• Novinky

      • Tehlička 2021 – Poďakovanie

      • Chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa zapojili do celoslovenského projektu Tehlička pre misie a finančne prispeli kúpou tehličky alebo priamo na účet tohto projektu v Jakutsku. Na našej škole sa vyzbieralo 132 eur. 

       Za všetkých darcov slúžili saleziáni v Aldane sv. omšu 14. 4. 2021 o 7.00 hod. Všetkým darcom úprimne ďakujú za ich milodary i za modlitby a obety. 

       Doteraz sa na tento projekt vyzbieralo cez 60 000,- eur v rámci celého Slovenska. 

       Nech náš dobrý Boh bohato odmení všetkých, ktorí sa s láskou a obetou zapojili do tohto projektu a pomohli tým, ktorí to potrebujú. Mgr. Katarína Križňanová 

       Špeciálne by sme chceli oceniť Martinka B. z 1.B triedy, ktorý na Tehličku venoval celé svoje nazbierané úspory. Všetkých nás touto nezištnosťou, dobrým srdcom a aj pre neho veľkou obetou veľmi prekvapil, potešil a inšpiroval... 

      • Povinnosti pri nástupe do školy od 3.5.2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

       Od pondelka 3.5.2021 pri nástupe do školy nebude nutné dokladovať negatívny test zákonného zástupcu, ani negatívny test žiaka druhého stupňa.

       Zákonný zástupca však musí vypísať vyhlásenie o bezinfekčnosti - najlepšie cez Edupage Vyhlásenie č.8. Je v prílohe tohto článku, bude k dispozícii aj ráno pri vstupe do školy. Postup pri vypisovaní vyhlásenia cez Edupage je v predchádzajúcom článku.

       Bez tohto vyhlásenia nebudeme môcť žiaka vpustiť medzi ostatné deti do triedy. Prosíme všetkých rodičov, aby si túto jedinú povinnosť splnili

       Žiaci prvého stupňa prichádzajú v pondelok do školy cez vestibul, žiaci 8. a 9. ročníka cez žiacky vchod do šatní z ulice Komenského, žiaci 5. - 7. ročníka cez vchod zo školského ihriska okolo zborovne. Od utorka už všetci cez žiacky vchod k šatniam. 

       Pripomíname žiakom ich povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest podľa stále platných usmernení, povinnosť prezúvania sa, nosenia vhodného oblečenia a slušného správania. 

      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez EDUPAGE!

      • Vážení rodičia.

       Pri pondelkovom nástupe detí do školy je "zatiaľ" potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu žiaka.

       Prosíme Vás o zadanie tohto vyhlásenia pre školu cez EDUPAGE. Postup:
       1. Po prihlásení do EDUPAGE si zvolíte Žiadosti/Vyhlásenia.
       2. Červeným "pluskom" pridáte nové.
       3. Vyberiete "Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu" 1.stupeň = 11a, 2.stupeň = 8a
       4. V samotnom vyhlásení vyplníte všetky potrebné políčka, nahráte prílohy a vyberiete zelené tlačidlo "Uložiť". Ak sa rozhodnete nepriložiť kópie negatívnych testov alebo kópie potvrdení výnimiek, je nevyhnutné tieto predložiť k nahliadnutiu v pondelok ráno pri vstupe žiakov do školy!!!

       V pondelok 26.4.2021 sa vstupuje do školy: 1. stupeň cez vestibul, 5.-7.ročník cez vchod k zborovni zo školského ihriska pri Auparku, 8. - 9.ročník cez žiacky vchod od Komenského ulice. Ďalšie dni už všetci cez žiacky vchod do šatní. Nezabudnite si odčipnúť príchod do školy!

       Keď žiak prichádza do školy po víkende až v utorok alebo neskôr, je povinný odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti a príslušné kópie potvrdení dozorkonajúcemu učiteľovi hneď pri vstupe do školy. 

      • Od 26.4.2021 začne prezenčná výučba aj pre žiakov 5., 6. a 7. ročníka

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

        Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne Zaymuska prechádza od 26.4.2021 na prezenčnú výučbu aj pre ročníky 5. - 7. 

