ho môžete z rodičovského účtu (rovnako ako elektronickú ospravedlnenku). Po odoslaní elektronického vyhlásenia už nemusíte vypisovať dokument v papierovej forme.

       Návod ako podať potvrdenie pre webovú verziu Edupage nájdete tu: https://help.edupage.org/?p=u38/u178/u1132&lang_id=2

       Návod pre aplikáciu Edupage v mobile:

       Na úvodnej stránke v menu sa nachádza ponuka Žiadosti/Vyhlásenia. Následne vľavo dole nájdete Pridať žiadosť/vyhlásenie. Vyberte Vyhlásenie o bezinfekčnosti, vyplňte dátum (deň, keď sa dieťa vracia do školy) a odošlite.