          Rodič musí vypísať Čestné vyhlásenie, najlepšie elektronicky cez Edupage - Vyhlásenie 8a (postup je vysvetlený v predchádzajúcom článku na našom webe, link na wordovské tlačivo je na konci článku). Ak sa vám to elektronicky nepodarí, vypíšte papierovú formu. Rodičia, ktorí doma nemajú možnosť tlače, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy.

            Prílohy tohto vyhlásenia sú:

       1. kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 dieťaťa nie staršieho ako 7 dní (ak máte výsledok z kloktania na škole, priložte ten, pretože škola nedostáva informáciu o konkrétnych výsledkoch žiakov),

       2. kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti, z testu nie staršieho ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 180 dní alebo potvrdenie o druhom očkovaní Pfizer/Moderna, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní alebo potvrdenie o prvom očkovaní Astra Zeneca, od ktorého ubehli aspoň 4 týždne).

       Vo vlastnom záujme (a rešpektujúc právo ostatných detí na bezpečné prostredie školy), ak nemáte platnú výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať... 

       Ak príde do školy dieťa a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie 8a a potrebné prílohy k nahliadnutiu (a nebudú odovzdané ani elektronicky), nebude môcť ísť do školy.

       Organizačné informácie k nástupu do školy:

       Školská jedáleň (ŠJ) bude od 26.4. k dispozícií všetkým prihláseným stravníkom. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetky deti, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania alebo kvôli karanténe...), že dieťa 26.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ alebo sa odhláste na webe strava.cz. Urobte tak čím skôr, najlepšie do konca víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom už funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ vás bude v najbližších dňoch informovať o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       V pondelok ráno bude vstup do školy pre žiakov 5.-7. ročníka cez vchod k zborovni zo školského ihriska – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov (resp. o výnimkách), od utorka deti budú do školy prichádzať už žiackym vchodom cez šatne.

       Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch interiérov budov používať za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku - respirátor, rúško, šatku, šál a pod. 

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dve rúška (jedno nasadené, druhé náhradné), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení rúška/respirátora – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma!

       Rozvrh pre žiakov bude upravený a zverejnený na stránke školy najneskôr cez víkend.

       Chcem Vás všetkých poprosiť o komunikáciu so školou a vždy, keď sa u Vás doma vyskytne pozitívny prípad COVIDu, resp. musí dieťa ostať v karanténe, aby ste to nahlásili minimálne triednemu učiteľovi.

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

       V prípade, ak žiak (alebo zákonný zástupca žiaka) neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa žiak nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
       • im bola nariadená karanténa/izolácia,
       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.
      • 8. a 9. ročník od 19.4.2021 nastupuje do školy!

      • Vážení rodičia, milí žiaci.

        Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne Zaymuska prechádza od 19.4.2021 na prezenčnú výučbu žiakov 8. a 9. ročníka. 

          Rodič musí vypísať Čestné vyhlásenie, najlepšie elektronicky cez Edupage - Vyhlásenie 8a (postup je vysvetlený v predchádzajúcom článku na našom webe, link na wordovské tlačivo je na konci článku). Ak sa vám to elektronicky nepodarí, vypíšte papierovú formu. Rodičia, ktorí doma nemajú možnosť tlače, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy.

            Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 dieťaťa aj jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 3 mesiace alebo potvrdenie o druhom očkovaní, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní). Vo vlastnom záujme (a rešpektujúc právo ostatných detí na bezpečné prostredie školy), ak nemáte platnú výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať... 

       Ak príde do školy dieťa a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie (a nebude odovzdané ani elektronicky), nebude môcť ísť do školy.

       V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak škola eviduje neprítomnosť žiaka podľa týchto podmienok:

       1. ospravedlní absenciu žiakovi, ak je táto zákonným zástupcom riadne nahlásená z dôvodu netestovania zákonného zástupcu žiaka a zároveň zabezpečuje kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak zákonný zástupca neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,
       2. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 1, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,
       3. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“. Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné svojich detí ak:
       • im bola nariadená karanténa/izolácia,
       • ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
       • ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.

       Organizačné informácie k nástupu do školy:

       Školská jedáleň (ŠJ) bude od 19.4. k dispozícií všetkým prihláseným stravníkom. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetky deti 8. a 9. ročníka, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania alebo kvôli karanténe...), že dieťa 19.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ alebo sa odhláste na webe strava.cz. Urobte tak čím skôr, najlepšie do konca víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom už funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ vás bude v najbližších dňoch informovať o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       V pondelok ráno bude vstup do školy cez vchod k zborovni zo školského ihriska – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov (resp. o výnimkách), od utorka deti budú do školy prichádzať už žiackym vchodom cez šatne.

       Žiaci 2. stupňa sú povinní v zmysle vyhlášky ÚVZ SR v priestoroch interiérov budov používať „za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) napĺňajúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1.

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dva respirátory (jeden nasadený, druhý náhradný), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení respirátora – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma!

       Rozvrh pre žiakov bude upravený a zverejnený na stránke školy najneskôr cez víkend.

       Chcem Vás všetkých poprosiť o komunikáciu so školou a vždy, keď sa u Vás doma vyskytne pozitívny prípad COVIDu, resp. musí dieťa ostať v karanténe, aby ste to nahlásili minimálne triednemu učiteľovi.

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Zápis na Zaymuske prebieha celý apríl

      • Milí rodičia budúcich prváčikov.

         Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 bude na Zaymuske prebiehať ešte celý apríl 2021. Na školskom webe vyplňte elektronickú prihláškuhttps://zszayza.edupage.org/register/. Tá sa nachádza v hornom menu nad týmto článkom (alebo klikom na predchádzajúci link). Následne si škola s rodičmi telefonicky dohodne v priebehu apríla individuálne stretnutie, na ktorom bude možnosť "dotiahnuť" zápis už aj s budúcimi prváčikmi (odkontrolovanie osobných údajov, odsledovanie individuálnej zrelosti detí, konzultácie ohľadom odkladov...), samozrejme v zmysle aktuálne platných hygienických opatrení. Na tomto individuálnom stretnutí môže škola vydať rozhodnutie o prijatí / neprijatí na školu. To znamená, že dovtedy je potrebné určite vyplniť elektronickú prihlášku...  

         Ak potrebujete škole oznámiť dôležité skutočnosti (plánovaný alebo zvažovaný odklad nástupu do 1.ročníka, správy z vyšetrení CPPPaP, výnimočné talenty Vašich detí, a pod.), urobte tak v záverečnej poznámke.

         Na všetky prihlášky budeme reagovať priebežne počas mesiaca apríl. Prosím, sledujte našu webovú stránku.

         Dajte o Zaymuske vedieť aj Vašim známym, ktorí majú budúcich prvákov alebo aj staršie deti so záujmom o štúdium na našej cirkevnej škole... Ďakujeme za Váš záujem a prajeme Vám všetkým pevné zdravie!

      • Od 12.4.2021 sa 1.stupeň vyučuje prezenčnou formou

      • Vážení rodičia.

          Na základe zlepšujúcich sa epidemických podmienok na celom Slovensku i v našom regióne Zaymuska prechádza na prezenčnú výučbu žiakov prvého stupňa. 

          Rodič musí vypísať Čestné vyhlásenie: https://www.minedu.sk/data/att/18922.docx, najlepšie elektronicky cez Edupage - Vyhlásenie 11a (postup je vysvetlený v staršom článku na našom webe). Ak sa vám to elektronicky nepodarí, vypíšte papierovú formu. Ráno žiak čestné vyhlásenie odovzdá pri vstupe do školy. Rodičia, ktorí si ho doma nemajú ako vytlačiť, ho budú môcť vypísať pondelok ráno pri vstupe dieťaťa do školy. Prílohou tohto vyhlásenia je kópia potvrdenia o negatívnom výsledku testu na COVID-19 jedného zákonného zástupcu žijúceho s dieťaťom v spoločnej domácnosti nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke (potvrdenie o prekonaní COVIDu nie staršie ako 3 mesiace alebo potvrdenie o druhom očkovaní, od ktorého ubehlo aspoň 14 dní). Ak ste potvrdenie o výnimke už škole posielali, škola si ho vie dohľadať. Vo vlastnom záujme (a rešpektujúc právo ostatných detí na bezpečné prostredie školy), ak nemáte  platnú výnimku, aspoň jeden zo zákonných zástupcov sa dajte otestovať... 

       Ak príde dieťa do školy samé a nebude mať so sebou vypísané a zákonným zástupcom podpísané Čestné vyhlásenie (a nebude vypísané ani elektronicky), rodič bude kontaktovaný, aby si dieťa prišiel vyzdvihnúť.

       Organizačné informácie k nástupu do školy:

       Školská jedáleň (ŠJ) bude od 12.4. fungovať. Na stravu škola automaticky prihlasuje všetky deti z 1.stupňa, ktoré chodili na obedy aj v jeseni. Ak sa rozhodnete (napríklad po výsledku testovania alebo kvôli karanténe...), že dieťa 12.4.2021 nedáte do školy, je potrebné to nahlásiť buď telefonicky vedúcej ŠJ alebo sa odhláste na webe strava.cz. Urobte tak čím skôr, najlepšie do konca víkendu. Tak, aby vedúca ŠJ stihla v pondelok skoro ráno urobiť správne objednávky surovín. Potom už funguje odhlasovanie bežným spôsobom. ŠJ vás bude v najbližších dňoch informovať o prípadnom nedostatočnom kredite pri platbách za stravu. Venujte mu náležitú pozornosť, aby vaše dieťa nedopatrením neostalo bez stravy...

       Školský klub detí (ŠKD) bude fungovať od 6:30 do 16:00.

       V pondelok ráno bude vstup do školy cez vrátnicu a vestibul – budú sa preberať čestné vyhlásenia s potvrdeniami o negatívnych výsledkoch testov (resp. o výnimkách), od utorka deti budú do školy prichádzať žiackym vchodom cez šatne. Ráno prídu deti do svojich tried a tam sa budú zdržiavať do začiatku vyučovania. Pani vychovávateľky budú na chodbách a budú dohliadať nad deťmi v triedach. Tento systém nám na škole fungoval aj minulú jeseň 2020.

       Zabezpečte prosím, aby mali deti prezuvky, dve rúška (jedno nasadené, druhé náhradné), poprípade vlastný dezinfekčný gél, ak majú deti problém so školskou dezinfekciou. Poučte deti o správnom nosení rúška – má prekrývať ústa aj nos, nesmie sa z nosa zosúvať každú chvíľu. Ak rúško nedrží alebo neprilieha – skráťte gumičky, alebo ho vymeňte za vhodnejšie. Nesprávnym nosením ohrozujú zdravie a bezpečnosť spolužiakov, učiteľov, seba i vás doma! Upozorňujem vás aj na nevhodné vzory a nápisy na rúškach – také deťom ani nedávajte. Samozrejme, môžu používať aj respirátor.

       Rozvrh je taký, ako platil do 18.12.2020 - bude aktuálne prístupný na Edupage.

       Chcem Vás všetkých poprosiť o komunikáciu so školou a vždy, keď sa u Vás doma vyskytne pozitívny prípad COVIDu, resp. musí dieťa ostať v karanténe, aby ste to nahlásili minimálne triednemu učiteľovi.

       Tešíme sa na všetkých žiakov! Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Požehnané sviatky Víťazstva!

      • Aj keď Veľký týždeň nemôžeme sláviť v chrámoch, vytvorme chrámy Lásky v našich srdciach a domovoch. Do každej vašej životnej reality a skúšky vám vyprosujeme vieru a svetlo Veľkonočného rána. Kolektív CZŠ R. Zaymusa

       Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 1 Kor 1,18

      • Príhovor o. Martina, školského kaplána

      • Milí Zaymusáci,

            vstupujeme do Veľkého týždňa, kedy si nielen pripomíname, ale nanovo prežívame udalosti umučenia a zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Vždy, keď uvažujem o tejto veľkej udalosti, prenesiem sa v myšlienkach k zážitku, ktorý som prežil počas mojich štúdií v Taliansku. Chcem sa s Vami oň v krátkosti podeliť.

            Priznám sa, že nepatrím k veľkým fanúšikom futbalu, ale mnohí mi hovorili, že keď už teda budem Ríme, nesmiem si nechať ujsť pravý, taliansky futbalový zápas na olympijskom štadióne a zažiť tú nefalšovanú emóciu.

            Keď som videl sumu, ktorú si pýtali za lístok, na chvíľu som zaváhal. Povedal som si však, že patrí ku skúsenosti Talianska vidieť aj futbalový zápas a šiel som. Všetkým by som doprial stáť v tom futbalovom kotle. Taliani neostali nič dlžní svojej povesti emotívneho národa. Celé rodiny aj s malými deťmi kričali, skandovali, dvíhali ruky a nahlas povzbudzovali svoj tím. A to ste mali vidieť, keď padol gól. Malá lopta našla svoje miesto v sieti a ľudia skákali, výskali, objímali sa a niekoľko minút nebolo počuť vlastného slova... Cestou domov som si hovoril, že je naozaj zážitok vidieť južanskú povahu v plnej sile.

            Možno sa pýtate, prečo tu kaplán píše o futbale, keď slávime Veľkú noc. V tom istom Taliansku som počas Veľkej noci slúžil ako spovedník v jednom pútnickom mieste  Cascia, kde žila sv. Rita. Bola Biela sobota večer a všetci sme sa chystali na večernú vigíliu vzkriesenia. Bazilika bola plná do posledného miesta. Sv. omša začala v tme a bazilikou sa niesla horiaca svieca. Postupne sa zapaľovali sviece veriacich a čítali sa čítania zo Starého zákona. V jednej chvíli predsedajúci kňaz zaspieval: "Aleluja, Pán Ježiš vstal zmŕtvych!" Pozrel som sa  po ľuďoch a nič. Žiadna emócia, žiadna radosť v tvári, žiaden potlesk, žiadne skákanie... Vtedy som sa sám seba pýtal: ,„Čím to je, že keď malá neživá lopta prejde bránou, ide spadnúť štadión, a tu sa ohlási najväčší gól v dejinách ľudstva a nič, žiadna emócia, žiadna radosť...???“

            Niekde nastala chyba, a preto pozývam nás všetkých, aby sme sa spoločne počas tohtoročnej Veľkej noci vybrali hľadať radosť, ktorú nám všetkým Ježiš svojím zmŕtvychvstaním daroval:

       - radosť z toho, že nám každý deň hovorí, že sme preňho dôležití,

       - radosť z toho, že nám odpúšťa naše chyby a hriechy,

       - radosť z toho, že nám nič nechce vyčítať, ale volá nás začať nanovo,

       - radosť z toho, že počuje každú našu modlitbu,

       - radosť z toho, že sa ho nemusíme báť,

       - radosť z toho, že ho môžeme volať priateľom,

       - radosť z nového života spolu s ním,

       - radosť z toho, že po smrti ide všetko ďalej,

       - radosť, z toho, že ho poznáme,

       - radosť z toho, že je jednoducho skvelý a úžasný...

            O tom je Veľká noc, že Ježiš nám chce nanovo povedať a zopakovať, že nás má rád a že sa na tom nikdy nič nezmení. On to dokázal nielen slovom, ale aj svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním. Na Veľkú noc nás volá k novému životu, k životu vo svetle a jeho pokoji.

            Chcem Vám vyprosovať k Veľkej noci jeho blízkosť a keď budete pozerať na kríž, spomeňte si na futbalovú loptu... Už nikto nedá v dejinách väčší gól ako On. Ja mu k tomu zatlieskam a aj si poskáčem od radosti :) a vôbec sa za to nehanbím. Kto sa pridá? :)

       S požehnaním +, kaplán Martin

      • Všetko najlepšie, milí učitelia!

      • Pri príležitosti dňa učiteľov Vám ďakujem za Vašu kvalitnú a obetavú prácu a prajem Vám veľa tvorivých síl, pedagogického optimizmu a kumštu, trpezlivosti a Božieho požehnania, aby ste aj naďalej v našich žiakoch vzbudzovali lásku k vzdelaniu, múdrosti a hodnotám, ktoré robia tento svet lepším a krajším. Všetko najlepšie!

       S vďakou a úctou, Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy. 

      • Zaymuska ostáva zatvorená aj vo Veľkom týždni

      • Vážení rodičia.

       Žilina má na COVIDovom semafore aj v budúcom týždni čiernu farbu. Po telefonických konzultáciách s RÚVZ Žilina rozhodujem o prerušení prezenčného vyučovania pre VŠETKÝCH žiakov na CZŠ R. Zaymusa aj v dňoch 29.3. – 31.3.2021. V dňoch 1.4. - 6.4.2021 sú na celom Slovensku Veľkonočné prázdniny. 

       Predpokladáme, že s obnovou prezenčného vyučovania na Zaymuske začneme po Veľkej noci od stredy 7.4.2021 pre žiakov 1. stupňa, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre. Presné podmienky návratu žiakov do školy zverejníme na webe školy po ich oficiálnom oznámení Ministerstvom školstva SR a RÚVZ Žilina. 

       Sv. Jozef, patrón a ochranca rodín, oroduj za nás!

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Veselšia Zaymuska

      • V škole momentálne nie sú žiaci, ale to neznamená, že sa tu nič nedeje. Naopak! Čas karantény sme využili aj na to, aby ste sa po skončení dištančného vyučovania mohli vrátiť do veselšej školy. Na chodbách pribudli farebné nálepky, ktoré priam lákajú zahrať sa a zaskákať si...
       Chýbate tu hlavne VY, milí naši žiaci! Už sa na vás všetkých tešíme!

      • Obnovme si katedrálu!

      • Milé kolegyne a kolegovia z katolíckych škôl Žilinskej diecézy, milí rodičia a žiaci!

       Určite ste postrehli aj prostredníctvom časopisu Naša Žilinská diecéza, že oprava katedrálneho chrámu Najsvätejšej Trojice v Žiline značne pokročila. Naši žiaci si katedrálu vymaľovali podľa svojich predstáv vo výtvarnej súťaži, ktorá prebehla minulý rok. Bolo by pekné a osožné, keby sme k dielu priložili svoje ruky aj my. Príspevkom vo výške hodinového platu alebo celodenného platu alebo akejkoľvek inej sumy na transparentný účet vytvorený pre opravu katedrály, by sme na tejto obnove mali aj my svoj podiel.

       Ak máte možnosť, zapojte sa do akcie „Obnovme si  katedrálu!“ príspevkom na transparentný účet v Slovenskej sporiteľni, a.s.: SK76 0900 0000 0051 6809 6264 (https://www.transparentneucty.sk/#/ucet/SK7609000000005168096264)
       alebo na bežný účet v Tatrabanke, a.s.:  SK97 1100 0000 0026 2586 5679
       alebo cez: https://www.dcza.sk/sk/dokumenty/obnova-katedraly-najsvatejsej-trojice/podporte-obnovu a povzbuďte a pozvite aj svoju širšiu rodinu, priateľov či známych. (Do správy pre prijímateľa môžete uviesť heslo: Obnovme si katedrálu!)

       Katolícke školy Žilinskej diecézy

       "Kto seje štedro, štedro bude aj žať. Lebo veselého darcu miluje Boh!" (2 Kor 9, 6-7) 

        

      • Dištančné vyučovanie pre všetkých žiakov školy aj v týždni 22.3. - 26.3.2021

      • Vážení rodičia.

       Vzhľadom na veľmi zhoršenú pandemickú situáciu v okrese Žilina, po telefonických konzultáciách s RÚVZ Žilina, rozhodujem o prerušení prezenčného vyučovania pre VŠETKÝCH žiakov na CZŠ R. Zaymusa aj v týždni 22.3. – 26.3.2021. Pre všetkých žiakov je zabezpečená dištančná výuka.

       Rozhodujem tak aj vzhľadom na vydané viaceré karanténne opatrenia týkajúce sa žiakov, ale aj pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Tiež na základe výzvy odborníkov maximálne obmedziť mobilitu občanov, obzvlášť v Žiline a práve v tomto čase.

       Sv. Jozef, patrón a ochranca rodín, oroduj za nás!

       Mgr. Radoslav Kačur

      • Darujte Zaymuske 2% zo svojich daní

      • Vážení rodičia.
       Dovoľujeme si Vás pozvať k spolupráci na zmene našej školy. Všetci vieme, že financovanie škôl štátom nedáva veľký priestor pre každoročné zveľaďovanie priestorov školy, jej vybavenia, i materiálneho zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu. Možnosť darovať 2% z daní je možnosťou pre rodičov, zamestnancov i podporovateľov školy pomôcť pri premene Zaymusky na "krajšiu a lepšiu školu"
       V hornom menu nášho webu nájdete v položke 2% dane návod i potrebné tlačivo. V mene všetkých žiakov Vám vyslovujeme veľké Pán Boh zaplať

      • Prerušenie prezenčného vyučovania pre všetkých žiakov od 15.3.2021

      • Vážení rodičia. Vzhľadom na výskyt viacerých pozitívnych prípadov COVID-19 (žiakov i zamestnancov), nahlásených škole počas víkendu, riaditeľ školy rozhodol o prerušení prezenčného vyučovania pre všetkých žiakov, teda aj pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry.

       Riaditeľ tak rozhodol na základe platného Školského COVID semaforu z dôvodu ochrany zdravia žiakov a ich rodín a zamestnancov školy.

       V pondelok, po prejednaní vzniknutej situácie s RÚVZ Žilina, bude riaditeľ informovať o ďalšom postupe školy. Dovtedy celá škola prechádza na dištančné vyučovanie. Obedy sú automaticky zrušené všetkým pôvodne nahláseným stravníkom.

       Želám všetkým pevné zdravie a vyprosujem Božie požehnanie.

       Mgr. Radoslav Kačur, riaditeľ školy

      • Prerušenie prezenčného vzdelávania na 1.stupni od 15.3.2021

      • Vážení rodičia.

       Od pondelka 15.3.2021 prechádza aj prvý stupeň CZŠ R. Zaymusa na dištančnú formu vyučovania. Prezenčná forma ostáva zachovaná pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry (zdravotnícky personál, policajti, hasiči, vojaci, zamestnanci sociálnych zariadení, zamestnanci strategických podnikov, pracovníci predajní so životne nevyhnutnými potrebami).

       Rovnako rozhodlo aj mesto Žilina o školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Pristupujeme k tomuto kroku na základe odporúčania Riaditeľa RÚVZ Žilina a záverov zo zasadnutia Krízového štábu pri okresnom úrade v Žiline. Nakoľko sa epidemická situácia v Žiline zhoršuje, jednotný postup žilinských škôl pri znižovaní mobility obyvateľov je nanajvýš potrebný.

       Sociálna poisťovňa nám potvrdila, že pri tomto prerušení na základe odporúčania Raditeľa RÚVZ Žilina bude uznávať pandemické OČR.

       Všetkých žiakov odhlasujeme od 15.3. z obedov! Prosíme rodičov, ktorí spadajú do uvedenej kritickej infraštruktúry, aby bezodkladne nahlásili svoj záujem o ŠKD a ŠJ vedúcej ŠKD Mgr. Jaroslave Bielečkovej. Organizácia vyučovania na škole bude prebiehať ako v januári, teda v triedach sa budú žiaci pripájať na dištančné vzdelávanie, kde bude pri nich zabezpečený pedagogický dozor.

       ŠKD bude prebiehať od 7:30 do 15:30. Detaily o priebehu klubu Vám poskytne p. Bielečková – cez Edupage aj počas víkendu.

       V pondelok je potrebné okrem vypísaného vyhlásenia o bezinfekčnosti zákonného zástupcu (môžete aj cez Edupage), mať aj negatívny test nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o platnej výnimke (tí, ktorí ste ho už posielali cez Edupage – nemusíte).

       Ďakujem za pochopenie a prajem vám pevné zdravie.

       S pozdravom a úctou, Mgr. Radoslav Kačur

      • Režim prevádzky CZŠ R. Zaymusa od 8.3. do 12.3.2021

      • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že

       od pondelka 8.3.2021 pokračuje na 1. stupni prezenčná forma vzdelávania
       a na 2. stupni dištančná forma vzdelávania.

       Podľa rozhodnutia ministra školstva sa má v rámci obmedzenia mobility obyvateľov zachovať prezenčné vyučovanie na prvom stupni základných škôl prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

       Keďže škola má dostatočné kapacity na vyučovanie všetkých žiakov na 1. stupni, rozhodnutie je na vás - zákonných zástupcoch detí. Vy zvážte, či zhoršujúca sa epidemiologická situácia v žilinskom regióne je vážnym dôvodom pre to, aby ste nechali vaše dieťa doma na dištančnom vzdelávaní.

       Minister školstva svojim Rozhodnutím č. 2021/10079:2-A1810 s účinnosťou od 8.3.2021 a na základe nového manuálu Návrat do škôl k 8.3.2021 https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ nariadil zákonnému zástupcovi žiaka odovzdať pri rannom filtri pred nástupom žiaka 1. stupňa ZŠ do školy aktualizované čestné vyhlásenie - Príloha č.11a - Čestné vyhlasenie.docx alebo Príloha č.11c - Čestné vyhlásenie.docx. (Príloha č. 11c sa týka rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce; nevyžaduje sa potvrdenie zamestnávateľov, ale iba čestné vyhlásenie zákonných zástupcov).

       Škola odporúča toto Čestné vyhlásenie vyplniť v elektronickej podobe cez EDUPAGE. Vyhlásenia sa nachádzajú v časti Žiadosti/Vyhlásenia. Rodič zváži, ktoré z nich (11a alebo 11c) sa ho týka, a to potom vyplní. (Návod na elektronické vyplnenie Vyhlásenia bol zverejnený na tomto webe minulý týždeň.)

       Čiže keď Vyhlásenie vyplníte elektronicky, nemusíte ho už odovzdať pri rannom filtri na papieri! Nezabudnite priložiť prílohu - negatívny test zákonného zástupcu. Ak máte platnú výnimku, ktorú ste doložili pri poslednom nástupe detí do školy - nemusíte ju znova prikladať.

       Ak sa vaše dieťa nezúčastní vyučovania, nezabudnite ho odhlásiť z obeda (v pondelok najneskôr do 6:30)!

       V pondelok sa vstupuje do školy cez vestibul, v ďalšie dni už deti vstupujú do školy žiackym vchodom cez šatne. Ak nastúpia žiaci do školy až od utorka (alebo neskôr), odovzdajú príslušné vyhlásenie dozoru pri vchode. 

       Školský klub i školská jedáleň fungujú tak, ako doteraz.

      • Oznam o karanténe triedy 4.B

      • Z dôvodu pozitívneho antigénového testu pedagóga je trieda 4.B na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Žiline v domácej karanténe v dňoch od 5.3. do 17.3.2021. Žiaci 4.B týmto prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. 

       Upozorňujeme rodičov, aby sledovali zdravotný stav svojich detí a v prípade výskytu príznakov ochorenia COVID 19 kontaktovali svojho pediatra.

       Prajeme všetkým žiakom, rodinám i učiteľom pevné zdravie a vyprosujeme Božiu pomoc a požehnanie. Vedenie školy.